Innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Konkurrensverket får uppdrag från regeringen både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet. Här är våra regeringsuppdrag som vi ska redovisa till regeringen i år.

I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och återrapporteringskrav som Konkurrensverket har under året. Regeringen kan även ge särskilda uppdrag till oss i regleringsbrevet.

Konkurrensverkets regleringsbrev 2024

Du hittar Konkurrensverkets regleringsbrev från tidigare år på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Analysera bland annat dagligvaruhandeln

I regleringsbrevet för 2023 ger regeringen Konkurrensverket i uppdrag att analysera konkurrenssituationen inom livsmedelskedjan och hur priserna har ökat i förhållande till kostnaderna inom bland annat dagligvaruhandeln. Under genomförandet ska vi löpande stämma av med Konjunkturinstitutet. Vi ska också i samverkan med Konjunkturinstitutet identifiera andra branscher där stora prisökningar kan vara ett tecken på bristande konkurrens och vid behov lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder.

Analysera drivmedelspriser

I regleringsbrevet för 2023 ger regeringen Konkurrensverket i uppdrag att följa marknadsutvecklingen och analysera konkurrensen i drivmedelssektorn. Vi ska särskilt analysera prisbildningen i konsumentnära led på marknaden. Konkurrensverket ska lyfta fram områden där vi bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder. Vid genomförandet ska löpande avstämningar ske med Konjunkturinstitutet. En avstämning med Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) ska ske senast den 4 september 2023. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 2 december 2024.

Utvärdera lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

I regleringsbrevet för 2023 ger regeringen Konkurrensverket i uppdrag att utvärdera lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det ska vi göra med avseende på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. Utvärderingen ska redovisas i två delar, dels en återrapportering två år efter lagens ikraftträdande, det vill säga den 1 november 2023, dels en slutrapportering fyra år efter lagens ikraftträdande, det vill säga den
1 november 2025.

Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt

Vi ska övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som Sverige och den Europeiska kommissionen har kommit överens om. Vi ska rapportera detta två gånger per år till EU-kommissionen.

Överenskommelsen mellan Sverige och Europeiska kommissionen – Regeringens proposition 1993/94:136 bilaga 3

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2023

Tidigare regeringsuppdrag

Här presenterar vi ett urval av våra senaste regeringsuppdrag.