Innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Konkurrensverket får uppdrag från regeringen både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet. Här är våra regeringsuppdrag som vi ska redovisa till regeringen i år.

I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och återrapporteringskrav som Konkurrensverket har under året. Regeringen kan även ge särskilda uppdrag till oss i regleringsbrevet.

Konkurrensverkets regleringsbrev 2022

Du hittar Konkurrensverkets regleringsbrev från tidigare år på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Regeringen har gett oss i uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige. Vi ska göra uppföljningen ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och den ska ta sin utgångspunkt i vår rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017.

I uppdraget ingår det bland annat att titta på frågor som handlar om prisbildning, marknadsmakt i distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll för detta. Vi ska göra en bedömning av den internationella utvecklingen inom området, i den mån den anses påverka svenska konkurrensförhållanden. I uppdraget ingår att redovisa eventuella identifierade behov av förbättringsåtgärder. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen senast 30 september 2021.

Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Rapport: Konkurrens och tillväxt inom e-handeln

Utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Regeringen har gett oss i uppdrag att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt samt val av byggmaterial.

Vi ska bland annat göra en internationell utblick för att kartlägga hur konkurrensmyndigheter i andra länder arbetar med konkurrensrättsliga frågor inom byggmaterialindustrin. Vi ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Vi ska vid behov lämna förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen senast 21 december 2021.

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Rapport: Konkurrensen i byggmaterialindustrin

Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt

Vi ska övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som Sverige och den Europeiska kommissionen har kommit överens om. Vi ska rapportera detta två gånger per år till EU-kommissionen.

Överenskommelsen mellan Sverige och Europeiska kommissionen – Regeringens proposition 1993/94:136 bilaga 3

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2021

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2021

Tidigare regeringsuppdrag

Här presenterar vi ett urval av våra senaste regeringsuppdrag.