Innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Konkurrensverket får uppdrag från regeringen både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet. Här är våra regeringsuppdrag som vi ska redovisa till regeringen i år.

I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och återrapporteringskrav som Konkurrensverket har under året. Regeringen kan även ge särskilda uppdrag till oss i regleringsbrevet.

Konkurrensverkets regleringsbrev 2023

Du hittar Konkurrensverkets regleringsbrev från tidigare år på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Analysera drivmedelspriser

I regleringsbrevet för 2023 ger regeringen Konkurrensverket i uppdrag att följa marknadsutvecklingen och analysera konkurrensen i drivmedelssektorn. Vi ska särskilt analysera prisbildningen i konsumentnära led på marknaden. Konkurrensverket ska lyfta fram områden där vi bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder. Vid genomförandet ska löpande avstämningar ske med Konjunkturinstitutet. En avstämning med Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet) ska ske senast den 4 september 2023. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 2 december 2024.

Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt

Vi ska övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som Sverige och den Europeiska kommissionen har kommit överens om. Vi ska rapportera detta två gånger per år till EU-kommissionen.

Överenskommelsen mellan Sverige och Europeiska kommissionen – Regeringens proposition 1993/94:136 bilaga 3

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, oktober 2022
Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2022

Tidigare regeringsuppdrag

Här presenterar vi ett urval av våra senaste regeringsuppdrag.