Vite

Vite är ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer vissa typer av förbud, ålägganden eller andra beslut från Konkurrensverket. Vite fungerar som ett påtryckningsmedel. Om den som vitet riktar sig mot följer det förbud, åläggande eller annat beslut som vitet är kopplat till blir det heller inte aktuellt att döma ut något vite.

Vi kan använda vite vid såväl utredningsåtgärder som sanktioner på flera områden inom konkurrensrätten, till exempel när ett företag bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning.

Enligt 6 kap. 1 § i konkurrenslagen kan till exempel ett åläggande, enligt 3 kap. 1-3 §§ konkurrenslagen om att upphöra med en överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning, förenas med vite.

Följande beslut kan vi eller domstolen förena med vite:

  • åläggande till företag att upphöra med en överträdelse
  • beslut om att godta ett åtagande från företag
  • förbud enligt reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
  • förbud, åläggande och beslut om att företag ska uppfylla vissa skyldigheter i samband med koncentration (förvärv)
  • åläggande för företag att lämna uppgifter, komma till förhör och i samband med andra utredningsåtgärder.

Så bestämmer vi vitesbeloppet

Vi bestämmer beloppet för vite bland annat utifrån vad vi känner till om de ekonomiska förhållandena hos den som vitesföreläggandet riktar sig mot.

Huvudregeln är att vitet ska bestämmas till ett bestämt belopp. Vitet kan istället vara löpande om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Vitet utgår då med ett visst belopp för en viss bestämd tidsperiod:

  • under hela den tid som föreläggandet inte har följts
  • om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse för varje gång adressaten (den som vitet riktar sig till) låter bli att följa denna.

Enligt 3 § viteslagen ska ett vite fastställas till ett belopp som bland annat tar hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden. Vitet ska som huvudregel fastställas till ett bestämt belopp. Men om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite enligt 4 § föreläggas som löpande vite.

När vi eller Patent- och marknadsdomstolen förenar ett beslut mot ett företag med ett löpande vite ska beloppet vara proportionerligt jämfört med företagets dagliga omsättning föregående räkenskapsår.

Enligt 6 kap. 1 a § konkurrenslagen ska det löpande vitesbeloppet mot ett företag vara proportionerligt jämfört med företagets dagliga omsättning föregående räkenskapsår.

Vitesbeloppet framgår av ett föreläggande, beslut, från oss. Om föreläggandet inte följs, tar vi ärendet till domstol för att få Patent- och marknadsdomstolen att besluta om vite.

Relaterad information

Senast uppdaterad: