Horisontella samarbeten

Horisontella samarbeten är samarbeten mellan företag som är konkurrenter. Sådana samarbeten kan vara förbjudna om de begränsar konkurrensen.

Horisontella avtal löper ofta större risk att begränsa konkurrensen än vertikala avtal, eftersom de kan leda till att företag som borde konkurrera sinsemellan istället samordnar sitt agerande gentemot kunder.

Det finns många anledningar till att företag, även konkurrenter, har avtal och andra samarbeten med varandra. De allra flesta avtal mellan företag är lagliga och faller helt utanför konkurrensreglerna.

Avtal som har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen är däremot förbjudna enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och motsvarande förbud i artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förbudet gäller också lösare former av samarbeten och överenskommelser som inte har kommit till uttryck i skriftliga avtal. Även beslut och rekommendationer av branschorganisationer kan omfattas.

Särskilt allvarliga exempel på förbjudna horisontella samarbeten är karteller, där konkurrenter kommer överens om priser, marknadsdelning eller liknande.

Vissa horisontella samarbetsavtal kan ge ekonomiska fördelar genom att till exempel:

  • spara kostnader
  • samla know-how
  • öka investeringar
  • förbättra produktkvalitet och produktutbud
  • lansera innovationer.

Exempel på sådana samarbeten är avtal om gemensam produktion eller forskning och utveckling. Sådana samarbeten kan visserligen omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen, men kan uppfylla villkoren för undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Motsvarande undantag finns från förbudet i artikel 101 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen har utfärdat riktlinjer om tillämpningen av undantaget, som är vägledande även i svensk rätt.

För mer specifik vägledning om just horisontella samarbeten, se även kommissionens riktlinjer om horisontella samarbetsavtal.

Testa om samarbetet är tillåtet

Funderar du på att samarbeta med andra företag och vill testa om samarbetet är tillåtet? Konkurrensverket har interaktiva vägledningar för konkurrenter som vill samarbeta i upphandlingar eller inom ramen för branschorganisationer. Användning av vägledningarna är helt anonymt.

Vägledning för samarbete i upphandlingar

Vägledning för samarbete i branschorganisationer

Påverkas konkurrensen på ett märkbart sätt?

För att ett samarbete ska vara förbjudet måste det syfta till eller få till resultat att konkurrensen påverkas på ett märkbart sätt. Frågan om en konkurrensbegränsning är märkbar beror bland annat på vilken typ av begränsning det handlar om, samt vilken marknadsandel och storlek de samarbetande företagen har.

Kommissionen har utfärdat ett tillkännagivande om avtal av mindre betydelse. Där beskriver kommissionen vad som menas med märkbar konkurrensbegränsning. Konkurrensverket har gett motsvarande vägledning i ett allmänt råd om avtal av mindre betydelse.

Horisontella samarbeten påverkar oftast inte konkurrensen på ett märkbart sätt om företagens sammanlagda marknadsandel inte överstiger 10 procent. Om företagens omsättning är lägre än 30 miljoner kronor är marknadsandelsgränsen istället 15 procent.

Undantag gäller dock inte för särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar (t.ex. prisöverenskommelser), som kan omfattas av förbudet även vid lägre marknadsandelar och lägre omsättning.

Relaterad information

Senast uppdaterad: