Företagskoncentrationer

Konkurrenslagen (2008:579) innehåller regler om kontroll av företagskoncentrationer. Koncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket.

En företagskoncentration som antas leda till påtagligt skadliga effekter på konkurrensen kan förbjudas av Konkurrensverket.

En företagskoncentration ska enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen anmälas till Konkurrensverket om

  • de berörda företagen tillsammans har en årsomsättning i Sverige som överstiger en miljard kronor och
  • minst två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i Sverige som överstiger 200 miljoner kronor.

Om de berörda företagens sammanlagda omsättning överstiger en miljard kronor i Sverige får Konkurrensverket ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla koncentrationen om det finns särskilda skäl, även om de berörda företagens omsättning understiger 200 miljoner kronor. En part och andra medverkande i en koncentration har alltid rätt att frivilligt anmäla en sådan koncentration till Konkurrensverket.

När omsättningsgränserna beräknas avses med de berörda företagen vanligen det förvärvande företaget och dess eventuella koncerngrupp samt det företag som förvärvas.

Definition av begreppet företagskoncentration finns i 1 kap. 9 § konkurrenslagen

Anmälan

Vägledning

Stöd för tolkningen av begreppen koncentration, gemensamma företag, berörda företag samt beräkning av omsättning kan hämtas i Europeiska kommissionens vid var tid gällande tillkännagivanden för motsvarande EG-rättsliga begrepp.

Europeiska kommissionens konsoliderande tillkännagivande om behörighet

Företagskoncentrationer ska anmälas av de företag som slås samman eller av den eller dem som förvärvar kontroll över ett företag.

Anvisningar för anmälan av företagskoncentrationer
Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Förhandskontakter

Konkurrensverket rekommenderar att förhandskontakt tas med Konkurrensverket innan en företagskoncentration anmäls.

Läs mer om förhandskontakt

Handläggningsregler

När Konkurrensverket har fått in en fullständig anmälan om en företagskoncentration har Konkurrensverket 25 arbetsdagar att fatta beslut om  koncentrationen ska lämnas utan åtgärd eller om en särskild undersökning ska inledas. Om en part i koncentrationen lämnar förslag till åtagande förlängs tidsfristen till 35 arbetsdagar. Inom dessa tidsfrister får parterna eller andra medverkande i koncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja den.

Om Konkurrensverket fattar beslutar att göra en särskild undersökning har Konkurrensverket ytterligare tre månader på sig att fatta beslut om koncentrationen ska förbjudas eller om den kan lämnas utan åtgärd. Tremånadersperioden kan förlängas av Konkurrensverket om parterna i företagskoncentrationen går med på det eller om det finns synnerliga skäl.

Få företagskoncentrationer stoppas

Det är ovanligt att företagskoncentrationer stoppas. Ett ingripande får bara ske mot koncentrationer som leder till väsentligt minskat konkurrenstryck.

Läs om förbud mot företagskoncentrationer

Koncentrationens eventuella negativa effekter på konkurrensen bedöms genom ett så kallat substanstest eller konkurrenstest. Det är en sammanvägd bedömning av hur koncentrationen påverkar konkurrensen på marknaden. Faktorer som prövas är exempelvis de berörda företagens marknadsställning och ekonomiska styrka, potentiell konkurrens och köparmakt samt andra företags möjligheter att träda in på marknaden.

Även andra åtgärder än förbud kan bli aktuella, till exempel att endast vissa delar av koncentrationen får genomföras.

I samband med prövningen vid Konkurrensverket kan parterna göra frivilliga åtaganden om att ändra koncentrationen så att Konkurrensverket kan lämna den utan åtgärd. Konkurrensverket får förena dessa åtaganden med ett vite som kan dömas ut om företaget inte följer dem.

Hänskjutande

Under vissa förutsättningar kan prövningen av en företagskoncentration hänskjutas från nationell nivå till Europeiska kommissionen eller från kommissionen till nationell nivå. Begäran om hänskjutande kan göras av det förvärvande företaget eller av berörda medlemsstater. Förutsättningarna för när fråga om hänskjutande kan bli aktuellt framgår av rådets förordning (EG) nr 139/2004 och av kommissionens tillkännagivande om hänskjutande av koncentrationsärenden

European Competition Authorities

European Competition Authorities (ECA) är ett informellt nätverk för konkurrensmyndigheterna inom EU- och EFTA-länderna. De nationella myndigheter som deltar i ECA har tagit fram riktlinjer för hänskjutande av företagskoncentrationer  (69 kb) från nationell nivå till kommissionen.

Relaterad information

Senast uppdaterad: