Innehåll på sidan

När ett förvärv prövas av EU-kommissionen

Ett företagsförvärv som prövas av Europeiska kommissionen kan inte också prövas av de egna konkurrensmyndigheterna i EU:s medlemsländer. Detta kallas principen om ”one-stop shop”. Men under vissa förutsättningar kan prövningen av ett förvärv hänskjutas, det vill säga flyttas, från nationella konkurrensmyndigheter till kommissionen eller från kommissionen till nationell nivå.

Omsättningen avgör

Det är omsättningen hos de företag som ingår i ett förvärv som avgör om förvärvet ska anmälas till Europeiska kommissionen eller till Konkurrensverket. Om de berörda företagen har verksamhet i flera medlemsländer inom EU och deras sammanlagda omsättning överstiger 2,5 miljarder euro, kan förvärvet ha en så kallad gemenskapsdimension och ska prövas av kommissionen. Villkoren eller tröskelvärdena beskrivs närmare i artikel 1 i EU:s koncentrationsförordning. I övriga fall kan förvärvet uppfylla tröskelvärdena för anmälningsplikt i flera olika medlemsländer. Omsättningströsklarna för när förvärvet ska anmälas till Konkurrensverket finns i konkurrenslagen.

Prövningen kan flyttas

Ett företagsförvärv som prövas av kommissionen kan inte också prövas av medlemsländernas egna konkurrensmyndigheter. Detta kallas principen om ”one-stop shop”. Men under vissa förutsättningar kan prövningen av ett förvärv hänskjutas, det vill säga flyttas, från nationella konkurrensmyndigheter till kommissionen eller från kommissionen till nationell nivå. Reglerna för detta finns i EU:s koncentrationsförordning. Det är kommissionen som fattar beslut om hänskjutande ska ske eller inte.

Begära att prövningen flyttas innan anmälan

Innan ett företagsförvärv anmäls kan förvärvande eller samgående företag begära att prövningen ska flyttas till eller från kommissionen.

  • Om förvärvet enligt EU:s koncentrationsförordning ska anmälas till kommissionen, men bara kan påverka konkurrensen på en avgränsad marknad inom en medlemsstat, till exempel Sverige, kan företagen hos kommissionen begära att anmälan får göras där i stället.
  • Om förvärvet enligt nationella regler ska anmälas till tre eller fler nationella konkurrensmyndigheter inom EU (till exempel Sverige, Danmark och Tyskland), kan företagen hos kommissionen begära att anmälan får göras till kommissionen i stället om de nationella konkurrensmyndigheterna inte har något att invända). På det sättet behöver företagen bara göra en enda anmälan.

I artiklarna 4.4 och 4.5 i EU:s koncentrationsförordning finns regler om förutsättningarna för att företag ska kunna begära att få anmäla en företagskoncentration till en viss nationell konkurrensmyndighet i stället för till EU-kommissionen, eller till EU-kommissionen istället för till flera nationella konkurrensmyndigheter.

Prövningen kan flyttas efter anmälan

Efter att ett företagsförvärv har anmälts kan en eller flera nationella konkurrensmyndigheter begära att prövningen flyttas till eller från kommissionen.

  • Om förvärvet anmälts till kommissionen, men påverkan på konkurrensen bara sker på en nationellt avgränsad marknad, kan en nationell konkurrensmyndighet begära att prövningen av förvärvet flyttas dit i stället .
  • Om förvärvet anmälts till en nationell konkurrensmyndighet, men effekterna på konkurrensen kan förväntas omfatta fler medlemsstater, kan den nationella konkurrensmyndigheten begära att få flytta ärendet till kommissionen i stället. Kommissionen prövar då förvärvets effekter på konkurrensen i de medlemsstater som ansluter sig till denna begäran.

I artiklarna 9 och 22 i EU:s koncentrationsförordning finns regler om när en nationell konkurrensmyndighet kan begära att prövningen av en företagskoncentration flyttas till myndigheten eller till EU-kommissionen.

Riktlinjer

European Competition Authorities (ECA) är ett informellt nätverk för konkurrensmyndigheterna inom EU- och EFTA-länderna. De nationella myndigheter som deltar i ECA har tagit fram riktlinjer för hänskjutande av företagskoncentrationer från nationell nivå till kommissionen.