Innehåll på sidan

När ett förvärv prövas av EU-kommissionen

Ett företagsförvärv eller samgående som prövas av EU-kommissionen kan inte också prövas av konkurrensmyndigheterna i EU:s medlemsländer. Detta kallas principen om ”one-stop shop”. Under vissa förutsättningar kan prövningen av ett förvärv dock hänskjutas, det vill säga flyttas, från nationella konkurrensmyndigheter till EU-kommissionen eller från EU-kommissionen till nationell nivå.

Omsättningen avgör

Det är omsättningen hos de företag som ingår i ett förvärv som avgör om förvärvet ska anmälas till EU-kommissionen eller till en nationell konkurrensmyndighet. Om de berörda företagen har verksamhet i flera medlemsländer inom EU och deras sammanlagda omsättning överstiger motsvarande 2,5 miljarder euro, kan förvärvet ha en så kallad gemenskapsdimension och ska prövas av EU-kommissionen. Villkoren och tröskelvärdena beskrivs närmare i artikel 1 i EU:s koncentrationsförordning. I vissa fall kan ett förvärv uppfylla tröskelvärdena för anmälningsplikt i flera olika medlemsländer. Det kan därför förekomma parallella prövningar av samma företagsförvärv vid olika nationella konkurrensmyndigheter. Omsättningströsklarna för när ett förvärv eller samgående ska anmälas till Konkurrensverket finns i konkurrenslagen.

Prövningen kan flyttas

Ett företagsförvärv som prövas av EU-kommissionen kan inte också prövas av medlemsländernas egna konkurrensmyndigheter. Detta kallas principen om ”one-stop shop”. Under vissa förutsättningar kan prövningen av ett förvärv dock hänskjutas, det vill säga flyttas, från nationella konkurrensmyndigheter till EU-kommissionen eller från EU-kommissionen till nationell nivå. Reglerna för detta finns i EU:s koncentrationsförordning. Det är EU-kommissionen som fattar beslut om ifall hänskjutande ska ske eller inte.

Begära att prövningen flyttas före anmälan

Innan ett företagsförvärv anmäls kan förvärvande eller samgående företag begära att prövningen ska flyttas till eller från EU-kommissionen.

  • Om förvärvet enligt EU:s koncentrationsförordning ska anmälas till EU-kommissionen, men bara kan påverka konkurrensen på en avgränsad marknad inom en medlemsstat, till exempel Sverige, kan företagen hos EU-kommissionen begära att anmälan får göras där istället.
  • Om förvärvet enligt nationella regler ska anmälas till tre eller fler nationella konkurrensmyndigheter inom EU (till exempel Sverige, Danmark och Tyskland), kan företagen hos EU-kommissionen begära att anmälan får göras till EU-kommissionen i stället, förutsatt att de nationella konkurrensmyndigheterna inte har något att invända. På det sättet behöver företagen bara göra en enda anmälan.

I artiklarna 4.4 och 4.5 i EU:s koncentrationsförordning finns regler om förutsättningarna för att företag ska kunna begära att få anmäla en företagskoncentration till en viss nationell konkurrensmyndighet i stället för till EU-kommissionen, eller till EU-kommissionen istället för till flera nationella konkurrensmyndigheter.

Prövningen kan flyttas efter anmälan

Efter att ett företagsförvärv eller samgående har anmälts kan en eller flera nationella konkurrensmyndigheter begära att prövningen flyttas till eller från EU-kommissionen.

  • Om förvärvet anmälts till EU-kommissionen, men påverkan på konkurrensen bara sker på en nationellt avgränsad marknad, kan en nationell konkurrensmyndighet begära att prövningen av förvärvet flyttas dit.
  • Om förvärvet anmälts till en nationell konkurrensmyndighet, men effekterna på konkurrensen kan förväntas omfatta fler medlemsstater, kan den nationella konkurrensmyndigheten begära att få flytta ärendet till EU-kommissionen. EU-kommissionen prövar i så fall förvärvets effekter på konkurrensen i de medlemsstater som ansluter sig till denna begäran.

I artiklarna 9 och 22 i EU:s koncentrationsförordning finns regler om under vilka förutsättningar en nationell konkurrensmyndighet kan begära att prövningen av en företagskoncentration flyttas till myndigheten eller till EU-kommissionen.

Riktlinjer

European Competition Authorities (ECA) är ett informellt nätverk för konkurrensmyndigheterna inom EU- och EFTA-länderna. De nationella myndigheter som deltar i ECA har tagit fram riktlinjer för hänskjutande av företagskoncentrationer från nationell nivå till EU-kommissionen.