Innehåll på sidan

Statistik om förvärv

Här visar vi statistik om de företagsförvärv som prövats av Konkurrensverket.

De flesta anmälda företagsförvärv eller samgåenden (företagskoncentrationer) som anmäls till Konkurrensverket lämnas utan åtgärd redan i fas 1 i vår handläggning. I vissa fall måste ärendet gå till särskild undersökning, fas 2 i vår handläggning.

Om vi efter fas 2 bedömer att koncentrationen leder till att konkurrensen påtagligt hämmas, kan vi förbjuda förvärvet eller samgåendet. Vi kan också lämna koncentrationen utan åtgärd om företagen lämnat åtaganden som tar hand om de konkurrensproblem som har identifierats. Vi kan fatta beslut med villkor om åtaganden både i fas 1 och i fas 2.

Ett ärendes gång – företagsförvärv

Före den 1 januari 2018 hade vi inte egen rätt att fatta beslut om förbud. I stället lämnade vi in en stämningsansökan till domstol med yrkande om förbud.

Eftersom några anmälningar har återkallats eller av annat skäl inte har tagits upp till prövning, är antalet prövade koncentrationer något lägre än antalet anmälda i tabellen.

Vi har också en förteckning med mer information om särskilda undersökningar av företagskoncentrationer samt frivilliga anmälningar och förvärv som vi begärt in.

Statistik i sammandrag sedan 1993

Rubrik Antal
Antal anmälda koncentrationer sedan 1993 3168
Antal ålägganden att anmäla en koncentration 7
Antal beslut med åtaganden i fas 1 8
Antal beslut om särskild undersökning, fas 2 102
Utgång i de ärenden som gått till fas 2 Antal
Parterna har avbrutit transaktionen 11
Utan åtgärd 58
Utan åtgärd med åtaganden i fas 2 19
Beslut/yrkande om förbud eller åläggande 14
Utredning pågår 0
Utgång i domstol i de ärenden där Konkurrensverket fattat beslut om, eller yrkat på, förbud eller åläggande Antal
Återkallat efter att parterna avbrutit transaktionen 6
Förbud/åläggande fastställt i första instans 2
Konkurrensverkets beslut om förbud undanröjt 1
Konkurrensverkets talan ogillad 4
Konkurrensverkets talan avvisad 1

Statistik för de senaste fem åren

Anmälningar av företagskoncentrationer 2021 2020 2019 2018 2017
Antal registrerade 135 80 74 80 80
Antal avslutade 139 74 79 72 80
Antal beslut med åtaganden i fas 1 0 1 1 1 0
Fas 1 - genomsnittlig handläggningstid i arbetsdagar 14 16 15 12 14
Antal beslut att gå in i fas 2 (särskild undersökning) 3 1 3 2 2
Antal beslut utan åtgärd i fas 2 2 1 2 1 2
Antal beslut med åtaganden i fas 2 2 0 0 0 0
Antal återkallade av part i fas 2 0 0 0 0 0
Antal beslut/talan om förbud 0 0 1 0 0