Innehåll på sidan

Publicerad 13 juli 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:13

Företagskoncentrationer – konkurrens i kristider

Kriser i samhället och samhällsekonomin innebär stora påfrestningar för många företag och kan leda till strukturomvandlingar, inte minst i form av förvärv och sammanslagningar. Ett samgående mellan två konkurrerande företag som före en kris skulle bedömas som skadligt för konkurrensen blir inte mindre skadligt bara för att det är kris. Om en marknad före krisen är koncentrerad kan det vara desto viktigare att säkerställa att det finns förutsättningar för konkurrens på marknaden också efter krisen.

Företagsförvärv och samgåenden mellan företag, så kallade företagskoncentrationer, är naturliga inslag i en fungerande marknadsekonomi. Men alltför koncentrerade marknader kan leda till högre priser, sämre produktkvalitet och mindre urval för konsumenterna. Därför måste vissa företagsförvärv eller samgåenden mellan företag anmälas till Konkurrensverket
och prövas innan de får genomföras. Prövningen syftar till att bevara och säkerställa marknadsstrukturer med fortsatt effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.

Kriser i samhället och samhällsekonomin innebär stora påfrestningar för många företag och kan leda till strukturomvandlingar inte minst i form av förvärv och sammanslagningar. Det kan vara fråga om globala kriser, såsom finanskrisen 2008, coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina, eller branschspecifika kriser, som it-kraschen i början av 2000-talet.

Ett samgående mellan två konkurrerande företag som före en kris skulle bedömas som skadligt för konkurrensen blir inte mindre skadligt bara för att det är kris. Om en marknad före krisen är koncentrerad kan det vara desto viktigare att säkerställa att det finns förutsättningar för konkurrens på marknaden också efter krisen. En kris är med andra ord inte i sig ett skäl för att se lättare på förvärv eller samgåenden som medför konkurrensproblem. Däremot kan en kris påverka olika faktorer som ligger till grund för Konkurrensverkets bedömning av företagskoncentrationens framtida effekter på konkurrensen. Om en kris exempelvis försvårar eller hindrar import, kan ett tidigare konkurrenstryck från företag i
andra länder försvagas. Ett samgående mellan två inhemska företag kan då innebära större negativa effekter på konkurrensen än vad som hade gällt innan krisen. Hur en kris kan påverka konkurrensförutsättningarna är något vi måste ta hänsyn till i vår prövning, men som också berörda företag kan behöva tänka på inför att de anmäler en planerad företagskoncentration till oss.

En försäljning som utlöses av en kris kan vara brådskande, i synnerhet om det förvärvade företaget hotas av konkurs. Samtidigt får en företagskoncentration som är anmälningspliktig till Konkurrensverket inte genomföras så länge vår utredning pågår. Detta så kallade fullföljdsförbud kan av företagen upplevas stå i konflikt med behovet av att snabbt genomföra förvärvet. Genom att ta förhandskontakt med Konkurrensverket inför anmälan om företagskoncentration går det dock att påskynda prövningen, framför allt när det gäller förvärv som inte väntas medföra några negativa effekter på konkurrensen.

Denna analys i korthet beskriver hur prövningen av företagskoncentrationer kan påverkas av en kris och vad samgående företag kan göra för att underlätta denna prövning.

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 16

Ladda ner rapport
1,84 Mb