Innehåll på sidan

Förhandskontakter i förvärv

Om du ska anmäla ett företagsförvärv eller ett samgående till Konkurrensverket kan det vara bra att ta en förhandskontakt med oss. För förhandskontakter gäller absolut sekretess. Här får du veta mer om hur förhandskontakterna kan gå till.

Fördelar med förhandskontakter

Förhandskontakter ökar förutsättningarna för att anmälan kommer att innehålla den information som krävs för att den ska vara fullständig redan från början. Vilken information som ska lämnas i en anmälan framgår av våra anvisningar för anmälan om företagskoncentration.

Ta del av Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer (KKVFS 2010:3) 

Genom förhandskontakter kan vi förhoppningsvis i ett tidigt skede identifiera om det finns frågor eller förhållanden som vi tror att vi kan behöva utreda närmare när vi fått in en anmälan. I så fall kan vi också tala om ifall vi kommer att behöva någon extra information utöver de obligatoriska uppgifterna.

Under förhandskontakterna finns det även möjlighet att diskutera eventuella lättnader beträffande de uppgifter som krävs. Om vissa efterfrågade uppgifter exempelvis är mycket svåra att ta fram eller inte behövs för att vi ska kunna bedöma förvärvet, finns det möjlighet att slippa lämna in dessa. Men tänk på att det är vi som bedömer vad vi behöver. Om du vill slippa lämna in vissa uppgifter, måste du få besked om lättnad innan du lämnar in anmälan. Annars riskerar du att vi bedömer anmälan som ofullständig och att våra tidsfrister inte börjar löpa förrän uppgifterna kommit in.

Ju tidigare under utredningen vi får tillgång till relevanta uppgifter och handlingar, desto effektivare kan vi bedriva vår utredning. Detta kan i sin tur förkorta handläggningstiden.

Förhandskontakternas form

I förhandskontakterna kan det ingå ett eller flera möten med oss, vilka kan ske fysiskt, digitalt eller per telefon. 

Före mötet behöver vi få in ett underlag i form av exempelvis en förklarande promemoria eller ett utkast till anmälan. Underlaget ska komma in till oss minst tre arbetsdagar före mötet. Om det är möjligt tar vi gärna emot underlaget tidigare så att vi kan planera fördelningen av våra resurser.

Skicka underlaget med e-post till . Ange gärna ”Förhandsanmälan – absolut sekretess” i ämnesraden.

Erfarenheten visar att det är bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud om du ska anmäla ett företagsförvärv, även om det inte är något krav. Vid förhandsmöten är det samtidigt bra om även representanter för företagen med god kännedom om marknadsförhållandena deltar.

Preliminära bedömningar

De eventuella bedömningar Konkurrensverket gör i olika frågor under förhandsstadiet är bara preliminära. Förhandskontakterna handlar främst om att vi vill hjälpa de anmälande företagen att lämna en så bra anmälan som möjligt så att vi, när den kommer in, kan påbörja vår utredning med ett så bra underlag som möjligt. Vi kan inte redan under förhandskontakterna ta ställning till om förvärvet är oproblematiskt från konkurrenssynpunkt och förenligt med konkurrenslagen.  

Uppgifterna skyddade av absolut sekretess

Förhandskontakter om ett planerat företagsförvärv kan tas redan innan förvärvet har offentliggjorts. De uppgifter som lämnas vid förhandskontakter är skyddade av absolut sekretess, vilken gäller för såväl inlämnade handlingar som företagens identiteter.

När en ”riktig” anmälan lämnas in avslutar vi förhandsärendet. Därefter gäller i förhandsärendet sekretess för uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs. I förhandsärenden som stängs utan att ha lett till en anmälan gäller fortsatt absolut sekretess.

Mer information

Du kan läsa mer om förhandskontakter och om vår handläggning av företagskoncentrationer i vår vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Information om alla uppgifter som ska lämnas in när man anmäler ett förvärv framgår av Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer (KKVFS 2010:3).

Frågor

Välkommen att kontakta
Maria Ulfvensjö Baltatzis, funktionsansvarig för koncentrationsärenden, , telefon 08-700 16 54