Innehåll på sidan

Förhandskontakter i förvärv

Om du ska anmäla ett företagsförvärv till Konkurrensverket kan det vara bra att ta en förhandskontakt med oss. För förhandskontakter gäller absolut sekretess. Här får du veta mer om vad som gäller och hur förhandskontakterna kan gå till.

Fördelar med förhandskontakter

Förhandskontakter ökar förutsättningarna för att anmälan innehåller den information som krävs för att den ska vara fullständig redan från början. Vilken information som krävs för att en anmälan ska vara fullständig framgår av våra anvisningar för anmälan om företagskoncentration.

Genom förhandskontakter kan vi förhoppningsvis i ett tidigt skede identifiera om det finns frågor eller förhållanden som vi tror att vi kan behöva utreda närmare när vi fått in en anmälan. I så fall kan vi också tala om ifall vi kommer att behöva någon extra information utöver de obligatoriska uppgifterna.

Under förhandskontakterna har du även möjlighet att diskutera lättnader beträffande de uppgifter som krävs, till exempel om det är uppgifter som är mycket svåra att ta fram eller uppgifter som du tror inte behövs för att vi ska kunna bedöma förvärvet. Men tänk på att det är vi som bedömer vad vi behöver. Om du vill slippa lämna vissa uppgifter, måste du få en lättnad innan du lämnar in anmälan. Annars riskerar du att vi bedömer anmälan som ofullständig och att våra tidsfrister inte börjar löpa förrän uppgifterna kommit in.

Ju tidigare under utredningen som vi får tillgång till relevanta uppgifter och handlingar, desto effektivare kan vi bedriva vår utredning. Detta kan i sin tur förkorta handläggningstiden.

Ta del av Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer (KKVFS 2010:3) 

Förhandskontakternas form

I förhandskontakterna kan det ingå ett eller flera möten med oss. Dessa möten kan också ske per telefon.

Innan mötet behöver vi få in ett underlag i form av exempelvis en förklarande promemoria eller ett utkast till anmälan. Underlaget ska komma in till oss minst tre arbetsdagar före mötet. Om det är möjligt tar vi gärna emot underlaget tidigare så att vi kan planera våra resurser.

Skicka underlaget med e-post till konkurrensverket@kkv.se. Ange gärna ”Förhandsanmälan – absolut sekretess” i ämnesraden.

Erfarenheten visar att det är bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud om du ska anmäla ett företagsförvärv, även om det inte är något krav. Vid förhandsmöten är det samtidigt bra om även representanter för företaget med god kännedom om marknadsförhållandena deltar.

Preliminära bedömningar

De bedömningar vi gör i olika frågor under förhandsstadiet är bara preliminära. Vi kan inte heller under förhandskontakterna ta ställning till om förvärvet är oproblematiskt från konkurrenssynpunkt och förenligt med konkurrenslagen.  

Uppgifterna skyddade av absolut sekretess

Förhandskontakter om ett planerat företagsförvärv kan tas redan innan förvärvet har offentliggjorts. De uppgifter som lämnas vid förhandskontakter är skyddade av absolut sekretess. Absolut sekretess gäller för såväl inlämnade handlingar som företagens identitet.

När en slutlig, ”riktig” anmälan lämnas in avslutar vi förhandsärendet med hänvisning till det nya ärendet. Därefter gäller sekretess för uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs. I förhandsärenden som stängs utan att ha lett till en anmälan gäller fortsatt absolut sekretess.

Mer information

Du kan läsa mer om förhandskontakter och om vår handläggning av företagskoncentrationer i vår vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Information om alla uppgifter som ska lämnas in när man anmäler ett förvärv framgår av Konkurrensverkets föreskrifter och anvisningar för anmälan om företagskoncentrationer (KKVFS 2010:3).

Frågor

Välkommen att kontakta
Maria Ulfvensjö Baltatzis, funktionsansvarig för koncentrationsärenden, maria.ulfvensjo@kkv.se, telefon 08-700 16 54