Innehåll på sidan

Definition av en företagskoncentration

Konkurrenslagen talar inte om företagsförvärv eller samgåenden utan om företagskoncentrationer. På den här sidan förklarar vi vad detta är och var du kan hitta mer information om begreppet företagskoncentration. När vi på vår webbplats talar om företagsförvärv eller samgåenden menar vi företagskoncentrationer så som de definieras i konkurrenslagen.

Begreppet företagskoncentration

Enligt konkurrenslagen uppstår en företagskoncentration om kontrollen av företag varaktigt förändras till följd av att

  1. två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
  2. antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också att ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt punkt 2 ovan.

Enligt 1 kap. 9 § konkurrenslagen uppstår en företagskoncentration om kontrollen av företag varaktigt förändras.  

Kan uppstå på olika sätt

Som framgår av definitionen i konkurrenslagen kan en företagskoncentration uppstå på olika sätt. Det kan handla om att ett eller flera företag köper ett annat företag, eller att två eller flera företag går samman. Även andra transaktioner kan utgöra en företagskoncentration i konkurrenslagens mening. Ett exempel är när ett företag köper tillgångar från ett annat företag och dessa tillgångar genererar en viss omsättning. Förändringar i ägarstruktur eller kontrollmekanismer, till exempel genom aktieägaravtal, kan också medföra att en företagskoncentration uppstår.

Begreppet kontroll

Med kontroll menas att någon har ett så stort inflytande att den kan bestämma över företaget. Den som har 51 procent eller mer av rösträttigheterna i ett företag anses normalt ha kontroll. Men det kan också vara fråga om kontroll när någon äger en minoritetsandel, exempelvis om denna andel utgör det ojämförligt största aktieinnehavet och andra aktieägare är små och splittrade, och den störste aktieägaren därför med stor sannolikhet kan uppnå en majoritet på bolagsstämmorna.

Avtalsmässiga eller finansiella bindningar,  företagsledningsfunktioner eller reellt inflytande över företagsledningen kan också ge kontroll. Den som har möjlighet att blockera strategiska beslut, det vill säga har vetorätt över vissa beslut, kan också sägas ha kontroll. Två eller fler företag kan också ha gemensam kontroll över ett tredje företag.

Förändring av kontroll

För att det ska vara fråga om en företagskoncentration i konkurrenslagens mening krävs att det sker en varaktig förändring av kontroll. Om ett förvärv genomförs i flera steg är det bara slutresultatet som räknas. De olika stegen på vägen dit är inte att betrakta som enskilda företagskoncentrationer eftersom de inte medför en varaktig förändring av kontrollen.

Rent koncerninterna omstruktureringar innebär ingen förändring av kontroll. Ett moderbolag i en koncern kan med andra ord välja att dela upp eller slå ihop sina dotterbolag utan att en företagskoncentration uppstår.

Vägledning från EU-rätten

Konkurrenslagens regler om kontroll av företagsförvärv är i stor utsträckning harmoniserade med EU:s regler. Därför har EU:s koncentrationsförordning betydelse vid tillämpningen av konkurrenslagen. Vägledning för tolkning av vissa gemensamma begrepp och för tillämpningen kan också hämtas i EU-kommissionens gällande tillkännagivanden och riktlinjer.

Mer om begreppen företagskoncentration och kontroll finns i EU:s koncentrationsförordning och Europeiska kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet.