Innehåll på sidan

Tidigare vinnare – nationalekonomi

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i nationalekonomi de senaste åren. Uppsatstävlingen har funnits sedan 1995 och kategorin nationalekonomi sedan 1997.

Pristagare – Ekonomi 2022

1:a pris – 25 000 kronor   

Författare: Björn Danielsson och Fredrik Özaras på Institutionen för
nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Auctions For a Brighter Future -Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden.
Handledare: Håkan Eggert
Motivering: ”Auktioner för solceller är en högaktuell fråga med bäring på globala utmaningar och hållbar utveckling. Med utgångspunkt i avancerad ekonomisk teori ställer sig författarna frågan om ett auktionsbaserat subventionsschema för solceller i Sverige kanvara samhällsekonomiskt motiverat. Frågan besvaras genom en jämförelse med att fortsätta som i dag, det vill säga med utsläppsrättigheter. Resultaten visar att modellen inte leder till en effektiv energiallokering och att kostnaden per kWh blir lägre allteftersom flerauktionsrundor genomförs. När totalkostnaden för auktionsbaserade subventioner jämförs med välfärdsförlusten förknippad med att fortsätta med den energimix som Sverige har i dag är utfallet till auktionsmodellens fördel. I uppsatsen behandlas avancerad ekonomisk teori som föredömligt sammanfattas och redogörs för. Den empiriska ansatsen och de simuleringar som görs visar på en analytisk mognad. Uppsatsen är stark i sin forskningsanknytning, tydlig i sin problemformulering, välskriven och har en mycket hög svårighetsgrad.”

Läs en intervju med uppsatsvinnarna i ekonomi. 

Läs uppsatsen: Auctions for a brighter future - Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden

2:a pris – 15 000 kronor 

Författare: Michael Erlandsson och Markus Ljungqvist, Institutionen för
nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet.
Uppsats: Medical Mark-Up - A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care.
Handledare: Johan Stennek
Motivering: ”Sjukvård är en stor offentlig utgiftspost som ökat betydligt de sista 10 åren i Sverige. Primärvården är ofta patienters första möte med sjukvården. Introduktionen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) har lett till ett stort antal privata företag inom t.ex.
primärvården. De finansieras via fasta ersättningar för utförd vård från regionerna. Enligt ekonomisk teori skapar ersättningsmodellen incitament för företagen att konkurrera med att leverera högsta möjliga kvalitet till patienterna. Men, hur bra fungerar kvalitetskonkurrens på just den här marknaden? Det är huvudfrågan i denna välskrivna uppsats. Metodiskt baserar sig studien sig på en avancerad ekonometrisk metod för att estimera en trans-log produktionsfunktion. Studiens huvudresultat är att konkurrensen inte alls har fungerat som den ska och har till och med försämrats de sista 15 åren. Överlag är detta en uppsats av hög kvalitet som använder relevanta empiriska metoder för att studera en relevant fråga för Konkurrensverket och samhället i stort.”

Läs en intervju med andrapristagarna i ekonomi. 

Läs uppsatsen: Medical Mark-Up - A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: David Wendle, Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football.
Handledare: Håkan Jerker Holm
Motivering: "Fotboll är inte bara en sport, det är också en bransch som omsätter stora belopp. Europeisk fotboll hade för säsongen 2019/2020 ett estimerat värde på 25,2 miljarder euro. I centrum står sändningsrättigheter. Hur marknaden för sändningsrättigheter organiseras och vilka priser det leder till har potential att påverka en stor publik och väcka känslor bland fotbollsfans världen över. Effekten, välfärdsimplikationerna av rättigheterna, kan också mätas i monetära termer. Detta är en välskriven uppsats som undersöker hur fotbollsfans, eller konsumenter, påverkas av exklusiva sändningsrättigheter av matcher, turneringar och cuper. Uppsatsen bygger på modern teori inom forskningsområdet industriell ekonomi och visar hur en begränsning av exklusiva sändningsrättigheter kan reducera priserna för konsumenter men också intäkterna till de europeiska fotbollsligorna. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad.”

Läs en intervju med tredjepristagaren i ekonomi. 

Läs uppsatsen: On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football.

Pristagare – Ekonomi 2021

1:a pris – 25 000 kronor 

Författare: Sofia Giovannetti, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets.
Handledare: Jonas Häckner och Mathias Herzing
Motivering: "Digitaliseringen har lett till en dramatisk ökning av så kallade två-sidiga marknader. Till skillnad från traditionella marknader är nätverkseffekter centrala för värdeskapande på en två-sidig marknad vilket gör att nya modeller måste användas för att förstå dessa marknader. Uppsatsen är en teoretisk analys av horisontala förvärv på en två-sidig marknad. Författaren visar en utmärkt förståelse för vad som krävs för att kunna analysera sådana förvärv. Resultaten visar att ett förvärv som leder till att båda plattformarna fortsätter att existera inte kan öka konsumentöverskottet, och visar under vilka förutsättningar konsumentöverskottet ökar med en sammanslagen plattform. Överlag är det en avancerad uppsats som använder och anpassar relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för digital ekonomi och förvärvskontroll".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Sofia Giovanetti

Läs uppsatsen: Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets

2:a pris – 15 000 kronor 

Författare: Nicholas Mimms, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Uppsats: The effect of the 2014 EU Public Procurement Directives on Tender Outcomes.
Handledare: Andreea Enache
Motivering: "En av grundprinciperna för offentlig upphandling är transparens. Likaledes är syftet med EU (och EU-direktiv) att öppna upp den inre marknaden och öka konkurrensen för offentliga kontrakt. Den här högst intressanta uppsatsen studerar hur EUs direktiv från 2014 om offentlig upphandling har påverkat offentlig upphandling. Den empiriska analysen baseras på en relevant och avancerad metod och är noggrant utförd. I uppsatsen används ett stort dataset på nästan 250 000 kontrakt från 31 EU-länder under tidsperioden 2012–2017. Uppsatsen finner, bland annat, ingen stark effekt på valet av upphandlingsform, men ser en ökning av ex post modifieringar av upphandlingar och en ökad sannolikhet för två eller färre anbudsgivare. Överlag är detta en uppsats av hög kvalitet som använder relevanta empiriska metoder för att studera en viktig fråga för offentlig upphandling".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Nicholas Mimms

Läs uppsatsen: The effect of the 2014 EU Public Procurement Directives on Tender Outcomes

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: William Ramshage, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace.
Handledare: Peter Gustafsson
Motivering: "Detta är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: Hur påverkas priser av prisjämförelsesajter? I stället för att som tidigare litteratur studera hur sådana webbplatser påverkar efterfrågan, analyserar uppsatsen den mycket intressanta och originella strategiska frågan: Hur påverkas prissättning av rankingen på prisjämförelsesajter? Författaren har lagt ner ett imponerande arbete med webscraping och datainsamling, och har byggt upp ett dataset med över 20 miljoner observationer från webbplatsen prisjakt.se. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Studien visar att pris påverkas av ändrad ranking och mer så för högre rankade säljare. Även om ändrad ranking påverkar prissättningen så konstaterar uppsatsen att vi är långt från den friktionslösa marknad som digitala prisjämförelsetjänster kan tänkas leda till".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren William Ramshage

Läs uppsatsen: In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace

Pristagare – Ekonomi 2020

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Filip Mellgren, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Tacit collusion with deep multi-agent reinforcement learning.
Handledare: Andreea Enache
Motivering: "Uppsatsen analyserar tyst samverkan, och mer specifikt hur machine learning algoritmer påverkar automatiserad prissättning. Författaren beskriver och utvecklar en "deep reinforcement" algoritm, en så kallad Q-learning algoritm i en simulerad ekonomisk multi-agent modell. Vidare utforskar författaren om denna algoritm kan komma fram till och upprätthålla tyst samverkan, alltså en kartelliknande situation med höga priser och vinst, men utan att det innebär direkt och olaglig kommunikation. Forskning och studentarbeten är ofta fokuserade till en disciplin, men den här uppsatsen lyckas väl i att brygga mellan nationalekonomi och datavetenskap. Uppsatsen är välskriven och mycket avancerad inom båda de fält som den spänner över".

Läs uppsatsen: Tacit collusion with deep multi-agent reinforcement learning

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Samielle Drake, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Uppsats: The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden.
Handledare: Tommy Lundgren
Motivering: "Uppsatsen analyserar hur kvalifikationskrav påverkar konkurrens och pris på offentliga kontrakt tilldelade via upphandling av städtjänster. Författaren baserar sin analys på svenska data från offentliga upphandling av städtjänster mellan 2015 och 2017. Enligt ekonomisk teori ger ökad konkurrens lägre priser och därmed lägre prispåslag. Så kallade "ska-krav" kan däremot förknippas med högre kostnader för potentiella leverantörer. Det förklaras av att kostnaden för genomförandet av själva tjänsten kan påverkas men också genom att kraven fungerar som en inträdeskostnad. Det senare kan ha negativ påverkan på antalet anbudsgivare (minskad konkurrens). Författaren analyserar, hur man kan skilja dessa effekter från varandra. Analysen visar på att ökad konkurrens ger bättre (lägre) priser samt att det inte verkar finnas någon signifikant effekt på inträdeskostnaderna. Däremot påverkar flera ska-krav individuellt prisnivån. Uppsatsen är välskriven och behandlar ett viktigt tema både for en konkurrensmyndighet och en upphandlingsmyndighet. Författaren visar på god förmåga att koppla ihop ekonomisk teori och avancerad empirisk analys".

Läs uppsatsen: The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Jesper Ekman, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators.
Handledare: Jonas Häckner
Motivering: "Uppsatsen behandlar energimarknaden. Specifikt analyseras marknaden för elektricitet av typen lågspänning och effekten av förvärv på företagens arbetskraftskostnader, driftskostnader och konsumentpriser. I analysen beaktas de två regimförändringar gällande vinstreglering som ägt rum under den tidsperiod som studeras. Enligt uppsatsen har förvärven inte någon effekt på arbetskrafts- eller driftskostnader medan en positiv effekt kan identifieras efter den vinstreglering som infördes 2012. Uppsatsen är välskriven och behandlar ett aktuellt område med bred relevans. Författaren har på ett ändamålsenligt sätt relaterat uppsatsens bidrag till existerande litteratur och visar på god förmåga att hantera ekonomisk teori och avancerad empirisk metod".

Läs uppsatsen: Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators

Pristagare – Ekonomi 2019

Pristagare – 20 000 kronor

Författare: Astrid Petersson och Tone Riise Åberg, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie.
Handledare: Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson
Motivering: ”Från regeringens sida finns det en ambition om at öka det strategiska arbetet inom offentlig upphandling. Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Fallstudien belyser hur fyra olika upphandlande myndigheter arbetar i olika stor utsträckning med strategiska inköp, från en relativt låg nivå till en relativt hög. De utvalda fallen består av ett statligt bolag, två kommuner och en region. För att kunna lyckas med strategiska inköp pekar uppsatsen på mål och vision, status och stöd, samt kompetens som viktiga faktorer. Överlag är det en avancerad uppsats som använder relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för offentlig upphandling.”

Läs uppsatsen: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

Pristagare – 20 000 kronor

Författare: Fredrik Larsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions.
Handledare: Marcia Grimes
Motivering: ”Det här är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling. Uppsatsen knyter an till tidigare litteratur i ämnet och visar på teoretiska insikter i detsamma. Baserat på ett tvärsnitt av 175 Europeiska regioner undersöks om civilsamhällets styrka påverkar korruptionsrisk i offentlig upphandling. Som mått på korruption används andel upphandlingar med en anbudsgivare, ett mått som konstrueras baserat på upphandlingsdata de regioner som studeras. Civilsamhällets styrka (eller engagemang) baseras på existerande enkätdata och utgörs av genomsnittligt antal föreningsengagemang per respondent. Den välgrundade slutsatsen är att det inte finns något entydigt samband av det studerade slaget och att det därför inte är lämpligt att luta sig mot civilsamhällets för att skapa förändring.”

Läs uppsatsen: Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions

Pristagare – Ekonomi 2018

1:a pris – 30 000 kronor

Författare: Joel Rosman, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Wind-Generated Congestion and Market Power – Evidence from a hydropower-based electricity market.
Handledare: Chloé Le Coq
Motivering: ”En väl genomförd analys av marknadsmakt på den svenska elmarknaden. Författaren använder ekonomisk teori för att visa hur och varför vattenkraftsproducenter i norra Sverige kan utnyttja sin marknadsmakt på ett konkurrenshämmande sätt. Uppsatsen hävdar att vattenkraftsföretag kan ställa om produktion till perioder med högre priselasticitet i efterfrågan och därigenom öka sina vinster. Författaren använder detaljerad kunskap om marknadsstruktur som grund för en empirisk strategi för att bekräfta och mäta denna teoretiskt identifierade effekt. För att bestämma om vattenkraftsproducenterna faktiskt utnyttjar sin marknadsmakt är uppsatsen beroende av en empirisk strategi där de använder vindprognoser i Danmark för att avgöra om vattenkraftsföretag i norra Sverige strategiskt minskar elproduktionen i perioder med potentiellt hög elförsörjning från vindkraftverk i Danmark. Analysen är väl genomförd, presenterad och tolkad. Överlag är det en avancerad uppsats som använder ekonomisk inblick och relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för konkurrenspolitiken.”

Läs uppsatsen: Wind-Generated Congestion and Market Power – Evidence from a hydropower-based electricity market

2:a pris – 20 000 kronor

Författare: Jingcheng Zhao och Tamina Matti, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment.
Handledare: Martina Björkman Nyqvist
Motivering: ”En väl genomförd undersökning av landstingens marknadsmakt som arbetsgivare för sjuksköterskor. Uppsatsen knyter an till ekonomisk teori för marknader med en köpare, så kallad monopsoni, och placerar tydligt in det egna bidraget i den empiriska litteraturen. För att studera hur koncentrationen av arbetsgivare påverkar sjuksköterskornas löner utnyttjar författarna öppningen och stängningen av BB Sophia i Stockholm för att genomföra en så kallad difference-in-differences-analys. Det visar sig att barnmorskornas löner ökade något jämfört med andra sjuksköterskor när BB Sophia öppnade 2014 för att sedan minska något när BB Sophia stängdes 2016. Analysen är noggrant genomförd och resultaten tolkas med gott omdöme.”

Läs uppsatsen: Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment

Pristagare – Ekonomi 2017

1:a pris – 30 000 kronor

Författare: Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien, Nationalekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation.
Handledare: Matilda Orth
Motivering: ”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Läs uppsatsen: The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation

2:a pris – 20 000 kronor

Författare: Martin Bergqvist, Nationalekonomiska institutet vid Umeå universitet.
Uppsats: Searching the Mortgage Market: An Estimated Consumer Search Model of the Swedish Mortgage Market.
Handledare: Carl Lönnbark
Motivering: ”Uppsatsen studerar empiriskt i vilken utsträckning prisspridning på bolåneräntor kan förstås ur ett sökteoretiskt perspektiv. Författaren använder en strukturell ansats för att estimera sökkostnader och finner betydande sökkostnader på marknaden. Simuleringar tyder också på att en begränsad ökning av sökkostnaderna kan ge betydande effekter på räntorna. Sammanfattningsvis belyser uppsatsen konkurrensförutsättningar på en viktig marknad med en väl genomförd empirisk analys.”

Läs uppsatsen: Searching the Mortgage Market: An Estimated Consumer Search Model of the Swedish Mortgage Market