Innehåll på sidan

Uppsats om vindkraftsmarknaden i Sverige

Uppsatsen med titeln "Something’s in the Air: Exploring Wind Power Investment Incentives in Sweden" vinner andra pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023. Uppsatsen belönas med 20 000 kronor. Författare är Herman Rogefors och William Karlsson vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

William Karlsson och Herman Rogefors, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vad är ämnet för er uppsats?
– I vår uppsats så utforskar vi vindkraftsmarknaden i Sverige som en del av en bredare analys av den svenska elproduktionen. Det senaste decenniet har varit otroligt intressant ur ett elförsörjningsperspektiv, och vindkraften har ökat i takt med att kraven på en grön omställning också blivit tydligare. Den här expansionen har kantats av en stor andel utländskt ägande, och i vår uppsats ser vi över den befintliga litteraturen och bygger upp en investeringsmodell för att bättre förstå varför de aktörer som engagerar sig i detta väljer att göra det. Genom detta arbete kan vi observera hur marknads- och ägandestrukturer kan påverka incitamenten att investera i vindkraft, och att konkurrensförutsättningar kan vara avgörande i en långsiktig analys.

Varför valde ni att fördjupa er i just detta ämne?
– Den svenska elmarknaden har varit i stort fokus de senaste åren. Elpriserna har fluktuerat och det har funnits en bred osäkerhet och volatilitet när det kommer till den internationella elförsörjningen och dess utveckling. Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta naturligtvis intressant att studera av många anledningar. Svensk vindkraft är också ett otroligt spännande – och avgörande – område att utforska, som växt till att i dag omfatta nästan 20 procent av den totala svenska elförsörjningen. Att förstå vilka aktörer som väljer att engagera sig i denna utveckling, och hur dynamiken mellan existerande, nystartade och utländska företag med ägare kan vara avgörande även ur ett geopolitiskt perspektiv framåt.

Kan ni berätta om hur ni tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Vi var redan i uppstartsfasen av arbetet med uppsatsen inställda på att undersöka någon del av elmarknaden närmare. Vår handledare Andreea Enache, Assistant Professor of Economics vid Handelshögskolan, var väldigt engagerad under hela processen och var till otroligt stor hjälp också när vi skulle utforma temat för skrivandet. Genom henne kom vi också i kontakt med Erik Lundin som arbetar på Institutionen för Näringslivsforskning som forskat mycket inom just elmarknaden i Sverige, som hjälpte oss att inte bara sätta riktning men också guidade oss mycket under skrivandets gång. För oss var det viktigt att verkligen kombinera egen kvantitativ analys med kvalitativt underlag från liknande forskning, och detta var något vi fokuserade mycket på.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Grunden var att vi bekräftade sambandet mellan mer vindkraftsproduktion och lägre elpriser, vilket är vedertaget eftersom att att förnybara energikällor har en marginalkostnad nära noll. Därmed borde etablerade elproducenter vara mindre motiverade att investera i vindkraft än nya aktörer på grund av kannibaliseringseffekter på befintlig produktion. Genom att kvantifiera intäktseffekten från att expandera vindkraft fann vi att tillräckligt stora etablerade företag var tydligt avskräckta från att investera, men ändå gjorde det. En av flera förklaringar är att etablerade producenter har uppfattningen att agerandet kan avskräcka nya aktörer att etablera sig på marknaden.

Vad tar ni med er av att ha skrivit uppsatsen?
– Kanske först och främst kunskap om hur elmarknaden faktiskt fungerar. Det är en unik marknad som är väldigt komplex och fascinerande när man börjar skrapa på ytan.

Vad gör ni nu? Studerar ni fortfarande eller har ni börjat jobba?
– Vi har båda tagit steget ut i arbetslivet. Sammanträffande nog jobbar vi båda som managementkonsulter, så förhoppningsvis får vi arbeta med ett projekt inom energibranschen så småningom.

Läs uppsatsen: Something’s in the Air: Exploring Wind Power Investment Incentives in Sweden