Innehåll på sidan

Pristagare i uppsatstävlingen

2022 tävlade 26 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Sex uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor.

Från vänster: Iiris Tuohimaa, David Wendle, Mathias Eriksson, Fredrik Özaras, Björn Danielsson och Markus Ljungqvist. Samuel Bjernerup och Michael Erlandsson saknas på bilden.

Pristagare – Ekonomi 2022

1:a pris – 25 000 kronor   

Författare: Björn Danielsson och Fredrik Özaras på Institutionen för
nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Auctions For a Brighter Future -Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden.
Handledare: Håkan Eggert
Motivering: ”Auktioner för solceller är en högaktuell fråga med bäring på globala utmaningar och hållbar utveckling. Med utgångspunkt i avancerad ekonomisk teori ställer sig författarna frågan om ett auktionsbaserat subventionsschema för solceller i Sverige kanvara samhällsekonomiskt motiverat. Frågan besvaras genom en jämförelse med att fortsätta som i dag, det vill säga med utsläppsrättigheter. Resultaten visar att modellen inte leder till en effektiv energiallokering och att kostnaden per kWh blir lägre allteftersom flerauktionsrundor genomförs. När totalkostnaden för auktionsbaserade subventioner jämförs med välfärdsförlusten förknippad med att fortsätta med den energimix som Sverige har i dag är utfallet till auktionsmodellens fördel. I uppsatsen behandlas avancerad ekonomisk teori som föredömligt sammanfattas och redogörs för. Den empiriska ansatsen och de simuleringar som görs visar på en analytisk mognad. Uppsatsen är stark i sin forskningsanknytning, tydlig i sin problemformulering, välskriven och har en mycket hög svårighetsgrad.”

Läs en intervju med uppsatsvinnarna i ekonomi. 

Läs uppsatsen: Auctions for a brighter future - Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden

2:a pris – 15 000 kronor 

Författare: Michael Erlandsson och Markus Ljungqvist, Institutionen för
nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet.
Uppsats: Medical Mark-Up - A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care.
Handledare: Johan Stennek
Motivering: ”Sjukvård är en stor offentlig utgiftspost som ökat betydligt de sista 10 åren i Sverige. Primärvården är ofta patienters första möte med sjukvården. Introduktionen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) har lett till ett stort antal privata företag inom t.ex.
primärvården. De finansieras via fasta ersättningar för utförd vård från regionerna. Enligt ekonomisk teori skapar ersättningsmodellen incitament för företagen att konkurrera med att leverera högsta möjliga kvalitet till patienterna. Men, hur bra fungerar kvalitetskonkurrens på just den här marknaden? Det är huvudfrågan i denna välskrivna uppsats. Metodiskt baserar sig studien sig på en avancerad ekonometrisk metod för att estimera en trans-log produktionsfunktion. Studiens huvudresultat är att konkurrensen inte alls har fungerat som den ska och har till och med försämrats de sista 15 åren. Överlag är detta en uppsats av hög kvalitet som använder relevanta empiriska metoder för att studera en relevant fråga för Konkurrensverket och samhället i stort.”

Läs en intervju med andrapristagarna i ekonomi. 

Läs uppsatsen: Medical Mark-Up - A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: David Wendle, Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football.
Handledare: Håkan Jerker Holm
Motivering: "Fotboll är inte bara en sport, det är också en bransch som omsätter stora belopp. Europeisk fotboll hade för säsongen 2019/2020 ett estimerat värde på 25,2 miljarder euro. I centrum står sändningsrättigheter. Hur marknaden för sändningsrättigheter organiseras och vilka priser det leder till har potential att påverka en stor publik och väcka känslor bland fotbollsfans världen över. Effekten, välfärdsimplikationerna av rättigheterna, kan också mätas i monetära termer. Detta är en välskriven uppsats som undersöker hur fotbollsfans, eller konsumenter, påverkas av exklusiva sändningsrättigheter av matcher, turneringar och cuper. Uppsatsen bygger på modern teori inom forskningsområdet industriell ekonomi och visar hur en begränsning av exklusiva sändningsrättigheter kan reducera priserna för konsumenter men också intäkterna till de europeiska fotbollsligorna. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad.”

Läs en intervju med tredjepristagaren i ekonomi. 

Läs uppsatsen: On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football.

Pristagare – Juridik 2022

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Samuel Bjernerup, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Revolution or Evolution? Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Dominerande företags rabattsystem kan under vissa förutsättningar utgöra ett missbruk i strid med konkurrensrätten. Uppsatsen behandlar hur lojalitetsrabatter bedömts i rättspraxis och särskilt vilken betydelse ekonomisk analys i form av ett så kallat lika-effektiv-konkurrenttest har för frågan om ett rabattsystem är tillåtet. Detta är ett högaktuellt och avancerat ämne som författaren tar sig an på ett förtjänstfullt sätt. Med utgångspunkt i en god struktur och metod gör författaren en mycket gedigen analys av EU-domstolarnas avgöranden på området. Genomgående håller uppsatsen en hög nivå och bidrar till en välkommen genomlysning av ämnet."

Läs en intervju med uppsatsvinnaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Revolution or Evolution? Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU.

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Iiris Tuohimaa, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Merger Control in the EU - When is an Impediment to Effective Competition Significant?
Handledare: Anna Tzanaki
Motivering: ”Vid prövning av om en planerad företagskoncentration är så skadlig för konkurrensen att den ska förbjudas uppkommer ibland svårbedömda frågor, främst om vilka effekter koncentrationen kan förväntas få och även om beviskrav. Uppsatsen behandlar det s.k. SIEC-testet inom ramen för koncentrationskontrollen. Ämnet är av avancerad karaktär samtidigt som det är av stort intresse för de som berörs av reglerna omkoncentrationskontroll. Författaren visar mod genom att ingående resonera kring ett överklagat avgörande från tribunalen (CK Telecoms) och lyckas dessutom utförligt diskutera avgörandets betydelse och implikationer. Genomgående redogör författaren för ämnet på ett lättillgängligt och enkelt sätt, trots frågans komplexitet."

Läs en intervju med andrapristagaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Merger Control in the EU - When is an Impediment to Effective Competition Significant?

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Mathias Eriksson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet.
Handledare: Vilhelm Persson
Motivering: ”Författaren har valt ett relevant ämne i skärningspunkten mellan upphandlingsrätt och konkurrensrätt. Uppsatsen behandlar upphandlingsrättens förhållningssätt till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet och tar sin utgångspunkt i pågående rättsutveckling. Den spänner över såväl de upphandlingsrättsliga uteslutningsgrunderna som likabehandlingsprincipen och konkurrensrätt. Genom sitt ämnesval belyser författaren ett antal debatterade frågor och bidrar till forskningen inom ett ämne som är av stor betydelse för både anbudsgivare och upphandlande myndigheter”.

Läs en intervju med andrapristagaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet