Pristagare i uppsatstävlingen

2019 deltog ca 30 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 95 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2019

Pristagare: 20 000 kr, Astrid Petersson och Tone Riise Åberg, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie.
Handledare: Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson
Motivering: ”Från regeringens sida finns det en ambition om at öka det strategiska arbetet inom offentlig upphandling. Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Fallstudien belyser hur fyra olika upphandlande myndigheter arbetar i olika stor utsträck¬ning med strategiska inköp, från en relativt låg nivå till en relativt hög. De utvalda fallen består av ett statligt bolag, två kommuner och en region. För att kunna lyckas med strategiska inköp pekar uppsatsen på mål och vision, status och stöd, samt kompetens som viktiga faktorer. Överlag är det en avancerad uppsats som använder relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för offentlig upphandling.”

Läs uppsatsen (2,2 Mb)

Pristagare: 20 000 kr, Fredrik Larsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions.
Handledare: Marcia Grimes
Motivering: ”Det här är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling. Uppsatsen knyter an till tidigare litteratur i ämnet och visar på teoretiska insikter i detsamma. Baserat på ett tvärsnitt av 175 Europeiska regioner undersöks om civilsamhällets styrka påverkar korruptionsrisk i offentlig upphandling. Som mått på korruption används andel upphandlingar med en anbudsgivare, ett mått som konstrueras baserat på upphandlingsdata de regioner som studeras. Civilsamhällets styrka (eller engagemang) baseras på existerande enkätdata och utgörs av genomsnittligt antal föreningsengagemang per respondent. Den välgrundade slutsatsen är att det inte finns något entydigt samband av det studerade slaget och att det därför inte är lämpligt att luta sig mot civilsamhällets för att skapa förändring.”

Läs uppsatsen (2 Mb)

Pristagare – Juridik 2019

1:a pris: 30 000 kr, Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: ”Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin har under en längre tid varit föremål för EU-kommissionens uppmärksamhet. Särskilt s.k. pay-for-delay-avtal, som i allt väsentligt innebär att en konkurrent avstår från att träda in på marknaden, har ansetts problematiska ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Uppsatsen är mycket välskriven och djupgående och undersöker på ett systematiskt sätt hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till denna typ av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin utifrån artikel 101 i EUF-fördraget. Författaren hanterar skickligt de problemställningar som ämnet ger upphov till och visar prov på en imponerande förmåga att analysera och presentera det ofta komplexa rättsmaterialet.”

Läs uppsatsen (620 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU.
Handledare:
Olle Lundin
Motivering: ”Frågan om utrymmet att göra rättelser och kompletteringar av inkomna anbud är en mycket viktig fråga inom den offentliga upphandlingen. Det står klart att möjligheten till rättelser och kompletteringar kan bidra till fler anbud och ökad kon-kurrens, samtidigt som principerna om likabehandling och öppenhet måste beaktas. Överlag är det en välskriven uppsats där författaren går igenom dessa frågor på ett systematiskt och pedagogiskt sätt. Den innehåller även en grundlig genomgång av existerande rättspraxis inom EU och Sverige. Relationen mellan EU-rätten och svensk rätt diskuteras och analyseras på ett förtjänstfullt sätt.”

Läs uppsatsen (640 kb)

3:e pris: 10 000 kr, Jennifer Vestin, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Jäv i offentlig upphandling - Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”Jävsproblematiken vid offentlig upphandling är stor på grund av icke enhetlig reglering. Uppsatsen undersöker metodiskt frågan om de svenska jävsreglerna, som bygger på EUs upphandlingsdirektiv, är genomförda på ett fullständigt och korrekt sätt. Författaren belyser på ett systematiskt sätt de brister som finns och hur den rättsosäkerhet som uppstår till följd av detta påverkar olika användare. Resultatet är ett intressant bidrag till den praktiska diskussionen kring upphandlingsregleringen.”

Läs uppsatsen (470 kb)


Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör uppsatstävlingen.

Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019. Från vänster: Christine-Jane Selenhag, Astrid Petersson, Fredrik Larsson, Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, Tone Riise Åberg och Jesper Fahlgren.
Från vänster: Christine-Jane Selenhag, Astrid Petersson, Fredrik Larsson, Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, Tone Riise Åberg och Jesper Fahlgren. Jermsten.
Högupplöst bild


Tone Riise Åberg och Astrid Petersson, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019.
Tone Riise Åberg och Astrid Petersson, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Högupplöst bild


Fredrik Larsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019.
Fredrik Larsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Högupplöst bild


Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019.
Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Högupplöst bild

 

Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling 2019.
Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Högupplöst bild

 

Saknas på bild: Jennifer Vestin, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: