Innehåll på sidan

Pristagare i uppsatstävlingen

Sex uppsatser på temat konkurrens och upphandling har fått pris av Konkurrensverket. Författarna belönas med sammanlagt 100 000 kronor för sina insatser.

Från höger: William Karlsson, Herman Rogefors, William Stålhök, Christel Liljebäck, Emilia Holmberg, Evelina Åsberg Siska och Knut Örnéus. Lukas Wenger saknas på bilden.

Pristagare – Ekonomi 2023

1:a pris – 25 000 kronor   

Författare: William Stålhök och Knut Örnéus vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Understanding the Relation between Wind Power Output and Strategic Withholding through Production Failures: Evidence from Diversified Producers in Sweden.
Handledare: Elena Paltseva
Motivering: ”En mycket välskriven uppsats om en ur konkurrensperspektiv relevant och aktuell fråga. Ökad vindkraftsproduktion pressar elpriser och kan ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att strategiskt tillfälligt minska annan elproduktion, och meddela produktionsstörningar. Författarna undersöker frågan empiriskt och finner bland annat stöd för att ökad egen vindkraftsproduktion ökar frekvensen av störningar för annan egen elproduktion. Uppsatsen bidrar därmed på ett förtjänstfullt sätt till att belysa en problematik där viktiga marknadsmekanismer sätts ur spel.”

Ta del av en intervju med förstapristagarna i kategorin ekonomi

Läs uppsatsen: Understanding the Relation between Wind Power Output and Strategic Withholding through Production Failures: Evidence from Diversified Producers in Sweden

2:a pris – 20 000 kronor 

Författare: Herman Rogefors och William Karlsson vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Something’s in the Air: Exploring Wind Power Investment Incentives in Sweden.
Handledare: Andreea Enache
Motivering: ”En välskriven uppsats om den aktuella frågan om investeringar i vindkraft med fokus på olika aktörers incitament. För etablerade kraftproducenter kan investeringar i vindkraft bidra till att sänka lönsamheten för övrig egen kraftproduktion, och därmed dämpa incitamenten till sådan investeringar, vilket inte är fallet för nya aktörer. I uppsatsen genomförs en mycket gedigen empirisk undersökning av dessa frågor som beaktar betydelsen av olika elområden och utgör grunden för en nyanserad diskussion av incitamenten att investera för olika aktörer.”

Ta del av en intervju med andrapristagarna i kategorin ekonomi

Läs uppsatsen: Something’s in the Air: Exploring Wind Power Investment Incentives in Sweden

Pristagare – Juridik 2023

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Emilia Holmberg, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Ne Bis In Idem in EU Competition Law. The Application of the Principle on the Relationship between Article 102 TFEU and the Digital Markets Act.
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: ”Skärningspunkten mellan Digital Markets Act, DMA, och konkurrensrätten är en aktuell fråga som säkerligen kommer att fortsätta att uppmärksammas rättsligt framöver. Uppsatsen behandlar på ett förtjänstfullt sätt frågan om hur och på vilket sätt dessa båda regelverk överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. Författaren har grundligt tagit sig an de frågor som aktualiseras vid ageranden som omfattas av såväl DMA som missbruksreglerna i art. 102 EUF-fördraget. Det är ett tydligt, välskrivet och välformulerat arbete som på ett bra sätt diskuterar frågan om ne bis in idem inom konkurrensrätten.”

Ta del av en intervju med förstapristagaren i kategorin juridik

Läs uppsatsen: Ne Bis In Idem in EU Competition LawThe Application of the Principle on the Relationshipbetween Article 102 TFEU and the Digital Markets Act

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Christel Liljebäck, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Onormalt låga anbud och prisstyrning i offentlig upphandling. Priskravs förenlighet med regelverket på området för offentlig upphandling.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”Frågor om priskrav i samband med upphandlingar är komplexa, i synnerhet mot bakgrund av den praxis som har tillkommit de senaste åren. Författaren har genomfört ett gediget arbete i sin genomgång och analys av upphandlande myndigheternas möjlighet till prisstyrning i upphandlingar och diskuterar på ett bra sätt bland annat skillnader och likheter mellan negativ prissättning och nollpriser i anbud och vilken betydelse det har för möjligheten att ställa krav om pris i en upphandling. Uppsatsen är en mycket bra och nyttig genomgång av ämnet, och författaren pekar på ett antal frågetecken som kan behöva besvaras i framtida mål om upphandlingar.”

Ta del av en intervju med andrapristagaren i kategorin juridik

Läs uppsatsen: Onormalt låga anbud och prisstyrning i offentlig upphandling - Priskravs förenlighet med regelverket på området för offentlig upphandling

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Lukas Wenger, Juridiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Open Innovation or Anti-Competitive Abuse? A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under European Union Competition Law
Handledare: Filip Bladini
Motivering:”Inom innovativa industrier kommer också nya utmaningar för juridiken, i synnerhet när affärskulturen från olika branscher möts och påverkar varandra. Författaren har på ett nytänkande sätt tagit sig an en diskussion om de juridiska möjligheter och risker som kan uppstå med så kallade patentlöften, framförallt ur ett missbruksperspektiv. Analysen görs genom en fallstudie avseende en viktig aktör på fordonsmarknaden med rötter i teknologibranschen, men kan antas vara värdefull även i andra fall. Uppsatsen fångar upp en svår och intressant fråga i skärningspunkten mellan konkurrensrätt och immaterialrätt.”

Ta del av en intervju med tredjepristagaren i kategorin juridik

Läs uppsatsen: Open Innovation or Anti-Competitive Abuse?A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under EuropeanUnion Competition Law

Hedersomnämnande – 5 000 kronor 

Författare: Evelina Åsberg Siska, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: The European Commission’s Solution to Catch Nascent Acquisitions. A Legal Study of the New Approach to Article 22 of the EU Merger Regulation
Handledare: Antonina Petrova Bakardijeva Engelbrekt
Motivering: ”Den snabba tekniska utvecklingen medför att teknologiföretag som i dag är små ändå på grund av sin potential kan utöva ett konkurrenstryck på etablerade företag. Risken är att konkurrensen elimineras vid uppköp av dessa, även när koncentrationen inte faller inom ramen för den traditionella koncentrationsprövningen. Detta är en ny utmaning, och kommissionens lösning, att EU:s konkurrensmyndigheter ska kunna hänskjuta koncentrationer som egentligen faller utanför dessa myndigheters prövningsram till kommissionen, har ifrågasatts. Författaren går noggrant och välskrivet igenom de problem och möjligheter som denna lösning medför, och har förtjänstfullt inte bara analyserat rättsläget i dag, utan även gett förslag på vad som kan förbättras.”

Ta del av en intervju med Evelina som fick ett hedersomnämnade i kategorin juridik

Läs uppsatsen: The European Commission’s Solution to Catch Nascent Acquisitions - A Legal Study of the New Approach to Article 22 of the EU Merger Regulation