Innehåll på sidan

Föreläggande att inkomma med uppgifter

Konkurrensverket kan förelägga en köpare, en leverantör eller någon annan att lämna in uppgifter eller handlingar. Det behövs för att vi ska kunna utreda om en köpare har brutit mot lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder.

I vårt utredningsarbete kontaktar vi ibland köpare, leverantörer eller någon annan för att de ska ge oss information. Den vi förelägger är skyldig att lämna den information vi vill ha. Om en köpare inte lämnar in de uppgifter vi efterfrågar, kan vi förena vårt föreläggande med vite.

Enligt 15 § första stycket första punkten i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder är en köpare, leverantör eller någon annan skyldig att inkomma med uppgifter och lämna ut begärd information.


Gäller både muntliga och skriftliga uppgifter

Skyldigheten att lämna information gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. Till skriftliga uppgifter räknas till exempel avtal, korrespondens, redovisningsmaterial och prislistor. Dit räknas även upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller som på annat sätt går att uppfatta endast med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Vissa begränsningar

Det finns vissa begränsningar i vår rätt att utfärda förelägganden:

  • Vi får bara utfärda ett föreläggande om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet, det vill säga bidra till att vi kan genomföra vår utredning.
  • Vi får inte göra skyldigheterna att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat mer långtgående än vad som behövs för att vi ska kunna utöva vår tillsyn.
  • Det vi vill uppnå med att få tillgång till uppgiften eller handlingen måste stå i rimligt förhållande till de besvär som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Skyldigheten att lämna in information gäller inte heller skriftliga handlingar med advokatsekretess.

Överklaga ett föreläggande

Efter att vi har fattat ett beslut om föreläggande att inkomma med uppgifter finns det möjlighet för parterna att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten. Det krävs så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp och titta på ett överklagande.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen som är högsta instans. Det krävs även prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska titta på ett överklagande.

Relaterad information