Innehåll på sidan

Vite vid otillbörliga handelsmetoder

Vite är ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer vissa typer av förbud, förelägganden eller andra beslut från Konkurrensverket. Vite fungerar som ett påtryckningsmedel. Om den som vitet riktar sig mot följer det förbud, föreläggande eller annat beslut som vitet är kopplat till blir det heller inte aktuellt att döma ut något vite.

Vi kan använda vite vid såväl utredningsåtgärder som sanktioner inom lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, till exempel när ett företag inte följer ett föreläggande om att upphöra med en förbjuden otillbörlig handelsmetod.

Beslut som kan förenas med vite

Följande beslut kan vi förena med vite:

Så bestämmer vi vitesbeloppet

Det vitesbelopp som vi beslutar om baseras bland annat på de ekonomiska förhållandena hos den som vitesföreläggandet riktar sig mot. Huvudregeln är att vitet ska bestämmas till ett belopp som betalas vid ett tillfälle. Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligare, kan vitet i stället vara löpande. Det innebär att ett visst belopp ska betalas under en bestämd tidsperiod. Det löpande vitet gäller:

  • Under motsvarande tid som föreläggandet inte har följts, eller
  • om föreläggandet innebär en återkommande förpliktelse, för varje gång den som vitet riktar sig till låter bli att följa förpliktelsen.

När vi förenar ett beslut mot ett företag med ett löpande vite ska beloppet vara proportionerligt jämfört med företagets dagliga omsättning föregående räkenskapsår.

Vitesbeloppet framgår av ett föreläggande, beslut, från oss. Om föreläggandet inte följs, tar vi ärendet till domstol för att få förvaltningsrätten att besluta om vite.

Relaterad information