Innehåll på sidan

Gryningsräder vid misstanke om otillbörliga handelsmetoder

Vi har inom ramen för våra utredningar möjlighet att göra gryningsräder. En gryningsräd innebär att vi gör en oanmäld inspektion hos köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vi kan vid dessa tillfällen ta hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Utöver förelägganden och förhör har vi möjlighet att använda oss av platsundersökningar, ofta kallat för gryningsräder. Gryningsräder är ett av våra mest ingripande utredningsverktyg. Våra befogenheter i samband med gryningsräder enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter skiljer sig åt från gryningsräder som utförs inom ramen för konkurrenstillsynen.

Så går en gryningsräd till

För att vi ska kunna genomföra en gryningsräd räcker det med att vi bedömer att en sådan behövs för att vi ska kunna utföra vår tillsyn. En gryningsräd ska kunna bidra till utredningen på något sätt. Vid en gryningsräd har vi rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där en köpare bedriver verksamhet. Vi har dock inte någon rätt att få tillträde till bostäder. En gryningsräd genomförs utan att köparen underrättas om detta i förväg. Väl på plats kan vi dels efterfråga information från köparen på frivillig väg, dels förelägga köparen att ge oss exempelvis handlingar eller annan information. Vi har möjlighet att besluta att ett föreläggande ska gälla omedelbart. I samband med en gryningsräd har vi möjlighet att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan exempelvis hjälpa till om en köpare vägrar ge oss tillträde till en lokal som är föremål för platsundersökning.

Skillnader i förhållande till gryningsräder i konkurrensärenden

Det finns ett antal viktiga skillnader mellan gryningsräder som utförs enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och sådana som utförs i samband med utredningar av konkurrensrättsliga överträdelser. Till skillnad från vad som gäller i konkurrensärenden får Konkurrensverket på egen hand besluta om att genomföra en gryningsräd i en utredning om otillbörliga handelsmetoder. Det krävs alltså inte något domstolsbeslut.

En annan viktig skillnad är hur ingripande de olika typerna av gryningsräd är. En gryningsräd enligt konkurrenslagen kan riktas mot andra bolag än det som är misstänkt för en överträdelse. Det finns även en möjlighet att i vissa fall få tillträde till bostäder. Dessutom har Konkurrensverket vid dessa gryningsräder rätt att på egen hand ta del av information samt kopiera och beslagta handlingar.