Innehåll på sidan

Tillsyn, utredningsåtgärder och sanktioner

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I vårt tillsynsarbete har vi möjlighet att kräva in information, kalla in till förhör samt kräva tillträde till köparens lokaler. Om vi upptäcker att en förbjuden handelsmetod används kan vi besluta om en sanktionsavgift.

Tillsyn

För att säkerställa att förbuden följs har vi möjlighet att genomföra utredningar och att göra vissa ingripanden. Utredningar genomförs antingen på eget initiativ eller till följd av en anmälan eller ett tips.

I vårt tillsynsarbete kan vi förelägga en köpare, leverantör eller någon annan att lämna ut uppgifter. Vi kan även kalla in till förhör och om det behövs kan vi begära tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där köparen bedriver verksamhet.

Utredningsåtgärder

För att kunna genomföra våra utredningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet behöver vi få in uppgifter och ta del av dokument, e-postmeddelanden och sms. Det kan vi få genom bland annat platsundersökning, förhör, förelägganden eller genom andra typer av informationsinhämtning.

Ingen utredning är den andra lik, så vad vi behöver i det enskilda fallet skiljer sig åt mellan olika utredningar. Vi kan också ta in uppgifter och handlingar på olika sätt. Nedan sammanfattar vi hur vi brukar ta in detta.

Föreläggande att inkomma med uppgifter

I vårt tillsynsarbete beslutar vi om att uppgifter och handlingar ska lämnas in till oss på myndigheten, det kallas för föreläggande. Vi kan förelägga vem som helst som har relevant information, men det vanligaste är att det är en köpare eller leverantörer av varor i livsmedelskedjan.

Ett föreläggande kan innebära att den som ska lämna upplysningar eller handlingar ska inställa sig till oss på myndigheten för förhör.

Föreläggande att inkomma med uppgifter

Platsundersökning

Vi kan göra en oanmäld inspektion hos en köpare för att granska och ta del av olika typer av handlingar som vi behöver för våra utredningar. Till skillnad mot beslut om platsundersökning enligt konkurrenslagen så behöver vi inte domstolsbeslut i dessa fall utan vi beslutar om detta själva.

Vi har rätt att göra platsundersökningar hos köpare som är föremål för vår tillsyn.

Platsundersökning

Förhör

För att få in uppgifter kan vi kalla personer till förhör. Det är inte enbart personer som är knutna till köpare som vi misstänker har brutit mot lagen som vi kan förhöra, utan också personer som vi bedömer har information som behövs för utredningen. Vid förhöret ställer vi frågor och förhörspersonen får lämna muntlig information som vi dokumenterar.

Förhör

Åtgärder mot otillbörliga handelsmetoder

Vi har tillsyn över att köpare följer de regler som gäller för handelsmetoder i livsmedelskedjan och vi kan ingripa mot de köpare som inte sköter sig. Om en köpare använder sig av en förbjuden handelsmetod kan vi förelägga köparen att sluta med metoden. Vi får även förelägga en köpare att upphöra med att angripa en leverantörs företagshemligheter. Ett föreläggande kan även innebära att en köpare ska lämna en skriftlig beräkning till leverantören.

Om en köpare använder sig av en handelsmetod som är förbjuden kan vi besluta att köparen ska betala en sanktionsavgift. Vi får även besluta om en sanktionsavgift om en köpare otillbörligt utnyttjat en leverantörs företagshemligheter.

Åtgärder mot otillbörliga handelsmetoder

Vite

Vi kan använda vite vid såväl utredningsåtgärder som sanktioner inom lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelsproduktion. Om den som vitet riktar sig mot ändrat sitt beteende enligt vårt föreläggande eller annat beslut som vitet är kopplat till, blir det inte aktuellt att döma ut något vite.

Vite

Överklaganden

Efter att vi har fattat ett beslut finns det möjlighet för parterna att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten. Det krävs så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp och titta på ett överklagande. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen som är högsta instans. Det krävs även prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska titta på ett överklagande.

Relaterad information