Undantag från förbud mot avtal som begränsar konkurrensen

Här kan du läsa om under vilka förutsättningar ett samarbete mellan företag kan vara tillåtet även om det har konkurrensbegränsande inslag.

Den 1 juli 2004 infördes ett generellt undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Det ersatte den tidigare ordningen med möjlighet att söka individuella undantag från Konkurrensverket eller Kommissionen.

Ett avtal eller samarbete är lagligt om de inblandade företagen kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i 2 kap. 2 § konkurrenslagen. Företagen bedömer själva om avtalet eller samarbetet uppfyller dessa villkor.

Förutsättningar för undantag

Följande villkor måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt.

Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen, distributionen eller att det främjar tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. Till exempel kan ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet. Konsumenterna ska också få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.

Samarbetet får inte begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna. Konkurrensen får inte heller sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter som samarbetet avser. Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.

Gruppundantag

I 2 kap. 3 § konkurrenslagen finns det också sex specifika lagar om undantag för vissa grupper av avtal, så kallade gruppundantag.

Företagen får själva och på egen risk avgöra om avtalet omfattas av något gruppundantag eller inte. Även om avtalet inte omfattas av något gruppundantag är det inte uteslutet att det omfattas av legalundantaget i 2 kap. 3 § konkurrenslagen.

Gruppundantag finns för:

  • Avtal om viss taxisamverkan (2008:580)
  • Vertikala avtal (2008:581)
  • Specialiseringsavtal (2008:582)
  • Avtal om forskning och utveckling (2008:583)
  • Vertikala avtal inom motorfordonssektorn (2008:584)
  • Avtal om tekniköverföring (2008:586)

På vår sida om lagar och förordningar kan du läsa mer om gruppundantagen

Undantag inom vissa branscher

Till följd av bestämmelser i konkurrenslagen (2 kap. 4 § och 5 §) är visst samarbete inom jordbruks- och taxinäringarna undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, så kallade legalundantag.

Vägledning

När företagen ska avgöra om avtalen strider mot konkurrensreglerna kan de ta hjälp av EU:s gruppundantagsförordningar och de svenska motsvarigheterna och kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer om hur artikel 81:3 ska tillämpas  (193 kb). (Numera artikel 101:3 EUF-fördraget)

Syftet med riktlinjerna är att garantera att tillämpningen blir konsekvent och att ge företagen vägledning. Riktlinjerna är ett komplement till den vägledning som finns i kommissionens riktlinjer om olika typer av avtal, särskilt riktlinjerna om horisontella samarbetsavtal  (201 kb) och vertikala begränsningar  (256 kb).

Relaterad information