Så här ansöker du om eftergift

Anmälan

Eftergiftsgruppen är anmälarens inledande kontakt på Konkurrensverket och nås via tfn 08-700 15 99 (vardagar kl. 8.00–17.00) och e-post eftergift_kkv@kkv.se

Av 8 paragrafen Konkurrensförordningen (2021:87) framgår vilka uppgifter en anmälan ska innehålla.

En anmälan av en överträdelse kan ske skriftligen eller muntligen och oavsett hur den har kommit in omfattas den av sekretess enligt 30 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Affärshemligheter kan skyddas av 30 kap. 1 § OSL. Dessutom kan eftergiftsärenden omfattas av de sekretessgrunder som finns i 17 kap. 1 och 3 §§ OSL, till skydd för Konkurrensverkets verksamhet.

Konkurrensverket accepterar även anmälningar på engelska.

Eftergiftsgruppen tar emot anonyma förfrågningar

Ett företag kan kontakta Eftergiftsgruppen anonymt och beskriva överträdelsen i hypotetiska termer för att få en indikation om eftergift är möjligt. För att Eftergiftsgruppen ska kunna ge besked måste företaget informera om inom vilken bransch eller del av bransch som överträdelsen har skett.

Efter en anonym kontakt gör Eftergiftsgruppen en intern avstämning. Då kontrolleras om något annat företag redan ansökt om eftergift inom den angivna branschen eller en del av branschen, eller om det via till exempel Konkurrensverkets tipsfunktion redan finns tillräckligt med information för att kunna genomföra en så kallad gryningsräd.

Efter den interna kontrollen får företaget en muntligt indikation om det finns möjlighet att få eftergift för en överträdelse inom den angivna branschen. Företaget bör dock vara medvetet om att ett sådant besked inte är bindande från Konkurrensverkets sida och inte heller binder företaget till något. Kontakten innebär alltså inte att företaget har säkrat sin plats om ett annat företag hinner före med en fullständig ansökan om eftergift.

De anonyma kontakterna kan ske antingen via telefon eller genom ett möte hos Konkurrensverket.

Förklaring

Eftergiftsgruppen ansvarar för att handlägga ärendet fram till dess att företaget har fått en så kallad förklaring. En förklaring är ett beslut enligt 3 kap. 15 § konkurrenslagen om att företaget var först med anmälan och att den gjordes innan Konkurrensverket hade tillräckligt underlag för att genomföra en så kallad gryningsräd. Vi handlägger eftergiftsfrågor snabbt och om ansökan är komplett redan när den kommer in kan förklaringen meddelas inom några veckor.

Summarisk ansökan

Om överträdelsen även har anmälts till Europeiska kommissionen finns det angivet i 9 paragrafen Konkurrensförordningen (2021:87) vilka uppgifter som måste lämnas in. Kontakta Eftergiftsgruppen för att diskutera förutsättningarna för en summarisk ansökan i det enskilda fallet. European Competition Network har tagit fram en mall  (24 kb) som kan användas för att upprätta en summarisk ansökan om eftergift.

Information om att ansöka om eftergift hos Europeiska kommissionen finns på kommissionens eftergiftssida.

Information om andra EU-medlemsstaters eftergiftsprogram och vilka som accepterar ansökningar på engelska finns tillgänglig via European Competition Networks webbplats.

Näringsförbudseftergift

Anställda vid ett företag som beviljas eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften omfattas automatiskt av företagets ansökan och behöver inte göra en egen ansökan om näringsförbudseftergift. Företaget behöver inte ange vilka personer det vill ska omfattas av dess ansökan. Om företaget beviljas eftergift eller nedsättning får personerna automatiskt näringsförbudseftergift. Det gäller också om eftergift eller nedsättning har beviljats av en annan konkurrensmyndighet inom EU eller av Europeiska kommissionen. 

En person kan på egen hand ansökan om näringsförbudseftergift, utan att ett företag samtidigt ansöker om eftergift.

Läs mer om hur du ansöker om näringsförbudseftergift

Relaterad information

Senast uppdaterad: