Krav för att få eftergift

För att företaget ska slippa böter krävs att det uppfyller vissa krav. Kraven är något olika beroende på om Konkurrensverket vid tiden för företagets anmälan redan har information om överträdelsen eller inte. I Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift hittar du mer detaljerad information om kraven för eftergift.

Det är endast ett av företagen i kartellen som kan få eftergift, det vill säga, helt slippa konkurrensskadeavgift.

När Konkurrensverket inte redan har tillräckligt med underlag för att genomföra en så kallad gryningsräd är kraven att

  • företaget är först med att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket,
  • företaget lämnar all information och bevisning till Konkurrensverket,
  • företaget aktivt samarbetar med Konkurrensverket under utredningen,
  • företaget inte förstör bevis eller på annat sätt försvårar utredningen och att
  • företaget upphör med sin överträdelse.

När Konkurrensverket redan har tillräckligt med underlag för att genomföra en gryningsräd kan ett företag få eftergift om

  • företaget är först med att klarlägga att överträdelsen har ägt rum och
  • företaget uppfyller samma krav på samarbete som anges i andra till femte punkten ovan.

Företag som har tvingat andra företag att delta i en kartell är uteslutna från möjligheten att få eftergift. Sådana företag är dock inte uteslutna från möjligheten att få nedsättning av böterna.

Nedsättning av konkurrensskadeavgift

Företag som deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete, men som inte uppfyller kraven för eftergift, kan istället få en nedsatt konkurrensskadeavgift. Böterna kan då reduceras med som mest 50 procent. Nedsättning blir aktuellt om företaget har underlättat utredningen av det konkurrensbegränsande samarbetet i väsentlig mån. För att få böterna reducerade måste företaget dessutom uppfylla samma samarbetskrav som vid eftergift.

Mer information om nedsättning finns i allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 2021:1

Relaterad information

Senast uppdaterad: