Samarbeten som begränsar konkurrensen

Företag får inte samarbeta om syftet med eller resultatet av samarbetet är att begränsa konkurrensen på marknaden. Att samarbeta om priser eller dela upp marknader eller kunder mellan sig kan vara en olaglig kartell. Anbudskarteller, där anbudsgivare samordnar sig i en upphandling, är inte heller tillåtna. Även avtal mellan företag som inte är konkurrenter, så kallade vertikala avtal, kan vara förbjudna.

Förbjudet med konkurrensbegränsande avtal

Konkurrenslagen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder olika typer av samarbeten som exempelvis samordning av priser, utbyte av känslig information mellan konkurrenter eller alltför långtgående exklusivitetsavtal. Både horisontella och vertikala samarbeten kan vara konkurrensbegränsande.

Horisontella och vertikala avtal

Horisontella avtal är samarbeten mellan företag som är konkurrenter på samma marknad.

En kartell är ett olagligt horisontellt samarbete mellan två eller flera konkurrerande företag med avsikt att minska konkurrensen mellan sig. Karteller kan röra samordning av priser eller rabatter, eller uppdelning av marknader, kunder eller produktion. När konkurrerande anbudsgivare samordnar sina anbud i offentlig upphandling kallas det för en anbudskartell.

Läs mer  om horisontella samarbeten

Läs mer på vår sida om karteller

Läs mer om anbudskarteller

Vertikala avtal är samarbeten mellan företag i olika produktions- eller distributionsled, till exempel samarbeten mellan tillverkare och återförsäljare. Sådana är vanliga och oftast helt lagliga. Om ett vertikalt avtal innehåller bestämmelser som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen, kan dessa dock vara förbjudna..
Exempel på otillåtna vertikala avtal är när en leverantör och en återförsäljare kommer överens om vilka konsumentpriser återförsäljaren ska ha, eller att återförsäljaren inte får sälja leverantörens produkter till vissa geografiska områden eller kundgrupper.

Läs mer på vår sida om vertikala samarbeten

Tillåtna samarbeten och undantag från förbudet

issa samarbeten som innehåller konkurrensbegränsningar kan också undantas från förbudet, om de totalt sett ger ett mervärde för kunderna. Samarbeten som leder till lägre kostnader, bättre produktkvalitet, bredare utbud, ökade investeringar eller fler innovationer kan vara bra både för företagen och konsumenterna. Det kan till exempel under vissa förutsättningar vara tillåtet för konkurrenter att teckna avtal om gemensam produktion eller samarbeta kring ett forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterar i bättre produkter till lägre priser för konsumenten.

Motsvarande undantag från det EU-rättsliga förbudet finns i artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen har upprättat riktlinjer för undantagsbedömningen enligt artikel 101 (3). Riktlinjerna är även vägledande för den svenska undantagsbedömningen.

Sanktioner

Konkurrensverket har möjlighet att stoppa pågående överträdelser av konkurrenslagens förbud genom ett åläggande. Ett åläggande får förenas med vite.

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete ska betala en typ av böter som kallas för konkurrensskadeavgift. Avgiften kan som mest vara 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Läs mer om konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket kan också yrka på näringsförbud för individer som deltar i särskilt allvarliga konkurrensbegränsande samarbeten.

Läs mer om näringsförbud

Relaterad information

Senast uppdaterad: