Om konkurrensreglerna

Företag begränsar konkurrensen om de kommer överens om vilka priser de ska ta av kunderna, delar upp marknader mellan sig – till exempel vid anbudsgivning – eller motverkar att nya företag kommer in på marknaden. Därför måste det finnas regler.

Den svenska konkurrenslagen, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot två typer av konkurrensbegränsningar; förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen och förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.

Konkurrenslagen innehåller också regler för offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privat verksamhet och kontroll av företagskoncentrationer.

Relaterad information

Förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen

Företag som är konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. De får inte heller dela upp marknaden mellan sig. Sådana samarbeten, karteller, är allvarliga lagöverträdelser.

Förbud för företag att missbruka en dominerande ställning

Ett företag som är så starkt att det kan agera utan att ta hänsyn till sina konkurrenter har en dominerande ställning. Sådana företag har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt genom till exempel underprissättning och leveransvägran.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Det är bakgrunden till regeln som ska hindra ojust konkurrens mellan offentliga och privata företag.

Kontroll av företagskoncentrationer

Koncentrationer där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska anmälas till Konkurrensverket.