Innehåll på sidan

Tidigare vinnare – juridik

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik de senaste åren. Uppsatstävlingen har funnits sedan 1995.

Pristagare – Juridik 2022

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Samuel Bjernerup, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Revolution or Evolution? Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Dominerande företags rabattsystem kan under vissa förutsättningar utgöra ett missbruk i strid med konkurrensrätten. Uppsatsen behandlar hur lojalitetsrabatter bedömts i rättspraxis och särskilt vilken betydelse ekonomisk analys i form av ett så kallat lika-effektiv-konkurrenttest har för frågan om ett rabattsystem är tillåtet. Detta är ett högaktuellt och avancerat ämne som författaren tar sig an på ett förtjänstfullt sätt. Med utgångspunkt i en god struktur och metod gör författaren en mycket gedigen analys av EU-domstolarnas avgöranden på området. Genomgående håller uppsatsen en hög nivå och bidrar till en välkommen genomlysning av ämnet."

Läs en intervju med uppsatsvinnaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Revolution or Evolution? Loyalty Rebates and the Role of the As Efficient Competitor Test under Article 102 TFEU.

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Iiris Tuohimaa, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Merger Control in the EU - When is an Impediment to Effective Competition Significant?
Handledare: Anna Tzanaki
Motivering: ”Vid prövning av om en planerad företagskoncentration är så skadlig för konkurrensen att den ska förbjudas uppkommer ibland svårbedömda frågor, främst om vilka effekter koncentrationen kan förväntas få och även om beviskrav. Uppsatsen behandlar det s.k. SIEC-testet inom ramen för koncentrationskontrollen. Ämnet är av avancerad karaktär samtidigt som det är av stort intresse för de som berörs av reglerna omkoncentrationskontroll. Författaren visar mod genom att ingående resonera kring ett överklagat avgörande från tribunalen (CK Telecoms) och lyckas dessutom utförligt diskutera avgörandets betydelse och implikationer. Genomgående redogör författaren för ämnet på ett lättillgängligt och enkelt sätt, trots frågans komplexitet."

Läs en intervju med andrapristagaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Merger Control in the EU - When is an Impediment to Effective Competition Significant?

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Mathias Eriksson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet.
Handledare: Vilhelm Persson
Motivering: ”Författaren har valt ett relevant ämne i skärningspunkten mellan upphandlingsrätt och konkurrensrätt. Uppsatsen behandlar upphandlingsrättens förhållningssätt till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet och tar sin utgångspunkt i pågående rättsutveckling. Den spänner över såväl de upphandlingsrättsliga uteslutningsgrunderna som likabehandlingsprincipen och konkurrensrätt. Genom sitt ämnesval belyser författaren ett antal debatterade frågor och bidrar till forskningen inom ett ämne som är av stor betydelse för både anbudsgivare och upphandlande myndigheter”.

Läs en intervju med andrapristagaren i juridik. 

Läs uppsatsen: Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet

Pristagare – Juridik 2021

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Linn Sydvik, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess.
Handledare: Annika Nilsson
Motivering: "Den offentliga sektorn upphandlar varje år för mångmiljonbelopp och det är inte ovanligt att upphandlingar blir föremål för överprövning i domstol. Många upphandlande myndigheter ställs inför frågan om det är möjligt att använda sig av direkttilldelning till följd av synnerlig brådska när en överprövningsprocess drar ut på tiden. I uppsatsen redovisas svensk praxis på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt och den analyseras även i ljuset av EU-rätten. Genom att författaren valt en högaktuell fråga kan uppsatsen vara användbar för många intressenter".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Linn Sydvik

Läs uppsatsen: Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Emma Fröderberg Shaiek, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Följderna av digitaliseringen är påtaglig på många områden och inom konkurrensrätten har den medfört nya utmaningar för rättstillämpningen. En fråga som väckt särskild uppmärksamhet är dominerande plattformars insamling av data från användarna. Med en normativ ansats går författaren på djupet i frågan om datainsamling kan passa in i de etablerade kategorierna för exploaterande missbruk vid tillämpning av det EU-rättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Efter att också ha analyserat målen för regelverket gör författaren gällande att EU:s konkurrensrätt kan och bör användas för att stävja långtgående datainsamling. Med ett föredömligt språk redogör uppsatsen tydligt för argumenten för denna ståndpunkt".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Emma Fröderberg Shaiek

Läs uppsatsen: Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Eva Chaideftos, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Frågan om det är möjligt att beakta hållbarhetsaspekter inom ramen för tillämpningen av EU:s konkurrensregler har diskuterats alltmer på senare tid, inte minst med anledning av initiativ på EU-nivå som berör samspelet mellan konkurrensfrågorna och olika hållbarhetsfrågor som klimatförändringen och Cirkulär Ekonomi. Författaren har gjort en gedigen genomgång av vilka förutsättningar som finns för att beakta miljömässiga överväganden mot bakgrund av EU-rätten och EU-domstolens praxis och bidrar därmed till forskningen inom ett högaktuellt och viktigt ämne".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Eva Chaideftos

Läs uppsatsen: The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth

Pristagare – Juridik 2020

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Philippa Nilsson, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt.
Handledare: Olle Lundin
Motivering: "En högst relevant fråga är vilka möjligheter som kommuner har att finansiera och samverka med idéburna aktörer som bedriver kvinnojourer utan att upphandlingsreglerna blir tillämpliga. I uppsatsen diskuterar författaren politiska och juridiska perspektiv på frågan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Författaren redovisar och analyserar systematiskt vilket utrymme som finns enligt gällande rätt, doktrin och rättspraxis att dela ut ekonomiska bidrag utan tillämpning av upphandlingsreglerna. Författarens engagemang för den idéburna sektorn och dess möjlighet att verka på området har ett tydligt genomslag samtidigt som den juridiska analysen präglas av objektivitet".

Läs uppsatsen: Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Frida Råhlander, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Prisalgoritmer och prisbindning – En konkurrensrättslig analys.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Prisalgoritmer och dess påverkan på konkurrensen har diskuterats under en längre tid inom konkurrensrätten. I uppsatsen har författaren på ett utförligt och pedagogiskt sätt beskrivit vad prisalgoritmer är och hur de kan påverka framför allt den vertikala prisbindningen. Uppsatsen är mycket välskriven och författaren redovisar EU:s konkurrensrättsliga reglering och tillsyn på området på ett förtjänstfullt sätt, samt belyser frågan om den är ändamålsenlig".

Läs uppsatsen: Prisalgoritmer och prisbindning – En konkurrensrättslig analys

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Patrik Lundström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control – With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Frågan om vilken hänsyn innovationseffekter har inom ramen för reglerna om prövning av företagskoncentrationer är omdiskuterad och har lett till ökad debatt på senare tid, särskilt med anledning av ny rättspraxis på EU-nivå och i relation till hur frågan berör så kallade start-up bolag. Författaren har, med en rättsekonomiskt ansats, tagit ett nytt grepp på ämnet och gjort en väldigt bra analys av dessa relevanta frågor".

Läs uppsatsen: The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control – With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions

Pristagare – Juridik 2019

1:a pris – 30 000 kronor

Författare: Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: ”Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin har under en längre tid varit föremål för EU-kommissionens uppmärksamhet. Särskilt s.k. pay-for-delay-avtal, som i allt väsentligt innebär att en konkurrent avstår från att träda in på marknaden, har ansetts problematiska ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Uppsatsen är mycket välskriven och djupgående och undersöker på ett systematiskt sätt hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till denna typ av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin utifrån artikel 101 i EUF-fördraget. Författaren hanterar skickligt de problemställningar som ämnet ger upphov till och visar prov på en imponerande förmåga att analysera och presentera det ofta komplexa rättsmaterialet.”

Läs uppsatsen: Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU.
Handledare: 
Olle Lundin
Motivering: ”Frågan om utrymmet att göra rättelser och kompletteringar av inkomna anbud är en mycket viktig fråga inom den offentliga upphandlingen. Det står klart att möjligheten till rättelser och kompletteringar kan bidra till fler anbud och ökad kon-kurrens, samtidigt som principerna om likabehandling och öppenhet måste beaktas. Överlag är det en välskriven uppsats där författaren går igenom dessa frågor på ett systematiskt och pedagogiskt sätt. Den innehåller även en grundlig genomgång av existerande rättspraxis inom EU och Sverige. Relationen mellan EU-rätten och svensk rätt diskuteras och analyseras på ett förtjänstfullt sätt.”

Läs uppsatsen: Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Jennifer Vestin, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Jäv i offentlig upphandling – Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”Jävsproblematiken vid offentlig upphandling är stor på grund av icke enhetlig reglering. Uppsatsen undersöker metodiskt frågan om de svenska jävsreglerna, som bygger på EUs upphandlingsdirektiv, är genomförda på ett fullständigt och korrekt sätt. Författaren belyser på ett systematiskt sätt de brister som finns och hur den rättsosäkerhet som uppstår till följd av detta påverkar olika användare. Resultatet är ett intressant bidrag till den praktiska diskussionen kring upphandlingsregleringen.”

Läs uppsatsen: Jäv i offentlig upphandling - Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv

Pristagare – Juridik 2018

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Erik Hedström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF.
Handledare: Helene Andersson
Motivering: ”Uppsatsen undersöker hur aktörer med etablerade sökmotorer på Internet kan integrera sig vertikalt och använda sökmotorerna till att styra konsumenter till aktörernas övriga tjänsteutbud på angränsande marknader. De kan därigenom få en fördel i konkurrensen på dessa angränsande marknader. Författaren beskriver på ett elegant sätt vilka konkurrensrättsliga problem som den här typen av favorisering av det egna tjänsteutbudet kan ge upphov till och hur det påverkar konkurrerande tjänsteleverantörers möjligheter att konkurrera. Uppsatsen berör ett högaktuellt och komplext ämne på ett mycket pedagogiskt sätt och är i sitt genomförande och sina slutsatser alltigenom föredömligt. Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.”

Läs uppsatsen: Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Magnus Mårtensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: 
Andrea Sundstrand
Motivering: ”Möjligheten att göra ändringar i upphandlade kontrakt är en aktuell fråga av stor praktisk betydelse. Uppsatsen tar sig an ämnet på ett förtjänstfullt sätt genom en föredömlig beskrivning av regelverket och dess teoretiska bakgrund. Författaren analyserar även regelverkets tillämpning i praktiken och belyser de svårigheter som kan uppkomma. Författaren presenterar en gedigen analys av såväl unionsrätten på området som de överväganden som gjordes i samband med genomförandet av 2014 års direktiv i svensk rätt. Författaren uppvisar därigenom en god analytisk förmåga som leder fram till väl underbyggda slutsatser.”

Läs uppsatsen: Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Oskar Törngren, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?
Handledare: Niousha Nademi
Motivering: ”Uppsatsen undersöker om skyddet av personuppgifter bör beaktas som en icke-ekonomisk parameter vid bedömningen av företagskoncentrationer. Författaren diskuterar hur företagskoncentrationer kan leda till ett sämre skydd för konsumenternas personuppgifter och att detta bör betraktas som en form av direkt konsumentskada vid förvärvsprövningen. Ämnet är komplicerat och kräver ingående kunskaper om hur prövningen av företagskoncentrationer går till. Författaren belyser på ett bra sätt de utmaningar som företagskoncentrationer kan innebära på marknader där insamling och användning av personuppgifter är en central del i marknadernas funktionssätt.” 

Läs uppsatsen: Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?

Pristagare – Juridik 2017

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Hanna Svensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Hyresavtal och offentlig upphandling.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Läs uppsatsen: Hyresavtal och offentlig upphandling

2:a pris – 17 000 kronor

Författare: David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Uppsats: Standard-Essential Patents – Balancing the Interests of Intellectual Property and Competition under EU Law. 
Handledare: Björn Lundqvist 
Motivering: ”Samspelet mellan patent, standardisering, konkurrens och innovationer får allt större aktualitet. Patenträtten är viktig för att driva forskning och innovation, men patent kan också inverka negativt på innovation och konkurrens. Uppsatsen redogör på ett berömligt sätt för den komplicerade relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt, och hur domstolarna sökt finna en bra balans mellan olika målsättningar.”

Läs uppsatsen: Standard-Essential Patents – Balancing the Interests of Intellectual Property and Competition under EU Law

3:e pris – 13 000 kronor

Författare: Esmeralda Eberhardson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. 
Uppsats: Services of general economic interest - An (im)possibility in Swedish municipal housing policy. 
Handledare: Jörgen Hettne 
Motivering: ”Tillgången på bostäder är en av Sveriges ödesfrågor, och inom vissa kommuner är möjligheten att bygga bostäder på kommersiell basis ytterst begränsad. Detta aktualiserar frågan om kommunalt ekonomiskt stöd är nödvändigt vid byggnation, och om detta är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler. Uppsatsen redogör på ett kreativt, tydligt och strukturerat sätt för dessa frågor. Den diskuterar på ett förtjänstfullt sätt EU-rättens förutsättningar och betydelsen av den svenska kontexten.”

Läs uppsatsen: Services of general economic interest - An (im)possibility in Swedish municipal housing policy

Pristagare – Juridik 2016

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Victoria Volny, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin. En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU.
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: "Uppsatsen behandlar en komplex och mycket aktuell fråga – personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin och hur den tillgången kan beaktas vid en konkurrensrättslig analys. Författaren har i en väldisponerad uppsats på ett föredömligt sätt beskrivit och utvecklat frågans teoretiska bakgrund och utveckling i rättspraxis. Analysen visar att författaren har en mycket god förståelse för de svåra frågor som hanteringen av personuppgifter ger upphov till i ett konkurrensrättsligt sammahang. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående utvecklingen inom detta område."

Läs uppsatsen: Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin. En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Jacob Nilsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling - En juridisk och rättsekonomisk studie.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Frågan om det ska införas en processuell preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling har hittills behandlats i två svenska utredningar. Uppsatsen tar sig an denna fråga på ett mycket förtjänstfullt sätt, bland annat genom att analysera EU-domstolens avgöranden i förhållande till den nationella rätten. Författaren uppvisar stor självständighet och en god förmåga till kritisk granskning av svensk gällande rätt. Uppsatsen är strukturellt genomarbetad och innehåller väl underbyggda slutsatser."

Läs uppsatsen: Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling - En juridisk och rättsekonomisk studie

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Haris Ćatović, Juridicum vid Stockholms universitet.
Uppsats: Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominant Position in EU Competition Law. The Implications of the Huawei Judgment.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Frågan om hur vägran att licensiera immateriella rättigheter ska behandlas in om konkurrensrätten har fått ny aktualitet i och med EU-domstolens dom i Huawei-målet. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för rättsutvecklingen och hur Huawei-domen påverkar bedömningen den framtida analysen av denna komplicerade fråga."

Läs uppsatsen: Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominant Position in EU Competition Law. The Implications of the Huawei Judgment

Pristagare – Juridik 2015

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Theodor Elander, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: På jakt efter syftet. En utredande analys av distinktionen mellan syftes- och resultatöverträdelser, Kommissionens beslut i Lundbeck och reverse payments i läkemedelssektorn.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett svårt och omdebatterat ämne - skillnaden mellan syftes- och resultatöverträdelser - och analyserar förtjänstfullt gränsdragningen på ett konkret fall som också rör ett komplicerat område - patentsystemets betydelse inom läkemedelssektorn. Författaren visar mycket god förståelse för det komplicerade samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Uppsatsen är välskriven och har ett stort inslag av konkreta egna bedömningar och åsikter som är väl underbyggda."

Läs uppsatsen: På jakt efter syftet. En utredande analys av distinktionen mellan syftes- och resultatöverträdelser, Kommissionens beslut i Lundbeck och reverse payments i läkemedelssektorn

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Emma Olsson, Juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett mycket aktuellt ämne på ett bra och strukturerat sätt. Utöver en bred genomgång av praxis har författaren breddat ämnet och sätter det på ett klargörande sätt i sitt sammanhang där många olika regelverk samverkar. Uppsatsen innehåller konkreta slutsatser om den praktiska tillämpningen av de upphandlingsrättsliga sanktionerna."

Läs uppsatsen: Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Alexander Engström, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: Olle Lundin
Motivering: "Vad som utgör väsentliga förändringar av offentliga kontrakt är en i hög grad praktisk och aktuell fråga. Författaren visar god analytisk förmåga vid genomgången av praxis och god förståelse för samspelet mellan upphandlingsreglerna och de civilrättsliga avtalsförhållandena. Uppsatsen är praktisk, aktuell och bidrar med nyttiga insikter."

Läs uppsatsen: Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt

Pristagare – Juridik 2014

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Peter Riiga, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.
Uppsats: Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling.
Handledare: Pernilla Norman
Motivering: "Uppsatsen behandlar mycket aktuella och intressanta frågor om vem som har rätt att vara part vid upphandlingsrättsliga domstolsprocesser. Ny praxis har ändrat rättsläget på senare tid och uppsatsen utgör ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i ett omdiskuterat rättsområdet. I sin väldisponerade och gedigna uppsats redogör författaren på ett föredömligt sätt för rättspraxis på området och visar prov på mycket god förståelse för både processrätt och upphandlingsrätt. Genom en problematisering av ämnet från såväl akademiska som praktiska utgångspunkter visar författaren prov på god analytisk förmåga och stor förståelse för de utmaningar som leverantörer i upphandlingar kan ställas inför."

Läs uppsatsen: Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: My Becher, Juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Mot en mer effektiv koncentrationskontroll inom EU - strukturella förbindelser.
Handledare: Ulf Maunsbach
Motivering: "Författaren har på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an ett svårt men aktuellt ämne som endast i begränsad utsträckning behandlats i den rättsvetenskapliga litteraturen. Uppsatsen visar prov på god förståelse för ämnet och innehåller en gedigen analys av gällande rätt och behovet av förändring av EU:s koncentrationskontroll. Mot bakgrund av kommissionens förslag till ändringar av nuvarande regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett genomtänkt och väl motiverat sätt tagit ställning till vilken metod som är att föredra vid en eventuell framtida reglering av strukturella förbindelser."

Läs uppsatsen: Mot en mer effektiv koncentrationskontroll inom EU - strukturella förbindelser

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Mariette Wallin, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling - (o)möjligheterna att ställa respektive krav.
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Frågan om vilka krav en upphandlande myndighet kan ställa vid offentliga upphandlingar vad gäller leverantörers bundenhet av kollektivavtal eller tillämpande av villkor som regleras i sådana avtal är mycket aktuell och föremål för olika uppfattningar. Författaren tar sig an de oklarheter i rådande rättsläge på området med bravur och visar prov på såväl förståelse för komplex materia som en utmärkt analytisk förmåga. Genom sin gedigna beskrivning och analys av rättsläget har författaren gett ett värdefullt bidrag till den diskussion som pågår inom detta högaktuella rättsområde."

Läs uppsatsen: Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling - (o)möjligheterna att ställa respektive krav

Pristagare – Juridik 2013

Under 2013 ändrade vi datumet för uppsatstävlingen och därför genomfördes två tävlingar 2013.

9 december 2013

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Sofia Süstler, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: "Nöden har ingen lag", En studie av upphandlande myndigheter som direktupphandlar vid synnerlig brådska.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Uppsatsen behandlar en mycket intressant och aktuell fråga – nämligen den rättsliga konflikt som kan uppkomma mellan å ena sidan de krav som ibland ligger på upphandlande myndigheter att tillhandahålla viss samhällsservice samtidigt som en sådan myndighet å andra sidan inte kan frångå det krav på annonsering som gäller enligt upphandlingslagstiftningen om det råder synnerlig brådska till följd av att en upphandling blivit föremål för en överprövning. Uppsatsen utgör ett prov på ett mycket gott hantverk och författaren redogör på ett föredömligt sätt för rättsläget samtidigt som detta också problematiseras. Studien förtjänar uppmärksamhet då den kan utgöra ett värdefullt bidrag både i Konkurrensverkets arbete och med anledning av pågående reformering av upphandlingslagstiftningen."

Läs uppsatsen: "Nöden har ingen lag", En studie av upphandlande myndigheter som direktupphandlar vid synnerlig brådska

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Max Olsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Is the Safe Harbour Open for Restrictions of Competition by Objects? - An Examination of the Condition "To an Appreciable Extent" in light of EU Competition Law. 
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: ”Frågan om hur det konkurrensrättsliga märkbarhetsrekvisitet ska tillämpas på avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte har fått ny aktualitet genom EU-domstolens s.k. Expedia-avgörande. I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt frågans teoretiska bakgrund och utvecklingen i rättspraxis. Uppsatsen beskriver på ett bra sätt det komplexa samspelet mellan marknadsavgränsningen och de kvantitativa och kvalitativa kriterierna.”

Läs uppsatsen: Is the Safe Harbour Open for Restrictions of Competition by Objects? - An Examination of the Condition "To an Appreciable Extent" in light of EU Competition Law

30 maj 2013

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: David Schreiber, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Uppsats: Möjligheten att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar som går längre än EU-lagstiftningen
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket och samhällsdebatten intressant och högaktuell fråga – nämligen möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Uppsatsen är välskriven, väl genomarbetad och belysande. Författaren visar en stor medvetenhet i ett mycket svårt ämne, där rättsläget är oklart. Studien och den väl genomförda analysen med bra egna reflektioner är ett värdefullt bidrag i den pågående debatten inom ämnet."

Läs uppsatsen: Möjligheten att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar som går längre än EU-lagstiftningen

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Amanda Claeson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Uppsats: Marginalpress – En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning
Handledare: Catrin Karlsson
Motivering: "I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt utvecklingen av rättspraxis kring marginalpress, vertikalt integrerade företags prispolitik och missbruk av dominerande ställning. EU-domstolens förhandsavgörande och tingsrättens dom i det s.k. TeliaSonera-målet analyseras. Författaren är bekant med relevanta ekonomiska teorier och dess kritik och förklarar olika ståndpunkter på ett pedagogiskt sätt."

Läs uppsatsen: Marginalpress – En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Carl Lundeholm, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The principle of Ne Bis In Idem – Human rights and the enforcement of European Union competition law
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: "Uppsatsen beskriver på ett bra sätt den senaste rättsutvecklingen inom ett annat högaktuellt område, nämligen frågan om hur principerna för bevarandet av mänskliga rättigheter tillvaratas i den konkurrensrättsliga tillämpningen. Särskilt analyseras principen ne bis in idem – att inte straffas flera gånger för samma överträdelse."

Läs uppsatsen: The principle of Ne Bis In Idem – Human rights and the enforcement of European Union competition law

Pristagare – Juridik 2012

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Sophie Kulevska, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Competition Law Enforcement
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket och konkurrensrätten intressant och högaktuell fråga - företagens mänskliga rättigheter och effektiv tillämpning av konkurrensrätten: vad blir konsekvenserna efter anslutningen till Europakonventionen. Uppsatsen kombinerar insikter i både mänskliga rättigheter och konkurrensrätt på ett innovativt och originellt sätt. Den är gedigen, välskriven och belysande, författaren visar en stor medvetenhet för de juridiska ramverken och rättspraxisen. Studien och den genomförda analysen bidrar med intressanta synvinklar och nyttiga kunskaper för den pågående debatten inom ämnet.”

Läs uppsatsen: Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Competition Law Enforcement

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Anna Bryngelsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: ”Uppsatsen "Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler" visar på originalitet och nytänkande avseende skiljeförfarandets betydelse och användningsområde som ett alternativ till domstolsprövning inom konkurrensrättens område. I uppsatsen beskrivs och diskuteras hur konkurrensreglernas offentligrättsliga prägel påverkar skiljeförfarandet och hur konkurrensmyndigheterna kan använda skiljeförfarandet som ett verktyg i sin övervakning av reglerna. Vidare argumenteras i uppsatsen för att även använda skiljeförfaranden som en kompletterande övervakningsmekanism i frågor rörande t.ex. konkurrensbegränsande avtal, företagskoncentrationer eller vid missbruk av dominerande ställning.”

Läs uppsatsen: Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler

Pristagare – Juridik 2011

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Ulf Adolphson, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Article 102 TFEU, Aimed at serving the Ordoliberal Agenda or European Consumers?
Handledare: Carl Martin Gölstam
Motivering: ”För en väl genomförd studie av ett aktuellt och viktigt ämne inom EU- och konkurrensrätten. Författaren  knyter i sin analys an till den internationella forskningen på området och söker med användning av ekonomisk teori och praxis från EU-domstolen på ett självständigt sätt underbygga sin tes om varför kommissionens vägledande dokument om prioriteringar vid tillämpningen av artikel 102 möter kritik.”

Läs uppsatsen: Article 102 TFEU, Aimed at serving the Ordoliberal Agenda or European Consumers?

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Ola Rickardsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: Patent misuse and 'sham' - Development of new principles under EU competition law
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”För en välstrukturerad uppsats om bedömningar av nya konkurrensfrågor inom läkemedelsindustrin. Författaren kompletterar sin analys av kommissionens insats på området med en förtjänstfull genomgång av amerikansk praxis. Författaren presenterar en mycket intressant och kritisk undersökning av tillämpning av konkurrensreglerna på företags användning av patent.”

Läs uppsatsen: Patent misuse and 'sham' - Development of new principles under EU competition law

Pristagare – Juridik 2010

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Nils Fjelkegård, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Case of Inevitable Transparency – A Structural Analysis of Collusion in B2C and B2B E-Commerce Markets
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”I uppsatsen lyfts samspelet mellan ekonomisk teori och juridisk praktisk tillämpning av konkurrensreglerna fram. Rättsekonomiska avvägningar bidrar till resultatet. Författaren visar genom ett gediget arbete i juridik, ekonomisk teori och med branschspecifika kunskaper inom internethandeln på marknadsaspekter, som är betydelsefulla i framtida analyser, och ger också uppslag till vidare forskning."

Läs uppsatsen: The Case of Inevitable Transparency – A Structural Analysis of Collusion in B2C and B2B E-Commerce Markets

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Erik Norderfeldt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Enskildas möjligheter att agera mot olagligt statligt stöd
Handledare: Magnus Gulliksson
Motivering: ”Uppsatsen visar på ett strukturerat och kreativt sätt hur enskilda kan väcka talan vid olagliga statliga stöd. Med en tydlig pedagogisk ansats går författaren igenom möjligheter, pekar på brister i nuvarande lagstiftning och läggar fram konkreta förslag. Uppsatsen visar på ett förtjänstfullt sätt behovet av att materiella regler kompletteras med effektiva procedur- och processregler.”

Läs uppsatsen: Enskildas möjligheter att agera mot olagligt statligt stöd

Pristagare – Juridik 2009

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Muhamet Brahimi, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Interaction between European Community Competition Law and Intellectual Property Rights - Tying and Bundling in the Light of the Microsoft Case
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”Uppsatsen är utomordentligt välstrukturerad och väl genomförd. Slutsatserna förebådar den senaste amerikanska rättsutvecklingen.”

Läs uppsatsen: The Interaction between European Community Competition Law and Intellectual Property Rights - Tying and Bundling in the Light of the Microsoft Case

2:a pris – 12 000 kronor

Författare: Cecilia Hesslén, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Uppsats: Kommuners köp från kommunalägda bolag - en närmare studie av In House Providing och kontrollkriteriets möjliga tillämpning i svensk rätt
Handledare: Filip Bladini
Motivering: ”I uppsatsen kombineras insikter i både kommunalrätt och upphandlingsrätt i en aktuell analys av rättsläget. Författaren har även genomfört en självständig och framåtsyftande analys av olika möjligheter att i svensk rätt tillgodose det så kallade kontrollkriteriet vid köp i egenregi.”

Läs uppsatsen: Kommuners köp från kommunalägda bolag

Pristagare – Juridik 2008

1:a pris – 18 750 kronor

Författare: Liana Aleshkina, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Uppsats: Third Party Rights to Appeal Merger Decisions According to EC and Swedish Rules
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "En grundlig genomgång av väl avgränsat, väl valt och högintressant område. Uppsatsen innehåller en väl genomförd jämförelse mellan svensk rätt och EG-rätt som utmynnar i egna och välmotiverade förslag till framtida reglering".

Läs uppsatsen: Third Party Rights to Appeal Merger Decisions According to EC and Swedish Rules

2:a pris – 9 375 kronor

Författare: Erik Sandin, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Uppsats: Betydelsen av ekonomisk argumentation och analys i svensk konkurrensrätt
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Med ett ovanligt metodgrepp och i en välskriven och väldisponerad uppsats förmår författaren att ge en verklighetsanknuten bild av betydelsen av ekonomisk argumentation bland konkurrensrättens aktörer".

Läs uppsatsen: Betydelsen av ekonomisk argumentation och analys i svensk konkurrensrätt

2:a pris – 9 375 kronor

Författare: Petter Alberts, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Intellectual Property, Competition and Technical Standards
Handledare: Hans-Henrik Lidgard
Motivering: ”Författaren åskådliggör genom en intressant ämnesavgränsning ett antal praktiskt betydelsefulla frågor inom ett ständigt aktuellt område”.

Läs uppsatsen: Intellectual Property, Competition and Technical Standards

Pristagare – Juridik 2007

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Michael Lindqvist, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Uppsats: När information skadar konkurrensen – studie av horisontellt informationsutbyte i teori och praktik
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "En insiktsfull, välskriven och lättläst uppsats om ett praktiskt konkurrensrättsligt problem".

Läs uppsatsen: När information skadar konkurrensen – studie av horisontellt informationsutbyte i teori och praktik

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: David Dryselius, Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Rule of reason, konkurrensbegränsande syften och accessoriska begränsningar
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En belysande översikt och diskussion av ny rättsutveckling som åter aktualiserat frågan om det existerar ”rule of reason” i EG:s konkurrensrätt".

Läs uppsatsen: The Rule of reason, konkurrensbegränsande syften och accessoriska begränsningar

Pristagare – Juridik 2006

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Kristofer Carlin, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: The European Commission’s Discretionary Powers vis-à-vis Judicial Review of the Economic Assessment of Prospective Mergers
Handledare: Torbjörn Andersson
Motivering: "Fokuserad och tänkvärd analys av kommissionens dubbla roller inom koncentrationsprövningen".

Läs uppsatsen: The European Commission’s Discretionary Powers vis-à-vis Judicial Review of the Economic Assessment of Prospective Mergers

2:a pris – 10 000 kronor

Författare: Emma Johansson, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: Indirekta köpares rätt till skadestånd vid konkurrensskada
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "Genuin analys av en central komponent för skadeståndssanktionens effektivitet".

Läs uppsatsen: Indirekta köpares rätt till skadestånd vid konkurrensskada

Pristagare – Juridik 2005

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Ulrika Persson, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Uppsats: The Assessment of Dominance and Significant Market Power in Mobile Communications; an Analysis of the Interrelationship between Sector Specific Regulation and General Competition Law
Handledare: Nils Wahl
Motivering: "En oklanderlig beskrivning av ett aktuellt och komplext ämne".

Läs uppsatsen: The Assessment of Dominance and Significant Market Power in Mobile Communications

2:a pris – 6 000 kronor

Författare: Jessica Johansson, Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Priskonkurrens & EU – gränsen mellan låga priser och rovpriser
Handledare: Anneli Carlsson
Motivering"En allsidig analys av en praktiskt betydelsefull frågeställning".

Läs uppsatsen: Priskonkurrens & EU – gränsen mellan låga priser och rovpriser

3:e pris – 4 000 kronor

Författare: Matilda Larsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Uppsats: Rabattsystems förenlighet med Artikel 82 EG-fördraget – en granskning av gällande rätt i ljuset av Förstainstansrättens avgörande i Michelin II samt rättsutvecklingen mot ett mer ekonomiskt förhållningssätt till Artikel 82 EG-fördraget
Handledare: Filip Bladini
Motivering"En väl genomförd analys av ett nyskapande rättsfall".

Läs uppsatsen: Rabattsystems förenlighet med Artikel 82 EG-fördraget

Pristagare – Juridik 2004

1:a pris – 10 000 kronor

Författare: Sofia Lönnberg, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: Oskäliga avtalsvillkor inom konkurrensrätten – marknadsmissbruk genom otillbörlig prissättning
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En gedigen och balanserad analys med stor bredd av ett intressant och aktuellt ämne".

Läs uppsatsen: Oskäliga avtalsvillkor inom konkurrensrätten – marknadsmissbruk genom otillbörlig prissättning

2:a pris – 5 000 kronor

Författare: Diana Tomicic, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: EC Law on State Aid and State Funding of Public Service Obligations
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En välskriven analys av ett gammalt problem sett i ljuset av färsk rättsutveckling".

Läs uppsatsen: EC Law on State Aid and State Funding of Public Service Obligations

Pristagare – Juridik 2003

1:a pris – 12 000 kronor

Författare: Foad Hoseinian, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Konkurrensrättslig ogiltighet. En studie om följdavtal, ogiltighet vid missbruk av dominerande ställning samt återgångsproblematiken i konkurrensrätten
Handledare: Nils Wahl.
Motivering: "En gedigen genomgång av originalitet och djup inom ett praktiskt viktigt ämne i gränslandet mellan konkurrensrätt och obligationsrätt".

Läs uppsatsen: Konkurrensrättslig ogiltighet. En studie om följdavtal, ogiltighet vid missbruk av dominerande ställning samt återgångsproblematiken i konkurrensrätten

2:a pris – 8 000 kronor

Författare: Isabelle Zeidan, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Problematiken kring definitionen av samordnade förfaranden inom den EG-rättsliga konkurrensrätten
Handledare: Nils Wahl.
Motivering"En välskriven analys av en grundläggande men aktuell och mycket viktig frågeställning".

Läs uppsatsen: Problematiken kring definitionen av samordnade förfaranden inom den EG-rättsliga konkurrensrätten

Pristagare – Juridik 2002

1:a pris – 12 000 kronor

Författare: Aila Anderson, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet
Uppsats: Collective Dominance in EC Merger Control: An Analysis of Legal and Economic Arguments
Handledare: Filip Bladini.
Motivering: "För ett intressant och tankeväckande möte mellan juridisk verklighet och ekonomisk teori inom konkurrensrätten".

Läs uppsatsen: Collective Dominance in EC Merger Control: An Analysis of Legal and Economic Arguments

2:a pris – 8 000 kronor

Författare: Sara Fredriksson, Juridiska institutionen vid Lunds universitet
Uppsats: When the refusal to deal becomes an abuse of a dominant position. A study of how article 82 EC Treaty limits the freedom of action for undertakings in a dominant position
Handledare: Katarina Olsson.
Motivering: "För en välskriven och genomtänkt analys av en komplicerad och praktiskt viktig fråga".

Läs uppsatsen: When the refusal to deal becomes an abuse of a dominant position

Pristagare – Juridik 2001

1:a pris – 12 000 kronor

Författare: Linda Billfalk, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: Kontrollbegrepp under EG:s fusionsförordning
Handledare: Susanne St:Clair Renard
Motivering: "En på god svenska avfattad koncentrerad och intressant analys av ett centralt begrepp i EG:s fusionskontroll".

Läs uppsatsen: Kontrollbegrepp under EG:s fusionsförordning

2:a pris – 8 000 kronor

Författare: Carina Olsson, Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Uppsats: Collective Dominance – Merger Control on Oligopolistic Markets
Handledare: Filip Bladini
Motivering"En gedigen beskrivning och analys av ett viktigt ämne under utveckling".

Läs uppsatsen: Collective Dominance - Merger Control on Oligopolistic Markets

Pristagare – Juridik 2000

1:a pris – 10 000 kronor

Författare: Mikael Olsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: Doktrinen om accessoriska begränsningar – en studie av dess tillämpning i amerikansk, svensk och den Europeiska gemenskapens konkurrensrätt
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En gedigen komparativ studie som på ett intressant sätt belyser rättstillämpningen på området."

Läs uppsatsen: Doktrinen om accessoriska begränsningar

2:a pris – 8 000 kronor

Författare: Mattias Hedberg, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: The Essential Facilities Doctrine After Oscar Bronner: Is the Pendulum Swinging?
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering"En förtjänstfull analys av en aktuell rättslig fråga." 

Läs uppsatsen: The Essential Facilities Doctrine After Oscar Bronner: Is the Pendulum Swinging?

3:e pris – 6 000 kronor

Författare: Monica Andersson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Collective Dominance under the EC Merger Regulation – An Analysis of Commission Decisions
Handledare: Nils Wahl, Stockholms universitet
Motivering: "En värdefull behandling av ett intressant ämne under utveckling."

Läs uppsatsen: Collective Dominance under the EC Merger Regulation – An Analysis of Commission Decisions

Hedersomnämnande – 3 000 kronor

Författare: Maria Lekholm, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: The Treatment of Joint Ventures under E.C. Competition Law
Handledare: Carl-Michael Quitzow, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Motivering"En bra uppsats inom ett viktigt konkurrensrättsligt område."

Läs uppsatsen: The Treatment of Joint Ventures under E.C. Competition Law

Pristagare – Juridik 1999

1:a pris – 10 000 kronor

Författare: Fredrik Löwhagen
Uppsats: Extraterritoriell konkurrenskontroll i praktiken: effektprincipen och implementeringsdoktrinen i svensk respektive europeisk rätt
Handledare: Michael Droege, Uppsala universitet
Motivering: "En väldisponerad och pedagogisk genomgång av principer av central betydelse för bedömning av konkurrensreglers territoriella tillämplighet."

1:a pris – 10 000 kronor

Författare: Niklas Åstenius
Uppsats: Konkurrensrättens ogiltighetsbegrepp – med särskilt beaktande av partiell ogiltighets inverkan på övrigt avtalsinnehåll
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering:"En koncentrerad och lätt tillgänglig behandling av ett svårt och i litteratur och praxis föga uppmärksammat ämne, som kan få ökad betydelse inom konkurrensrätten."

2:a pris – 7 000 kronor

Författare: Marie Severinsson
Uppsats: Duty to supply Competitors and Access to essential Facilities in European Community Law
Handledare: Pilip Bladini, Handelshögskolan i Göteborg
Motivering"En välskriven och värdefull genomgång av praxis och diskussion på ett aktuellt ämnesområde".

Pristagare – Juridik 1998

1:a pris – 12 000 kronor

Författare: Anna Emanuelson
Uppsats: Oligopol och företagsförvärv
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "En väldisponerad och lättillgänglig behandling av ett ämne som har särskild aktualitet mot bakgrund av utvecklingen inom EG-rätten."

2:a pris – 8 000 kronor

Författare: Malin Backlund
Uppsats: Kan man byta tegel mot trä?
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "Med utgångspunkt i konkreta fall behandlas på ett förtjänstfullt sätt den svåra och för utgången i konkurrensmål ofta avgörande bedömningen av relevant produktmarknad."

Hedersomnämnande – 3 000 kronor

Författare: Rikard Jermsten och Therese Jonsson
Uppsats: Kollektiv dominans
Handledare: Nils Wahl, Stockholms universitet

Författare: Mathias Strand
Uppsats: Samriskföretag och konkurrens
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet

Författare: Linda Andersson
Uppsats: Arbetstagarorganisationernas kollektiva hemförsäkringar och 6 § konkurrenslagen
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "Tre uppsatser som belyser viktiga konkurrensrättsliga frågeställningar på ett bra sätt."

Pristagare – Juridik 1997

1:a pris – 15 000 kronor

Författare: Ebba Olsson
Uppsats: Article 86 of the EC treaty and abuses of a dominant position involving the exercise of intellectual property rights
Handledare: Carl Michael Quitzow / Sten Pålsson, Lunds universitet
Motivering: "En väldisponerad och gedigen behandling av den svåra och praktiskt betydelsefulla frågan om förhållandet mellan immaterialrätt och konkurrensrätt."

Hedersomnämnande – 3 000 kronor

Uppsats: Konsumentinflytandet vid tillämpningen av EG:s konkurrensregler - en jämförelse mellan förfarandet vid EG-kommissionen respektive nationell domstol
Handledare: Per Henrik Lindblom, Uppsala universitet

Författare: Andrea Hjärne
Uppsats: Grustäkter - konflikten mellan naturvård och konkurrens vid tillståndsgivning enligt naturvårdslagen
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet/Mariann Blad, Länsstyrelsen Skåne

Författare: Andreas Norlén
Uppsats: Den svenska kontrollen av företagsförvärv - en analys av teori och praktik
Handledare: Hans Stenberg, Linköpings universitet

Motivering"Tre väl genomförda och intresseväckande bidrag som i sitt ämnes- och metodval visar på konkurrensrättens bredd."

Pristagare – Juridik 1996

1:a pris – 12 500 kronor

Uppsats: The enforcement of EC competition law in national courts
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En grundlig och väldisponerad studie på ett krävande ämnesområde, som har stor aktualitet".

2:a pris – 5 000 kronor

Uppsats: Du colbertisme au liberalisme. Le droit francais de la concurrence et l'influence du droit communautaire
Handledare: Michael Bogdan, Lunds universitet

3:e pris – 2 500 kronor

Författare: Christina Normark
Uppsats: The control of oligopolies under EC competition law
Handledare: Douglas Johnsson, Stockholms universitet

Pristagare – Juridik 1995

1:a pris – 12 500 kronor

Uppsats: Joint ventures konkurrensrättsliga ställning enligt EG-rätten i jämförelse med svensk rätt
Handledare: Ulf Bernitz, Stockholms universitet

2:a pris – 7 500 kronor

Uppsats: En sammanställning och kommentarer av Konkurrensverkets beslut med stöd av konkurrenslagen under lagens första år i praktisk tillämpning
Handledare: Michael Bogdan, Lunds universitet