Innehåll på sidan

Uppsats om patentlöften inom innovativa industrier

Uppsatsen med titeln “Open Innovation or Anti-Competitive Abuse? A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under European Union Competition Law” vinner tredjepris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023. Uppsatsen belönas med 10 000 kronor. Författare är Lukas Wenger, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Lukas Wenger, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Ämnet är, brett talat, en patentstrategi kallad "patentlöften" ur ett konkurrensrättsligt hänseende. Ett patentlöfte kan beskrivas som ett publikt utfästande av en patenthållare att inte nyttja förbudsrätten av sina patent, på vissa villkor förstås. Ämnet var att granska hur en sådan strategi kan förhålla sig till konkurrensrätt, speciellt i de fall utfästaren har en dominerande ställning på marknaden i enlighet med TFEU art. 102. Undersökningen går alltså ut på:

  1. Hur kan en patentstrategi som denna påverka marknaden och förhållandena på den
  2. Om detta kan skapa problematiska följder ur ett konkurrensrättsligt hänseende.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Konceptet för uppsatsen föddes ur diverse uttalanden jag stötte på som beskrev patent som "lagskyddade monopol för en teknologi" eller snarlikt. Det går lite av en larmklocka när man jämför det med konkurrensrätt och synen på monopol där. När jag sedan fick höra om patentlöften skapades en naturlig koppling till många idéer som är bekanta för konkurrensrätt i övrigt, såsom rovprissättning, bundling osv. Grundintresset var den fina balans som finns mellan rättssystemen för konkurrensrätt kontra immaterialrätt och hur en sådan balans uppehålls inom två områden som båda utvecklas väldigt fort och som vid första anblick verkar så motsatta varandra.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Uppläggsmässigt var det alltid uppenbart för mig att jag hade tre huvudsakliga områden jag behövde ta mig igenom. Konkurrensrätt, immaterialrätt, och patentstrategi med ett fokus mot patentlöften specifikt. Den riktiga konsten var att skala ned ämnena för att kunna få omfattningen att vara möjlig att genomföra på en termin. Till slut fick jag ned det till att jag enbart kollade på de två mest uppenbart kopplade rättsreglerna från konkurrensrätt, på enbart ett exempel av ett patentlöfte som en fallstudie, med stöd av intervjuer för att undersöka marknadsföljder. Det finns ett antal böcker av material som man skulle kunna skriva runt dessa ämnen och deras relation, mitt upplägg var helt enkelt baserat på vad jag till slut hade bäst material och mest tankar på.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– De viktigaste slutsatserna är helt klart relaterade till den fina balansen mellan rättsområdena. Jag upptäcker att patentlöften, både enligt litteratur och praktiker, kan ha ett antal såväl positiva som negativa marknadseffekter – och att ett antal av dessa effekter mycket väl kan vara direkt skadliga för effektiv konkurrens på teknologiarenan. Till slut är rättsområdet ännu för oklart för att kunna ge något sorts utlåtande om vad en domstol skulle säga. Balansen mellan områdena är extremt fin, och min illustration av områdena kan inte täcka in alla vinklar. Att det finns konkurrensskadliga effekter som är troliga att uppstå av patentlöften är för mig tämligen tydligt, men om dessa effekter väger tyngre än de positiva som kan kopplas till patent rent konceptuellt eller teknologidelning är extremt svårt att säga.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
– Vikten av att vara villig att, som min handledare sa, "riva upp golvet" när man vet mer. Om min uppsats hade haft det upplägg eller material som jag skapade de första två månaderna så hade det varit en betydligt svagare och mer urvattnad uppsats. Jag tar också med mig alla intervjuerna som lärde mig extremt mycket om inte bara ämnet, utan även saker utöver ren juridik. Insikten i hur några riktigt kunniga människor tänkte och resonerade helt generellt är något som jag alltid kommer försöka efterlikna.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag jobbar nu som konsult inom dataskydd och närliggande frågor.

Läs uppsatsen: Open Innovation or Anti-Competitive Abuse?A Case-Study on the Tesla Patent Pledge under EuropeanUnion Competition Law