Innehåll på sidan

Uppsats om EU:s kontroll av företagskoncentrationer

Uppsatsen med titeln “Merger Control in the EU - When is an Impediment to Effective Competition Significant?” vinner andra pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2022. Uppsatsen belönas med 15 000 kronor. Författare är Iiris Tuohimaa, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Iiris Tuohimaa, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
— Ämnet för min uppsats är EU:s kontroll av företagskoncentrationer, närmare bestämt den materiella bedömningen - “SIEC” testet - som konkurrensmyndigheter tillämpar i samband med granskningar av koncentrationer. Den fråga jag har valt att ta upp är “när är ett hinder för effektiv konkurrens betydande”?

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
— Jag valde att fördjupa mig i detta ämne eftersom det är mycket aktuellt. Tribunalen meddelade en dom (CK Telecoms) 2020 där den för första gången klargjorde innebörden av SIEC-testet i ett beslut sedan det infördes 2004. Tribunalen klargjorde testet, bland annat för analysen av ensidiga effekter i oligopolmål. Huruvida EU-domstolen kommer att bekräfta tribunalens beslut eller inte kvarstår att se. Om den gör det kommer beslutet inte bara kräva en omorganisering av hela ramverket som SIEC-testet bygger på, exempelvis Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer, utan det kan också göra det nödvändigt för EU:s konkurrensrättsliga verkställare och utövare att ompröva användbarheten av de metoder som använts för att bedöma konkurrensbegränsande effekter.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
— Efter att ha formulerat min forskningsfråga började jag tänka på uppsatsens struktur. Naturligtvis ska det alltid finnas en inledning och en slutsats. Men det var först när jag kritiskt började analysera det material jag hade att tillgå som jag kom på vilken forskningsfråga jag ville besvara. För att besvara frågan och för att läsaren skulle ha en möjlighet att följa med i texten var det naturligt att börja med att förklara SIEC-testet och ge bakgrundsinformation. Efter det analyserade jag hur testet hade tillämpats i praktiken för att slutligen kritiskt granska det tillvägagångssätt för SIEC-testet som infördes i CK Telecoms ur både ett ekonomiskt och ett juridiskt perspektiv. Uppsatsens struktur ändrades flera gånger under skrivprocessen, men till slut fick jag till det.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
— Den viktigaste slutsatsen är att det inte finns något tydligt svar på frågan om när ett hinder för effektiv konkurrens är betydande. Begreppet “betydande” förblir oklart trots tribunalens försök att förtydliga det. En annan viktig slutsats är att den nya referensramen som fastställdes i CK Telecoms-målet både har fördelar och nackdelar. Beslutet tycks åtminstone ge viss klarhet kring vissa aspekter av SIEC-testet och gör det svårare att förbjuda fusioner i framtiden, vilket skapar en mer gynnsam miljö för företag som vill fortsätta att fusionera. Beslutet kritiserades dock, särskilt för att det skapade ännu mer rättslig och ekonomisk osäkerhet kring SIEC-testet än före domen. De viktigaste bristerna i målet var att tribunalen skapade en mer krävande standard för att finna “nära konkurrens” och en “viktig konkurrenskraft”. Det resulterade i att man missförstod den ekonomi som ligger till grund för den kvantitativa analysen som kommissionen genomförde och att den gjorde beviskravet för kommissionen mycket högre än vad som kanske var nödvändigt.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
— Jag har fått en stor mängd ny kunskap, särskilt gällande den komplexa ekonomiska analys som jag använde vid granskningen av koncentrationer.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?— Jag har nyligen avslutat en praktik på DLA Piper i Helsingfors som Legal Trainee. För närvarande studerar jag juridik vid Helsingfors universitet (magisterprogrammet i rättsvetenskap). Om ungefär en månad kommer jag att påbörja ytterligare en praktik utomlands på en advokatbyrå.

Läs uppsatsen