Innehåll på sidan

Uppsats om otillåtna anbudssamarbeten inom offentlig upphandling

Uppsatsen med titeln "Motverkan av samverkan - Upphandlingsrättens förhållande till samverkan mellan anbudsgivare i upphandlingsförfarandet" vinner andra pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2022. Uppsatsen belönas med 15 000 kronor. Författare är Mathias Eriksson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Mathias Eriksson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
— Kortfattat är ämnet för min uppsats otillåtna anbudssamarbeten inom offentlig upphandling. Uppsatsens syfte var att försöka reda ut hur likabehandlingsprincipen, uteslutningsgrunden för konkurrensbegränsande överenskommelser och konkurrensrätten överlappar, samspelar och drar åt olika håll i den upphandlingsrättsliga reglering av otillåtna anbudssamarbeten.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
— En av huvudanledningarna till varför jag valde detta ämne var för att jag uppfattade att det fanns ett intressant möte och en potentiell konflikt mellan likabehandlingsprincipen, uteslutningsgrunden för konkurrensbegränsande överenskommelser och konkurrensrätten i hanteringen av otillåtna anbudssamarbeten. I syfte att förhindra problemen med otillåtna samarbeten inom offentlig upphandling har upphandlingsrätten rört sig mot konkurrensrätten, till exempel i form införandet av uteslutningsgrunden, men samtidigt har upphandlingsrätten utvecklat ett eget förhållningssätt till anbudssamarbeten genom likabehandlingsprincipen. Jag upplevde att frågan om otillåtna anbudssamarbeten gav en utmärkt projektionsyta för att undersöka förhållandet mellan dessa två rättsområden.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
— Som jag uppfattade upphandlingsrättens reglering av otillåtna anbudssamarbeten fanns det tre viktiga beståndsdelar att ta hänsyn till: likabehandlingsprincipen, uteslutningsgrunden för konkurrensbegränsande överenskommelser och konkurrensrätten. För mig var det därför viktigt att klarlägga och redogöra för hur dessa olika delar förhåller sig otillåtna anbudssamarbeten individuellt men också hur de ska förstås i förhållande till varandra.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
— Jag skulle säga att den viktigaste slutsatsen i uppsatsen är att likabehandlingsprincipen skapar ett upphandlingsrättsligt eget samverkansförbud mellan anbudsgivare skiljt från konkurrensrättens förbud, vilket kan skapa konflikt med uteslutningsgrunden som är hänförlig till konkurrensrätten. Medan uteslutningsgrunden är fakultativ och syftar till upphandlade myndigheter ska ha förtroende för anbudsgivarna och slippa skriva kontakt med fuskande leverantörer, är upphandlande myndigheter skyldiga att upprätthålla likabehandlingsprincipen som ska säkerställa att upphandlingsförfarandet som sådant ger anbudsgivarna lika möjligheter.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
— Jag har flera gånger i mitt arbete haft nytta av den kunskap som jag har tillgodogjort mig under tiden som jag skrev uppsatsen. Både vad de gäller de mer praktiska slutsatserna och de underliggande teoretiska grunderna i upphandlingsrätten.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
— Jag har jobbat i ett år nu på advokatfirman Lindahl i Malmö. Där jobbar jag främst med offentlig upphandling och offentlig sektor.

Läs uppsatsen