Innehåll på sidan

Uppsats om EU-kommissionens förändrade syn på Artikel 22 i koncentrationsförordningen

Uppsatsen med titeln “The European Commission’s Solution to Catch Nascent Acquisitions - A Legal Study of the New Approach to Article 22 of the EU Merger Regulation” får ett hedersomnämnande i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023. Uppsatsen belönas med 5 000 kronor. Författare är Evelina Åsberg Siska, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Evelina Åsberg Siska, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Inom ramen för uppsatsen utforskar jag EU-kommissionens förändrade syn på Artikel 22 i koncentrationsförordningen, som möjliggör för EU-kommissionen att behandla förvärv som hänskjutits till EU-kommissionen från EU-medlemsstater som själva saknar befogenhet att granska de aktuella förvärven. Detta tillvägagångssätt aktualiseras främst när det förvärvade företaget är nyetablerat med minimal omsättning. I uppsatsen görs en fördjupning i EU-kommissionens behov av att granska koncentrationer som underskrider både EU:s och nationella tröskelvärden samtidigt som det resoneras kring om detta nya tillvägagångssätt är i linje med EU:s rättsliga ramverk. Vidare utforskas alternativa metoder för att utöka myndigheters möjligheter att utvärdera sådana förvärv som inte omfattas av de traditionella omsättningströskelvärdena.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– EU-kommissionens nya tillvägagångssätt i det pågående Illumina/Grail-målet kan ses ur två perspektiv, och jag blev särskilt intresserad av avvägningen som görs mellan dessa synsätt. Å ena sidan understryker det nya tillvägagångssättet behovet av att modernisera befintliga regler för att hålla jämna steg med snabbt föränderliga marknader med enastående innovationshastigheter, en synpunkt som stöds av både EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom. Å andra sidan indikerar den pågående debatten bland praktiker på området att det nya tillvägagångssättet kan introducera juridisk osäkerhet, vilket potentiellt kan hämma effektiv användning av M&A-verktyget och därmed påverka ekonomin och utvecklingen negativt. Jag såg helt enkelt en möjlighet att tillföra nya, praktiska perspektiv till den akademiska diskussionen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– EU-kommissionen hade rimliga skäl att utforska nya verktyg för att granska företagsförvärv där målbolagets nuvarande omsättning inte återspeglar dess framtida potentiella värde. Möjligheten att granska sådana företagsförvärv är av betydelse bland annat för att förhindra att stora företag förvärvar mindre och nyare företag i syfte att eliminerar potentiell konkurrens. Samtidigt ger uppsatsen stöd åt att det valda tillvägagångssättet inte överensstämmer med EU:s nuvarande rättsliga ramverk. Av denna anledning bör alternativa metoder övervägas och utforskas. 

lllumina/Grail-domen signalerar också en ökning av EU-kommissionens diskretionära befogenheter. Denna utveckling ger upphov till grundläggande frågor om principerna inom EU-lagstiftningen och deras relevans för de som är ansvariga för dess tillämpning och tolkning. Trots att EU-kommissionens omfattande diskretionära befogenheter syftar till att främja konkurrensen är det viktigt att ha det medföljande ansvaret som sådana befogenheter innebär i åtanke. Huvudsyftet bör vara att främja konsumenternas välfärd samtidigt som de grundläggande principerna inom EU respekteras.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
– Ett grundligt research-arbete i början av processen bygger ett starkt fundament för utförandet. Genom att noggrant utforma metodiken och genomföra ingående research i början av processen fick jag en klar bild av hur uppsatsen skulle utformas i ett tidigt skede. Detta är ett arbetssätt som jag varmt rekommenderar till alla som ska skriva uppsats!

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag har landat mitt drömjobb – jag är Associate på Roschier Advokatbyrå i Stockholm där jag jobbar med EU- och konkurrensrätt!

Läs uppsatsen: The European Commission’s Solution to Catch Nascent Acquisitions - A Legal Study of the New Approach to Article 22 of the EU Merger Regulation