Innehåll på sidan

Uppsats analyserar upphandlande myndigheters möjlighet till prisstyrning i upphandlingar

Uppsatsen med titeln “Onormalt låga anbud och prisstyrning i offentlig upphandling – Priskravs förenlighet med regelverket på området för offentlig upphandling” vinner andrapris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023. Uppsatsen belönas med 15 000 kronor. Författare är Christel Liljebäck, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Christel Liljebäck, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Min uppsats behandlar två anknytande ämnen. Huvudämnet för uppsatsen är hur olika priskrav får ställas av upphandlande myndigheter och enheter i offentlig upphandling. Uppsatsen behandlar golvpris, takpris samt förbud mot nollanbud och negativa priser. Det andra ämnet handlar främst om den svenska implementeringen av EU-rättens bestämmelser om onormalt låga anbud men också om regleringen på det icke-direktivstyrda området.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Jag visste att jag ville skriva en uppsats i offentlig upphandling. Ämnet för uppsatsen var däremot inte lika självklart som valet av rättsområde. Det växte i stället fram under de första veckorna av kursen, med stöd av min handledare. När ämnet väl var avgjort kändes det helt naturligt. Juridiken och metoden på området är rolig. Ämnet är också högaktuellt och svårt att inte engagera sig i.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Från början var avsikten att helt fokusera på olika former av prisstyrning, med anledning av ett antal avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen. Ganska snart insåg jag att det var ofrånkomligt att djupare behandla regleringen av onormalt låga anbud i analysen. I det arbetet började det dyka upp frågetecken kring den svenska regleringen som inte gick att ignorera. Uppsatsen utökades därför. För logikens och argumentationens skull fick sedan onormalt låga anbud behandlas före prisstyrningen i uppsatsen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Min viktigaste slutsats kort sagt är att rättsläget i Sverige är oförenligt med EU-rätten på ett antal punkter. Bland annat tycks Högsta förvaltningsdomstolen tillåta automatisk uteslutning av anbud på grund av pris i högre utsträckning än EU-rätten. Framför allt har det införts en möjlighet att ställa priskrav för att motverka osund strategisk konkurrens. Min slutsats är att förfarandet inte är förenligt med EU-rätten. Den svenska lagstiftaren har också gjort avsteg från regleringen av onormalt låga anbud på EU-nivå på sätt som inte är helt oproblematiska.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
– Jag känner mig nog mer trygg i dag i min förmåga att kritiskt granska rättskällorna och att ifrågasätta dem när det finns goda juridiska argument för det. Jag har också insett att jag förmodligen skulle trivas med att forska och utreda på heltid. Det har varit otroligt kul att ingående få ägna mig åt en fråga i flera månader. Mitt intresse för offentlig upphandling är också djupare i dag.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Just nu vikarierar jag som jurist vid Ålands landskapsregering. Där arbetar jag med hälso- och sjukvårdsjuridik. Jag har tidigare arbetat som sjuksköterska så det är en naturlig kombination för mig. Vad som händer när vikariatet är slut får vi se!

Läs uppsatsen: Onormalt låga anbud och prisstyrning i offentlig upphandling - Priskravs förenlighet med regelverket på området för offentlig upphandling