Upphandlingsskadeavgift

Om det skett en otillåten direktupphandling kan Konkurrensverket ansöka i domstol om att en upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift. Avgiften uppgår till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor, men högst tio procent av avtalsvärdet. Upphandlingsskadeavgiften är en slags böter som tillfaller staten.

Vi kan föra talan om upphandlingsskadeavgift i domstol mot myn­digheter som genomfört otillåtna direktupphandlingar. En otillåten direktupphandling är ett avtal som en myndighet ingått med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlings­lagstiftningen. Avgiften uppgår till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor, men högst tio procent av avtalsvärdet. Upphandlings­skadeavgiften är en slags böter som tillfaller staten.

Ett av syftena med upphandlingsskadeavgift är att säkerställa att upphandlingsreglerna iakttas och att skattemedlen används på ett korrekt sätt. Avgiften ska få myndigheter att avstå från överträdelser. Att en myndighet döms att betala en upphandlingsskadeavgift innebär inte att det avtal som har ingåtts upphör att gälla.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ta del av Konkurrensverkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift

Frivillig ansökan

Vi kan ansöka om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ i de ärenden som vi väljer att prioritera. En egeninitierad ansökan om upphandlingsskadeavgift måste lämnas in till domstolen inom högst ett år från det att avtalet slöts.

Obligatorisk ansökan

Vi är skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift om dom­stolen har bestämt att inte ogiltigförklara ett avtal trots att det ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Det kan domstolen göra om det är nödvändigt för allmänheten att köpet genomförs, exempelvis om domstolen bedömt att det var omöjligt för myndig­heten att vara utan varan eller tjänsten under den tid det skulle ta att genomföra en offentlig upphandling. Vi är också skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift när domstolen fastställt att ett avtal inte ska förklaras ogiltigt, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr. Ansökan måste i dessa fall lämnas in senast sex månader efter att domen i ogiltighetsmålet vunnit laga kraft.

Relaterad information

Senast uppdaterad: