Tillsynsbeslut

När en upphandlande myndighet gjort ett upphandlingsrättsligt fel kan vi kritisera det i ett tillsynsbeslut. Genom våra tillsynsbeslut vägleder vi även andra så att inte samma misstag begås.

I våra tillsynsbeslut kritiserar vi att berörd myndighet inte har följt upphandlingsregelverket. Vi anger också skälen och den rättsliga grunden för beslutet. Tillsynsbesluten skickas till myndigheten och publiceras på vår webbplats. Besluten är en form av offentlig anmärk­ning.

Ta del av Konkurrensverkets tillsynsbeslut

Syftet med tillsynsbeslut

Syftet med tillsynsbesluten är att uppmärksamma upphandlande myndigheter på att de har brutit mot regelverken för offentlig upp­handling. Vi utreder särskilt ärenden där besluten kan vara väg­ledande även för andra myndigheter än den som utreds, så att andra inte gör samma misstag.

Besluten förenas inte med vite, böter eller någon annan sanktion. En myndighet som vi bedömer har agerat på ett felaktigt sätt förväntas lösa det genom självrättelse eller genom att inte upprepa samma fel vid nästa upphandling.

Alla typer av överträdelser

Tillsynsbeslut kan fattas för alla typer av överträdelser mot regel­verken för offentlig upphandling. Besluten omfattar framför allt ärenden där upphandlingsskadeavgift inte är aktuell, exempelvis på grund av att tiden för att ansöka om en sådan har löpt ut. I vår tillsyn enligt valfrihetslagarna är tillsynsbeslut vårt enda verktyg.

Motiverade avskrivningsbeslut

Det förekommer att vi fattar motiverade avskrivningsbeslut. I dessa beslut uttalar vi oss i en särskild rättsfråga i förhållande till en specifik situation, men vi uttalar oss inte i det enskilda fallet. Vi tar alltså inte ställning till om den berörda myndigheten har agerat rätt eller fel i den situation som berörs av beslutet.

Relaterad information

Senast uppdaterad: