Konkurrensverkets tillsynsarbete

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen i Sverige. Varje år omsätter den offentliga upphandlingen miljardbelopp. Om regelverket följs används våra gemensamma skattepengar på bästa sätt. Genom att lagarna följs skapas dessutom flera positiva effekter, som främjande av konkurrens och minskad korruption.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphand­lingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem följs. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och mark­nadens aktörer.

Offentlig upphandling är en lagreglerad process inom offentlig sektor som leder till köp av varor, tjänster och byggentreprenader. I princip omfattas alla avtal med ekonomiska villkor av upphand­lingsreglerna. Om värdet av en upphandling understiger direkt­upphandlingsgränsen får myndigheten direktupphandla.

Mer om direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

När reglerna följs används skattepengarna på bästa sätt

Upphandlingsreglerna är idag många och de är ibland komplicerade. Men om de följs är vi övertygade om att våra gemensamma skattepengar används på bästa sätt. Genom att följa lagarna kommer flera positiva effekter förutom en rättssäker offentlig upphandling.  Vi ser att reglerna främjar konkurrensen på marknaden, motverkar korruption, och bidrar till en effektiv användning av skattepengarna. De upphandlingsregler vi har är en garanti för att skattebetalarna får rätt sak till rätt pris genom effektiva inköp.  Samtidigt når vi sociala, arbetsmarknadspolitiska och miljöpolitiska mål. För det är ytterst det upprätthållande av lagen handlar om.

Konkurrensverkets tillsynsarbete

I vårt tillsynsarbete utreder och beslutar vi om hur upphandlande myndigheter följer regelverken för offentlig upphandling.

En enhetlig tillämpning av reglerna

Målet för vår upphandlingstillsyn är att ge vägledning och incitament till förändrat beteende på de områden där det behövs. Vi verkar därför för en enhetlig tillämpning av reglerna, vilket är en central del av vårt uppdrag. När upphandlingslagstiftningen inte tydligt anger vilka ramar de upphandlande myndigheterna har att förhålla sig till, vill vi bidra med förtydliganden.

Grunden för vår tillsyn är att se till att upphandlingslagstiftningen följs och att vår verksamhet utgår från ett klart tillsynsfokus. Vårt arbete med upphandlingsskadeavgiftsärenden och tillsynsbeslut har inskärpt vikten av att följa reglerna. Den verksamheten upprätthåller och utvecklar vi hela tiden.

Tillsyn som en förebyggande verksamhet

Vi ser tillsyn som en kontinuerlig förebyggande verksamhet. Om vi kan förebygga att en överträdelse sker är detta mer effektivt än att vi i efterhand konstaterar att ett inköp var felaktigt. Särskilt som många upphandlande myndigheter och enheter gör flertalet upphandlingar på rätt sätt.

I tidigare uppföljningar av vårt arbete har vi fått höra att vi inte ser till en upphandlande myndighets hela inköpsverksamhet, utan fokuserar för mycket på enstaka överträdelser i en annars fungerande verksamhet. Som en reflektion kring detta har vi noterat att tillsynsbegreppet under en längre tid har tolkats ganska snävt inom vår verksamhet.  Tillsynen har i stort kommit att bli synonym med denna form av efterhandskontroll och stickprovskontroll av en myndighets agerande. Vi kommer därför i större utsträckning låta vårt val av tillsynsmetod bero på ärendets karaktär och den frågeställning som det aktualiserar.

Vi arbetar dynamiskt och vår ledstjärna är en effektiv tillsyn som ger en effektiv upphandling. Vi ska nå bäst effekt i det enskilda fallet och för våra målgrupper.

Prioriteringar

Den offentliga upphandlingen är omfattande, särskilt sett i ljuset av de begränsade resurser Konkurrensverket har för upphandlingstillsyn. Vi vill  välja rätt ärenden för att nå ut till dem som berörs av vår verksamhet på ett effektivt sätt. Därför är vår prioriteringspolicy viktig.

Ta del av prioriteringspolicyn

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick 2015 till cirka 642 miljarder kronor. Det motsvarade knappt en sjättedel av BNP. Cirka 4 000 organisationer är skyldiga att tillämpa upp­handlingsreglerna. Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. Under 2016 annonserade upphand­lande myndigheter totalt 18 330 upphandlingar i enlighet med upp­handlingsreglerna.

Allmänpreventiv verkan, ändrat beteende och förebyggande effekt

Vi ser många eventuella överträdelser. Därför tvingas vi prioritera ganska hårt. Vi prioriterar de ärenden som vi bedömer får en stor allmänpreven­tiv verkan, leder till att den myndighet som vi utövar tillsyn emot ändrar beteendet som har lett till lagöverträdelsen eller har en förebyggande effekt på något annat sätt. Ibland anser vi att det finns skäl att prioritera en överträdelse för att belysa en större fråga.

Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse av lagstiftningen och därmed ett vik­tigt tillsynsområde för oss.

Mer om otillåten direktupphandling

Relaterad information

Senast uppdaterad: