Tillsyn och sanktioner

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. När en myndighet inte följer lagarna kan vi fatta tillsynsbeslut. Vi kan också föra talan om upphandlingsavgift i domstol när en myndighet genomfört en otillåten direktupphandling.

Vår tillsynsverksamhet

I vårt tillsynsarbete utreder och beslutar vi om hur upphandlande myndigheter följer regelverken för offentlig upphandling.

Målet medvår upphandlingstillsyn är att ge vägledning och incitament till förändrat beteende på de områden där det behövs. Vi verkar på så sätt för en enhetlig tillämpning av reglerna. Vi bidrar också med förtydliganden när upphandlingslagstiftningen inte tydligt anger vilka ramar de upphandlande myndigheterna har att förhålla sig till.

När vi granskar myndigheter kommunicerar vi både muntligt och skriftligt med dem. Syftet med de inledande kontakterna är ofta att vi vill få klarhet i vad som har hänt i det aktuella fallet. När det behövs genomför vi även andra utredningsåtgärder, till exempel kontakter med andra intressenter, möten med myndighetsföre­trädare eller besök hos den upphandlande myndighet som vi granskar.

Om vi uppmärksammar överträdelser av upphandlingslagstiftningen kan vi hantera dessa med olika medel, till exempel genom ansökningar om upphandlingsskadeavgift och tillsyns­beslut.

Mer information om Konkurrensverkets tillsynsverksamhet

Ett ärendes gång

Upphandlingsskadeavgift

Vi kan föra talan om upphandlingsskadeavgift i domstol mot myn­digheter som genomfört otillåtna direktupphandlingar. En otillåten direktupphandling är ett avtal som en myndighet ingått med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlings­lagstiftningen. Avgiften uppgår till mellan 10 000 och 10 miljoner kronor, men högst tio procent av avtalsvärdet. Upphandlings­skadeavgiften är en slags böter som tillfaller staten.

När vi själva väljer att prioritera ett ärende kan vi ansöka om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ. I vissa fall är vi skyldiga att ansöka. Det är i de fall där en dom­stol bestämt att inte ogiltigförklara ett avtal trots att det ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Det kan domstolen göra om det är nödvändigt för allmänheten att köpet genomförs. Till exempel om domstolen bedömt att det var omöjligt för myndig­heten att vara utan varan eller tjänsten under den tid det skulle ta att genomföra en offentlig upphandling. Konkurrensverket är också skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift när domstolen fastställt att ett avtal inte ska förklaras ogiltigt, trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Mer information om upphandlingsskadeavgift

Tillsynsbeslut

I Konkurrensverkets tillsynsbeslut kritiserar vi att berörd myndighet inte har följt upphandlingsregelverket. Vi anger också skälen och den rättsliga grunden för beslutet. Besluten är en form av offentlig anmärk­ning. Besluten förenas inte med vite, böter eller någon annan sanktion.

Tillsynsbeslut kan fattas för alla typer av överträdelser av regel­verken för offentlig upphandling. Besluten omfattar framför allt ärenden där upphandlingsskadeavgift inte är aktuell, till exempel på grund av att tiden för att ansöka om en sådan har löpt ut. Tillsynsbeslut är Konkurrensverkets enda verktyg när vi tillsynar enligt valfrihetslagarna.

Mer information om tillsynsbeslut

Relaterad information

Senast uppdaterad: