Under direktupphandlingsgränsen

Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att göra en direktupphandling om myndigheten under räkenskapsåret direktupphandlar en viss typ av vara eller tjänst under den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Direktupphandlingsgränsen

Direktupphandlingsgränsens storlek skiljer sig åt mellan de olika upphandlingslagarna. I övrigt gäller samma regler för direktupphandling. Direktupphandlingsgränsen justeras vartannat år.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 615 312 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) och lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS)

En direktupphandling enligt LUF eller LUFS är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 1 142 723 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Enligt LUK är det möjligt att göra en direktupphandling om värdet uppgår till högst 2 746 930 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Värdet gäller för inköp av samma slag

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla myndighetens direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år.

Om det finns optioner eller förlängningsklausuler i avtalet ska värdet av dessa räknas med. Värdet beräknas exklusive moms. Samma beloppsgräns gäller oavsett om man upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader.

Inte tillåtet att dela upp för att kringgå gränsen

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte.

Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste alla delavtal upphandlas enligt ett annonserat förfarande, exempelvis ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande.

Bevisbördan ligger på myndigheten

Vid direktupphandling görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.

Om en upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan för att alla förutsättningar för att tillämpa detta undantag är uppfyllda alltså på myndigheten.

Riktlinjer och dokumentationsplikt

Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att organisationen har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.

Här kan du ta del av:

För att underlätta hanteringen och öka effekten av direktupphandlingarna kan det vara nödvändigt att skaffa ett elektroniskt systemstöd för att säkerställa ordning och reda bland inköp och avtal.

Relaterad information

Senast uppdaterad: