Uppdrag inom upphandling

Konkurrensverket ska aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi har tillsyn över lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner samt valfrihetslagarna.

Konkurrensverket har i uppdrag att

  • Prioritera tillsynsverksamheten och uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse.
  • Uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling och lämna förslag till regelreformering.
  • Följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen både nationellt och internationellt.
  • Informera om offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser, och arbeta för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.
  • Samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen.

Vi granskar aktörer som inte följer regelverket

Konkurrensverket fokuserar på att utreda ärenden som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är att främja en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket bedriver en bred upphandlingstillsyn över samtliga överträdelser av upphandlingsregelverket och valfrihetslagarna. Tillsynen sker bland annat genom tillsynsbeslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift.

Vi informerar myndigheter om lagarna

Konkurrensverket ska informera upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om tillämpningen av upphandlingslagarna och den internationella utvecklingen på upphandlingsområdet. Våra tillsynsbeslut ger även konkret vägledning för andra upphandlande myndigheter.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Relaterad information

Senast uppdaterad: