Innehåll på sidan

Registermyndighet

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik. Som registermyndighet har vi i uppdrag att ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras.

Sedan den 1 juli 2020 finns en lag om upphandlingsstatistik. Den innebär att den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten som är statistikmyndighet. För att en annonsdatabas ska få erbjuda annonseringstjänster för offentliga upphandlingar måste den vara registrerad.

Den 1 januari 2021 ändrades annonseringsreglerna i upphandlingslagarna. Reglerna om annonsering innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska annonsera sina upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.

Konkurrensverkets roll som registermyndighet

Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser. Som registermyndighet har vi i uppdrag att:

  • Pröva frågor om registrering vilket bland annat innebär att den som driver en annonsdatabas kan ansöka om att få en annonsdatabas registrerad. Vi prövar då om förutsättningarna för registrering är uppfyllda.
  • Utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser och kontrollera att dessa efter registreringen fortlöpande uppfyller rapporteringsskyldigheten och övriga förutsättningar för att fortsatt vara registrerade.
  • Föra ett register över vilka annonsdatabaser som är registrerade, annonsdatabasregistret.

Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter vilket innebär att den som ansöker om registrering av en annonsdatabas ska betala en ansökningsavgift och den som driver en registrerad annonsdatabas ska betala en årlig registeravgift. Avgifternas storlek har bestämts av regeringen i förordning (2020:332) om upphandlingsstatistik.

En registrering innebär att annonsdatabasen uppfyller de lagkrav som ställs. Registreringen innebär inte en kvalitetskontroll i förhållande till upphandlingsregelverken. Upphandlande myndigheter och enheter ansvarar själva för att annonsering, såväl över som under EU:s tröskelvärden, sker i enlighet med upphandlingsregelverken.

Mer information om regelverket och hur leverantörer av annonsdatabaser kan ansöka om registrering

Relaterad information