Innehåll på sidan

Vårt arbete mot korruption

Alla som arbetar inom staten ska följa den statliga värdegrunden som utgör basen för en god förvaltning. Konkurrensverket ställer höga krav på att alla våra medarbetare ska agera sakligt och objektivt. Det innefattar bland annat att vi ska arbeta förebyggande mot korruption.

Korruption och sund konkurrens går inte ihop. Korruption hämmar ekonomisk tillväxt och produktivitet och kan försämra konkurrensen genom att utestänga effektiva företag. Samtidigt är kopplingen mellan korruption och konkurrens dubbelriktad. En ökad konkurrens kan minska möjligheterna och drivkrafterna för korruption.

Offentlig upphandling är en av de offentliga aktiviteter som är mest utsatt för bedrägeri och korruption. Det kan leda till dyrare upphandlingar och dåliga affärer på bekostnad av skattemedel. Det öppnar även upp för oseriösa aktörer och kan gynna organiserad brottslighet.

Som förvaltnings- och tillsynsmyndighet för områdena konkurrens, offentlig upphandling och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har Konkurrensverket en viktig roll att spela i antikorruptionsarbetet. Det ställer höga krav på att vi agerar sakligt och objektivt. Därför behöver alla som jobbar hos oss verka för den statliga värdegrundens principer och förebygga korruption och andra oegentligheter.

Den statliga värdegrunden

Alla som är anställda i staten arbetar på uppdrag av medborgarna och ska främja demokratiska värderingar i sitt uppdrag.

Den statliga värdegrunden består av sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. De är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och yrkesroll. Principerna beskriver hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med den statliga värdegrunden.

Det innebär korruption

Det finns ingen enhetlig definition av korruption, men en vanlig definition är att utnyttja en offentlig ställning för att gynna sig själv eller andra. Korruption kan vara olagliga handlingar, men det kan även vara olämpligt agerande. Oavsett vilket innebär det att statsanställda inte agerar rättssäkert och objektivt.

Alla olika former av korruption innebär att objektiviteten åsidosätts, det vill säga att den anställda inte är saklig och opartisk. Det kan till exempel bero på intressekonflikter som inte hanteras, på frestelser om att ta emot gåvor eller på bristande kunskap om rollen som statsanställd och de regler som gäller i verksamheten. Det kan även handla om jäv vid ett beslut eller vid tillsättning av en tjänst, att anställda har förtroendeskadliga bisysslor eller att en upphandling av varor och tjänster inte går rätt till.

Korruption medför höga kostnader och minskad effektivitet. Den snedvrider konkurrensen och möjliggör exempelvis att en aktör genom otillbörlig påverkan kan tilldelas en upphandling som skulle ha tilldelats någon bättre lämpad aktör. Dessutom riskerar den att skada allmänhetens förtroende för förvaltningen och i längden också för det demokratiska styret och staten i stort.

Så arbetar Konkurrensverket mot korruption inom organisationen

Som statsanställda har vi ett ansvar för att vara objektiva och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. En viktig del i detta är att förebygga och motverka korruption.

Vi som arbetar på Konkurrensverket får inte ha bisysslor som kan skada förtroendet för vår opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Vi ska inte ta emot otillbörliga förmåner eller låta oss påverkas att besluta eller agera på ett sätt som strider mot myndighetens intressen. I beslut eller handläggning av ett ärende ska anställda inte delta om det kan finnas en jävssituation.

Anställda på Konkurrensverket deltar alltid kostnadsfritt vid föreläsningar, talaruppdrag eller andra typer av deltaganden i evenemang. Vi tar inte emot gåvor eller andra förmåner i samband med detta.

För att alla som jobbar hos oss ska vara uppdaterade i frågor som rör korruption genomför vi löpande dilemmadiskussioner. Vi följer också upp korruptionsrisker inom verksamheten årligen.

Konkurrensverkets visselblåsarfunktion

Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker en överträdelse inom områdena konkurrens och offentlig upphandling kan du rapportera det till oss i enlighet med visselblåsarlagen. Vi har även en intern visselblåsarfunktion som alla arbetstagare, praktikanter och konsulter på Konkurrensverket kan använda för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen.

För att kunna rapportera genom visselblåsarfunktionen ska du ha fått information om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel som arbetstagare, praktikant eller konsult. Du måste ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som du lämnar är sanna, det räcker till exempel inte med ett rykte.

Vår externa visselblåsarfunktion

Du kan även rapportera om problem inom områdena konkurrens, offentlig upphandling och otillbörliga handelsmetoder som inte omfattas av visselblåsarlagen genom att lämna ett tips till oss. Tipsen är ett viktigt komplement i vår tillsyn och hjälper oss att se till att reglerna följs.

Om du är osäker på vilken typ av rapportering du kan göra är du välkommen att kontakta vår tipsfunktion.

Tipsa oss