Innehåll på sidan

Konkurrensfrämjande arbete

Konkurrensverket har ett konkurrensfrämjande uppdrag som innebär att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet samt hinder mot en effektiv offentlig upphandling. Beroende på vilken verksamhet vi yttrar oss om ser vi till nyttan för konsumenterna och företagen.

Främjande av konkurrens

Konkurrensen kan begränsas eller snedvridas inte bara genom överträdelser av konkurrensreglerna utan även av offentliga regleringar och åtgärder. Med främjande av konkurrens menar vi åtgärder som syftar till att stärka och förbättra konkurrensen, men som inte baserar sig på tillsyn av konkurrensreglerna. Det kan exempelvis handla om att vi lämnar förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering. Det kan också handla om att rikta ett särskilt fokus och visa på brister på en specifik marknad för att åstadkomma förändringar i ageranden eller regelverk som medför en mer väl fungerande konkurrens eller upphandling.

Genom politiska beslut skapas nya spelregler som syftar till att uppnå olika samhälleliga mål. Även om en regel är väl utformad för sitt speciella syfte kan den indirekt fungera som en ineffektiv reglering för andra områden. I vårt konkurrensfrämjande arbete uppmärksammar vi därför konkurrens- och marknadseffekter av offentliga regleringar och åtgärder. Vi har bidragit till att flera marknader har omreglerats och därigenom möjliggjort en mer effektiv konkurrens som gett konsumenterna större valmöjligheter och bättre erbjudanden. Exempel på detta är omregleringar av taximarknaden och apoteksmarknaden.

Främja bättre upphandlingar

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden räcker det ofta inte med att upphandlande myndigheter följer upphandlingslagarna. Det måste också finnas företag som vill vara med i upphandlingarna och lämna konkurrenskraftiga anbud. Vi uppmärksammar på olika sätt hinder mot en effektiv offentlig upphandling och lämnar förslag till regelreformering. Vi kan också ge förslag på hur genomförandet av upphandlingar kan förbättras så att exempelvis fler leverantörer deltar och konkurrerar vilket medför att den upphandlande myndigheten får bättre anbud. Detta betyder samtidigt att skattebetalarna kan få bättre produkter och tjänster till ett lägre pris än vad som hade varit möjligt med ett fåtal anbud.

Konkurrens bidrar till ökad konsumentnytta

Konkurrens är ett allmänintresse som bidrar till ökad nytta för konsumenterna. På en marknad med effektiv konkurrens finns aktiva, kritiska och välinformerade konsumenter. Om konsumenterna inte har möjlighet att välja, inte klarar av att välja eller inte vill välja, kan de positiva effekterna av konkurrens gå förlorad. Därför arbetar vi med att främja konkurrensen och upplysa om konsumenternas betydelse för konkurrensen.

Det konkurrensfrämjande arbetet bedrivs på olika sätt

Vi arbetar konkurrensfrämjande genom att ta fram analysrapporter för att belysa och eventuellt lämna förslag för att komma tillrätta med ett konkurrens- eller upphandlingsproblem. Vi jobbar även med att besvara remisser, delta i samråd med andra myndigheter och organisationer, genomföra konferenser och seminarier, utföra regeringsuppdrag eller medverka som experter i offentliga utredningar.

Det konkurrensfrämjande arbetet handlar dessutom om att kommunicera i rätt kanaler och öka förståelsen för fördelarna med en väl fungerande konkurrens.

Forskning för att utveckla ny kunskap

Den forskning som vi bedriver är mycket viktig för att stimulera och utveckla ny kunskap inom konkurrens- och upphandlingsområdena och för att etablera dessa som viktiga forskningsområden.

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet för forskningsfrågor har i uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Internationellt samarbete för ökad samsyn

Det internationella perspektivet är att få ökad samsyn mellan länder kring regler, analys och arbets- och utredningsmetoder. Vi medverkar i nordiska, europeiska och internationella nätverk av nationella konkurrensmyndigheter samt deltar i andra internationella organ som The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. Genom denna medverkan så främjar vi, i samarbete med andra konkurrensmyndigheter, utvecklingen av konkurrensen på världens marknader.