Uppdrag inom konkurrens

Våra uppgifter på konkurrensområdet är att särskilt lägga vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Vi ska också ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

De konkurrensregler vi tillämpar är konkurrenslagen (2008:579) och artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppgift att:

  • arbeta med lagtillämpning
  • föreslå regeländringar och andra åtgärder för att få bort hinder mot en effektiv konkurrens
  • sprida kunskap om konkurrensreglerna
  • bidra till forskning på konkurrensområdet
  • delta i det internationella arbetet på konkurrensområdet
  • samverka med andra myndigheter

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Läs mer om rådet för forskningsfrågor

Relaterad information

Senast uppdaterad: