Uppdrag

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Arbetet vid Konkurrensverket är inriktat på följande områden:

Lagtillämpning och tillsyn

På konkurrensområdet arbetar vi med lagtillämpning och förebyggande åtgärder för konsumenternas bästa.  Vi lägger särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

Vårt uppdrag inom konkurrensområdet

På upphandlingsområdet är tillsynsverksamheten prioriterad med fokus på otillåtna direktupphandlingar. Särskild vikt läggs vid åtgärder för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Konkurrensverket har också i uppgift att verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Vårt uppdrag inom upphandlingsområdet

Vi tillämpar konkurrensreglerna och har tillsyn över upphandlingslagstiftningen och valfrihetssystemen. Konkurrensverket ska också fullgöra de uppgifter som följer av lagen om näringsförbud och transparenslagen.

Konkurrensreglerna
Upphandlingslagstiftningen
Lagen om näringsförbud
Transparenslagen

Förbättringsåtgärder

Konkurrensverket lämnar förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undanröja existerande hinder för marknadstillträde och för att möjliggöra effektiva upphandlingar.

Kunskap

Vi informerar, i lämplig omfattning, företag och andra berörda om viktiga beslut, hur vi tillämpar reglerna och om reglernas innehåll. Vi ska också främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Forskning

Konkurrensverket har en särskild budget som vi använder för att bidra till forskningen på både konkurrens- och upphandlingsområdet. Forskningen ska resultera i ökade kunskaper både hos våra medarbetare och hos våra intressenter.

Rådet för forskningsfrågor har till uppgift att stimulera forskningen inom konkurrens och upphandling och att medverka i bedömningen av vilka forskningsprojekt som ska få stöd från Konkurrensverket.

Rådet för forskningsfrågor

Internationellt arbete

Konkurrensverket har till uppgift att bidra till den internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdena. Vi samarbetar med motsvarande myndigheter i andra länder och deltar i olika nätverk och internationella organisationer.

Samverkan

Konkurrensverket strävar efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer. Vi diskuterar också våra förslag till åtgärder med de myndigheter som berörs.

Samverkan med länsstyrelser

Länsstyrelserna ska informera om konkurrensfrågor och uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensreglerna. De ska också arbeta för att ta hänsyn till konkurrensaspekter i olika frågor. Konkurrensverket har i uppdrag att ge länsstyrelserna det underlag och stöd som de behöver i sitt arbete.

 

Relaterad information