Sanktioner

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Dessa sanktioner kan bland annat vara konkurrensskadeavgift, utredningsskadeavgift och skadestånd. Personer i företagets ledning kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell.

Konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning ska betala en typ av böter som kallas för konkurrensskadeavgift. Avgiften kan som mest vara 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Läs mer om konkurrensskadeavgift

Utredningsskadeavgift

Vi kan bestämma att ett företag ska betala en så kallad utredningsskadeavgift om företaget har försvårat vår utredning på något visst sätt. Det här gäller när vi utreder en misstänkt överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning. Avgiften kan som mest vara 1 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Läs mer om utredningsskadeavgift

Åläggande med eller utan vite

Om ett företag bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning kan vi ålägga företaget att upphöra med överträdelsen. Ett sådant beslut kan även innebära att företaget måste genomföra beteendemässiga eller strukturella åtgärder. Vi kan förena ett åläggande med vite.

Läs mer om ålägganden

Ogiltiga avtalsvillkor

Avtalsvillkor som strider mot konkurrensreglerna är automatiskt ogiltiga.

Näringsförbud

Personer i ett företags ledning – till exempel vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag – kan få näringsförbud om de har deltagit i en kartell. Vi kan ansöka om att Patent- och marknadsdomstolen ska döma en person till näringsförbud.

Läs mer om näringsförbud

Skadestånd

De som drabbas av en överträdelse av konkurrensreglerna kan kräva skadestånd. Det kan vara andra företag, kunder eller enskilda konsumenter. Om en överträdelse drabbar konsumenter kan Konsumentombudsmannen (KO) i vissa fall föra en skadeståndstalan för konsumenternas räkning, en så kallad grupptalan.

Läs mer om grupptalan på Konsumentverkets webbplats

Relaterad information

Senast uppdaterad: