Innehåll på sidan

Vite vid otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Vite är ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer vissa typer av förbud, förelägganden eller andra beslut från Konkurrensverket. Vite fungerar som ett påtryckningsmedel. Om den som vitet riktar sig mot följer det förbud, föreläggande eller annat beslut som vitet är kopplat till blir det heller inte aktuellt att döma ut något vite.

Vi kan använda vite vid såväl utredningsåtgärder som sanktioner inom lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelsproduktion, till exempel när ett företag inte följer ett föreläggande om att upphöra med en förbjuden otillbörlig handelsmetod.

Enligt 26 § i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter får ett föreläggande om att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller att inställa sig till förhör, förenas med vite.

Ett föreläggande om att upphöra med en överträdelse av förbuden mot otillbörliga handelsmetoder får även förenas med vite.

Beslut som kan förenas med vite

Följande beslut kan vi förena med vite:

  • Föreläggande om att upphöra med en otillbörlig handelsmetod
  • Förläggande om att upphöra  med angrepp på leverantörs företagshemligheter
  • Förläggande om att lämna in en skriftlig beräkning
  • Föreläggande om att inkomma med uppgifter och att komma till förhör

Så bestämmer vi vitesbeloppet

Det vitesbelopp vi beslutar om baseras bland annat på de ekonomiska förhållandena hos den som vitesföreläggandet riktar sig mot.

Huvudregeln är att vitet ska bestämmas till ett bestämt belopp. Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligare, kan vitet istället vara löpande. Vitet utgår då med ett visst belopp för en viss bestämd tidsperiod:

  • Under hela den tid som föreläggandet inte har följts, eller
  • om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse för varje gång adressaten (den som vitet riktar sig till) låter bli att följa denna.

När vi förenar ett beslut mot ett företag med ett löpande vite ska beloppet vara proportionerligt jämfört med företagets dagliga omsättning föregående räkenskapsår.

Vitesbeloppet framgår av ett föreläggande, beslut, från oss. Om föreläggandet inte följs, tar vi ärendet till domstol för att få förvaltningsrätten att besluta om vite.

Relaterad information