Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagen som ska hindra oschyst konkurrens mellan offentliga och privata företag.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även till exempel uthyrning innefattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. En offentlig aktör som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten.

Patent- och marknadsdomstolen beslutar om förbud och eventuellt vite. Den som vill överklaga ett förbud ska vända sig till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Offentlig aktör

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och landsting. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag, om staten, kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal.

Säljverksamhet (företagsbegreppet)

Begreppet offentlig säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet är av ekonomisk eller kommersiell natur. Den offentliga säljverksamheten behöver inte vara inriktad på ekonomisk vinst. Begreppet säljverksamhet har samma betydelse som företagsbegreppet som används i övrig konkurrenslagstiftning. Offentlig köpverksamhet regleras i annan lagstiftning.  

Konkurrensbegränsning 

Konkurrensbegränsning innebär i det här sammanhanget att staten, kommuner eller landsting snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens. Det räcker att ett beteende är ägnat att snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för att det ska vara fråga om en konkurrensbegränsning i lagens mening.

Exempel på vad en konkurrensbegränsning kan vara:

  • Flera kommuner har bildat ett kommunalförbund för räddningstjänst. Kommunalförbundet vägrar att ge ett privat företag tillgång till ett övningsfält för räddningstjänst.
    Läs Marknadsdomstolens dom
  • En kommun tillhandahåller beställningstrafik genom sitt helägda aktiebolag. Beställningstrafiken är betydande och hämmar eller är ägnad att hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens.
    Läs pressmeddelande om Stockholms tingsrätts dom

Effekter och relevant marknad

Konkurrensverket utreder om ett konkurrensbegränsande beteende skadar förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utgångspunkten för bedömningen är om konkurrenstrycket på den aktuella marknaden ökar eller minskar till följd av en offentlig aktörs beteende. Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällets resurser används mer effektivt. Ett minskat konkurrenstryck kan bero på att en offentlig aktör snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

Vad som leder till konkurrensbegränsande effekter beror bland annat på hur situationen ser ut på den aktuella marknaden. Exempelvis kan det vara neutralt för konkurrensen om en offentlig aktör upprätthåller service och annan infrastruktur på områden där det saknas kommersiellt utbud.

Det är konkurrensen på den relevanta marknaden som bedöms. Konkurrensverket fastställer en produktmarknad för de varor eller tjänster som den offentliga aktören säljer eller hyr ut. De varor och tjänster som köpare anser har egenskaper som är jämförliga med den offentliga aktörens produkter, med hänsyn till exempelvis användningsområden och pris, är på samma produktmarknad. Konkurrensverket utreder också om det finns producenter av andra varor och tjänster som snabbt kan ändra eller anpassa sin produktion så att den blir jämförbar med den offentliga aktörens produkter.

Konkurrensverket fastställer även en geografisk marknad. På den geografiska marknaden finns och verkar de företag som säljer eller hyr ut sådana produkter som har identifierats på produktmarknaden. Konkurrensverket undersöker om konkurrensvillkoren är tillräckligt lika för att det avgränsade geografiska området ska kunna särskiljas från angränsande geografiska områden.

Förfarande- eller verksamhetsförbud

Konkurrensverket får väcka talan hos Patent- och marknadsdomstolen om att förbjuda staten, kommuner eller landsting att agera på ett visst sätt i samband med sin försäljning eller uthyrning av varor och tjänster. Det kallas för förfarandeförbud. Konkurrensverket får också väckan talan om att förbjuda kommuner eller landsting att sälja eller hyra ut en viss vara eller tjänst. Det kallas för verksamhetsförbud.

Förfaranden och verksamheter som inte kan förbjudas

Vid förfarandeförbud ska domstol väga det offentliga ändamålet med ett konkurrensbegränsande beteende mot konkurrensintresset. Om domstolen anser att det offentliga ändamålet med ett beteende ska väga tyngre än konkurrensintresset är det konkurrensbegränsande beteendet försvarbart och får inte förbjudas.   

Vid verksamhetsförbud ska domstolen pröva om det finns lagstiftning som ger en kommun eller ett landsting rätt att sälja eller hyra ut vissa varor eller tjänster. Om det finns lagstiftning som medger att kommuner eller landsting får driva en viss försäljnings- eller uthyrningsverksamhet kan verksamheten inte förbjudas. Ett förfarandeförbud kan dock fortfarande vara möjligt.

Vite

Konkurrensverket kan i domstol yrka på att staten, kommuner och landsting ska betala ett vite om ett förbud överträds. Vite betalas till staten och kan bestämmas till ett mycket högt belopp.

Företag kan väcka talan om förbud

Om Konkurrensverket beslutar att inte väcka talan mot staten, kommuner eller landsting får de företag som själva berörs av förfarandet eller verksamheten väcka talan i domstol.

Konkurrensverkets beslut att inte väckan talan i ett visst fall kan inte överklagas.

Relaterad information

Senast uppdaterad: