Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling är ett avtal som en myndighet ingått med en leverantör utan att följa kraven på annonsering i upphandlingslagstiftningen. Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse. Det är därför ett viktigt tillsynsområde för Konkurrensverket.

Ett avtal som överstiger direktupphandlingsgränsen och som inte har annonserats i enlighet med upphandlingslagstiftningen är en otillåten direktupphandling. Det innebär att avtalet kan ogiltigförklaras av domstol och att upphandlande myndigheter och enheter kan få betala en upphandlingsskadeavgift.

En otillåten direktupphandling kan se ut på olika sätt. För att förtydliga vad en otillåten direktupphandling är har vi valt att visa ett antal exempel från vår tillsynsverksamhet.

Köparen anser sig inte vara en upphandlande myndighet eller enhet

Upphandlande myndigheter och enheter som felaktigt inte anser sig vara en upphandlande myndighet eller enhet och som därför inte genomför några annonserade upphandlingar enligt upphandlingslagarna.

Kontraktet är inte upphandlingspliktigt

När upphandlande myndigheter eller enheter felaktigt hävdar att deras köp inte utgör ett upphandlingspliktigt kontrakt.

Felaktigt åberopande av intern upphandling

När en upphandlande myndighet eller enhet ingår avtal utan att reglerna intern upphandling är uppfyllda.

Felaktigt åberopande av ensamrätt

När en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt hävdar att det som ska köpas skyddas av ensamrätt och därför bara kan tillhandahållas av en viss leverantör.

Felaktigt åberopande av tekniska skäl

När en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt hävdar att det på grund av tekniska skäl endast finns en viss leverantör som kan fullgöra kontraktet.

Felaktigt åberopande av synnerlig brådska

När en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt hävdar att köpet är synnerligt brådskande.

Felaktigt åberopande av konstnärliga skäl

När en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt hävdar att det rör sig om en konstnärlig prestation.

Väsentliga förändringar av upphandlat kontrakt

När en upphandlande myndighet eller enhet väsentligt ändrar kontrakt och ramavtal.

Felaktigt åberopande av det s.k. hyresundantaget

När en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt hävdar att kontraktet omfattarbland annat. hyresrätt, köp av fastighet eller annan rätt till fastighet.

Uppdelning av köp

När upphandlande myndigheter och enheter delar upp sina köp i syfte att kringgå direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärden.

Löpande köp

När en upphandlande myndighet eller enhet direkttilldelar kontrakt årligen utan några försök att upphandla varan, tjänsten eller byggentreprenaden.

Relaterad information

Senast uppdaterad: