Konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som bryter mot konkurrensreglerna ska betala en konkurrensskadeavgift, ett slags böter. Avgiften är maximalt 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Ett företag som bryter mot förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning kan få betala en konkurrensskadeavgift.

Enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen kan företag bli skyldiga att betala konkurrensskadeavgift om de har brutit mot något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. 1 och 7 §§ i konkurrenslagen och art. 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Från den 1 mars 2021 kan Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala konkurrensskadeavgift. Tidigare var det Patent- och marknadsdomstolen som gjorde det. Det går att överklaga vårt beslut till Patent- och marknadsdomstolen.

Så beräknar vi konkurrensskadeavgiften

Konkurrensskadeavgiften är som mest 10 procent av företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.

När vi bestämmer storleken på konkurrensskadeavgiften tar vi hänsyn till följande omständigheter:

  • Företagets omsättning på den relevanta marknaden.
  • Hur allvarlig överträdelsen varit och hur länge den pågått.

Avgiften kan justeras uppåt eller nedåt utifrån en rad försvårande respektive förmildrande omständigheter:

  • Försvårande omständigheter kan till exempel vara att företaget har fått andra företag att vara med i överträdelsen eller om företaget har haft en ledande roll i överträdelsen av konkurrensreglerna.
  • Förmildrande omständigheter kan till exempel vara att företaget har deltagit i överträdelsen i begränsad omfattning.

Företaget betalar konkurrensskadeavgiften till staten.

Överklaga konkurrensskadeavgiften

Du kan skriftligen överklaga vårt beslut om åläggande till Patent- och marknadsdomstolen samt därefter till Patent och marknadsöverdomstolen. För att ärendet ska prövas igen krävs dock att Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.

Relaterad information

Senast uppdaterad: