• Två händer som skakar hand

Konkurrensskadeavgift

Ett företag som bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan bli skyldigt att betala en konkurrensskadeavgift.

Det är Patent- och marknadsdomstolen som, på talan av Konkurrensverket, beslutar om konkurrensskadeavgift.

Konkurrensskadeavgiften kan som mest uppgå till 10 procent av företagets omsättning.

När vi fastställer konkurrensskadeavgiften tar vi bland annat hänsyn till

  • hur allvarlig överträdelsen är
  • hur länge den har pågått
  • om företaget kan få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften
  • försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse.

Vi har en metod för att beräkna konkurrensskadeavgiften

Konkurrensverket har tagit fram en metod för hur vi kommer att tolka och tillämpa konkurrenslagens regler om konkurrensskadeavgift.

I promemorian om beräkning av konkurrensskadeavgift redogör vi för hur Konkurrensverket kommer att tillämpa bestämmelserna i konkurrenslagen när det gäller konkurrensskadeavgift.

Relaterad information