Innehåll på sidan

Platsundersökning vid utredning av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

En platsundersökning, även kallad gryningsräd, innebär att Konkurrensverket gör en oanmäld inspektion där en köpare bedriver verksamhet. Vid en platsundersökning samlar vi in bevis för en misstänkt överträdelse av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Vi har då rätt att få komma in i köparens lokaler för att granska relevanta dokument.

Så går en platsundersökning till

När vi misstänker att en köpare har brutit mot förbudet mot otillbörliga handelsmetoder arbetar vi för att hitta bevis. Detsamma gäller när vi misstänker att en köpare har brutit mot ett föreläggande om att köparen ska upphöra med en otillbörlig handelsmetod.

Innan vi bestämmer oss för att göra en platsundersökning överväger vi om det är möjligt att få fram uppgifterna genom andra utredningsåtgärder. Om en platsundersökning är det mest ändamålsenliga sättet för oss att säkra eventuella bevis tar vi ett beslut om platsundersökning och besöker den köpare som berörs.

Vid en platsundersökning kan representanter från Kronofogdemyndigheten delta.

Våra befogenheter

Under platsundersökningen har vi rätt att få tillträde till köparens lokaler. På plats har vi möjlighet att förelägga köparen att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat.

Köparens rättigheter

Köparen kan överklaga Konkurrensverkets beslut om platsundersökning till Förvaltningsrätten i Stockholm. Om köparen överklagar hindrar det dock inte oss från att fortsätta platsbesöket till dess att förvaltningsrätten eventuellt beslutar något annat.

Platsundersökning i privatbostad

Konkurrensverket har enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan, till skillnad mot platsundersökning enligt konkurrenslagen, inte rätt att genomföra platsundersökning i privatbostäder.

Det händer efter platsundersökningen

Vi analyserar det materialet vi tagit del av så att vi kan ta ställning till om köparen har brutit mot lagen. Hur lång tid utredningen tar beror på hur omfattande det insamlade materialet är. Det beror också på om vi behöver samla in ytterligare uppgifter, till exempel genom att hålla förhör. När utredningen är färdig får köparen möjlighet att ta del av och bemöta vår inställning i ärendet.

En köpare kan få beslut om sanktionsavgift eller få ett föreläggande (beslut) av oss att upphöra med överträdelsen om det visar sig att köparen har använt sig av otillbörliga handelsmetoder.

Relaterad information