Innehåll på sidan

Jäv

För att undvika jävsituationer i forskningsverksamheten har Konkurrensverket satt upp strikta interna riktlinjer. Det är framför allt inom bidragsfinansieringen, uppdragsforskningen samt den årligen återkommande uppsatstävlingen där en jävsituation kan uppstå.

Vi utformar arbetet inom forskningsverksamheten så att jävsituationer och andra situationer som är oklara och känsliga undviks. Det gäller Rådet för forskningsfrågor som ger stöd och råd vid bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag. Men också för de handläggare hos oss som hanterar och bedömer forskningsansökningar, uppsatsbidrag samt är med och beslutar om tänkbara uppdragsforskare. Det sker bland annat genom att vi identifierar situationer där risken för jäv kan vara särskilt påtaglig, eller kan uppfattas som riskabla ur en förtroendesynpunkt.

Bidragsforskning

Den största delen av vår forskningsverksamhet är inriktad på bidragsfinansiering av forskningsprojekt på högskolor, universitet och forskningsinstitut. Regeringen har beslutat att det ska finnas ett råd för forskningsfrågor hos oss som kan ge stöd och råd vid bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag. Ledamöterna i Rådet för forskningsfrågor är ofta aktiva forskare som samtidigt kan vara direkt berörda av våra beslut om forskningsbidrag. Det kan därför finnas skäl att uppmärksamma eventuella jävsförhållanden vid hanteringen och bedömningen av inkomna bidragsansökningar.

Så förebygger vi jävsituationer i bidragsforskningen

Alla ledamöter i forskningsrådet är skyldiga att anmäla jäv i förhållande till de inkomna ansökningarna. En lista över de ansökningar om forskningsbidrag som kommit in skickas på ett tidigt stadium till ledamöterna samt handläggarna hos oss. Tillsammans med listan finns en uppmaning om att anmäla jäv för de ansökningar där de bedömer att det finns risk för jäv. Ingen rådsledamot ska utses till att bedöma ansökningar där jäv eller en jävsliknande situation kan finnas. Jäv anmäls till sekreteraren i rådet för forskningsfrågor.

I de fall där det finns några oklarheter eller frågetecken kring jäv kan detta tas upp till sekreteraren i forskningsrådet för bedömning. I de fall där en ledamot eller handläggare hamnat i en situation där de senare under bedömningsprocessen hamnat i jäv, i relation till en ansökan, ska det uppmärksammas för sekreteraren i forskningsrådet eller tas upp till diskussion vid det rådsmöte där ansökningarna bedöms.

När en ansökan behandlas, under det rådsmöte där ansökningarna bedöms, ska den som är jävig lämna lokalen. Allt jäv och hur det har hanterats ska antecknas i mötesprotokollet, även fall där jäv prövats men inte ansetts finnas.

Uppdragsforskning

En mindre del av vårt forskningsanslag går till uppdragsforskning som vi själva tar initiativ till. Uppdragsforskningen är i första hand inriktad på frågor där det för vår del finns ett direkt behov av att undersöka eller belysa en angelägen fråga.

När vi väljer uppdragstagare till uppdragsforskningen sker det genom en urvalsprocess där vi tar fram minst tre lämpliga kandidater som förslag till det specifika uppdraget.

Vår funktionsansvarige för forskningsfrågor gör det första urvalet. Enhetschefen för analys- och forskningsenheten fattar därefter beslut om vilken uppdragstagare som ska få uppdragsforskningsprojektet.

Så förebygger vi jävsituationer i uppdragsforskningen

När tänkbara projekt för uppdragsforskningen hanteras kan det finnas skäl att uppmärksamma eventuella jävsförhållanden. Det säkerställer vi genom att de uppdragstagare som väljs ut inte har en personlig relation till vare sig vår funktionsansvarige för forskningsfrågor eller till beslutande chef. De bör inte heller ha ett intresse i ärendet så att deras opartiskhet kan ifrågasättas.

Uppsatstävling för studenter

Vi har en årligen återkommande tävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat- och masternivå. Tävlingens pris fördelas mellan ett flertal vinnare inom juridik och ekonomi.

Uppsatstävlingen bedöms av två jurygrupper, en inom ekonomi och en inom juridik. Jurygrupperna består normalt av två medarbetare från oss samt två ledamöter från Rådet för forskningsfrågor. Ordförande för respektive jurygrupp gör en första gallring av bidragen och väljer ut cirka fem uppsatser som sedan resten av jurygruppen bedömer enligt fastställda kriterier.

Så förebygger vi jävsituationer i uppsatstävlingen

Uppsatserna skickas ut maskade (avidentifierade) till deltagarna i jurygrupperna, men det kan ändå finnas skäl att uppmärksamma eventuella jävsförhållanden. Deltagarna i jurygrupperna ska snarast efter att de fått en sammanställning av bidragen anmäla jäv om de anser sig vara jäviga i förhållande till uppsatsbidragen.

Om möjligt ska den som är jävig bytas ut mot en person som inte är jävig. I annat fall ska den som är jävig inte vara med och bedöma den specifika uppsatsen. Jäv sammanställs i ett mötesprotokoll.

Relaterad information