Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågor där det finns ett direkt behov av att undersöka eller belysa en fråga som är angelägen för Konkurrensverket men även frågeställningar som är av intresse för Upphandlingsmyndigheten.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Uppdragen läggs ut på forskare med stor sakkunskap inom den aktuella frågeställningen. För att kvalitetssäkra uppdragen knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Forskaren ansvarar själv för innehållet i sin rapport och forskarens akademiska frihet ska aldrig kunna ifrågasättas.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning och är i det flesta fall skrivna så att de är tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Rapporterna finns att ladda ner kostnadsfritt längre ner på den här sidan.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning, hör av dig till Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03.

Uppdragsforskningsrapporter

Konkurrensens positiva effekter

Konkurrensens positiva effekter

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2021 Ekonomie doktor David Sundén har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt beskrivit betydelsen av konkurrens, det vill säga hur konkurrensen gynnar samhällsutvecklingen.

Läs mer och beställ/ladda ner

Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader.

Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader.

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Docent Stefan Larsson vid Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt vilken roll individers data, inklusive personuppgifter, spelar på digitala marknader.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi

Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserade minskar människors benägenhet att begå dem, likaså om allmänheten känner till de negativa effekterna dessa överträdelser har för konkurrensens mellan företag, höjda priser och för samhällsekonomin i stort.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens och offentlig upphandling

Konkurrens och offentlig upphandling

KONKURRENS, UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Docent Janne Tukiainen och docent Kirsi-Maria Halonen har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt varför antalet anbud minskat inom offentlig upphandling. Författarna har även undersökt överprövningar av genomförda upphandlingar.

Läs mer och beställ/ladda ner