Innehåll på sidan

Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga. De frågor som vi väljer ut är sådana som är angelägna för oss och som även kan vara intressanta för andra inom konkurrens- och upphandlingsområdet.

Det färdiga resultatet av uppdragsforskningen presenteras i rapporter. Rapporterna är i de flesta fall skrivna så att de är tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Rapporterna, som ingår i en särskild rapportserie, kan du ta del av här.

Vi lägger ut uppdrag på enskilda forskare

Uppdragsforskning lägger vi ut på enskilda forskare och skiljer sig åt från forskningsfinansierade projekt där man behöver ansöka om bidrag. Vanligtvis lägger vi ut ungefär åtta till tio forskningsuppdrag per år. Uppdragen lägger vi ut löpande under året men det tenderar på grund av budgethänsyn att ske under den första halvan av året. Längden på uppdragen skiljer sig åt men är oftast mellan fem till åtta månader långa.

Vi väljer frågeställningar där det från vår sida finns ett behov av att undersöka eller belysa en fråga. Dessa frågeställningar ska ligga inom ramen för vårt uppdrag inom konkurrens och offentlig upphandling.

Så väljer vi uppdragstagare

Uppdragsforskningen läggs ut på forskare med stor sakkunskap inom den aktuella frågeställningen. När vi väljer en uppdragstagare till uppdragsforskningen sker det genom en urvalsprocess där vi tar fram minst tre lämpliga kandidater som förslag till det specifika uppdraget. Vår funktionsansvarige för forskningsfrågor gör det första urvalet. Enhetschefen för analys- och forskningsenheten fattar därefter beslut om vilken uppdragstagare som ska få uppdragsforskningsprojektet.

Vi kvalitetssäkrar uppdragen

För att kvalitetssäkra uppdragen knyter vi normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom det aktuella området. Forskaren ansvarar själv för innehållet i sin rapport och forskarens akademiska frihet ska aldrig kunna ifrågasättas.