Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågor där det finns ett direkt behov av att undersöka eller belysa en fråga som är angelägen för Konkurrensverket men även frågeställningar som är av intresse för Upphandlingsmyndigheten.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Uppdragen läggs ut på forskare med stor sakkunskap inom den aktuella frågeställningen. För att kvalitetssäkra uppdragen knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Forskaren ansvarar själv för innehållet i sin rapport och forskarens akademiska frihet ska aldrig kunna ifrågasättas.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning och är i det flesta fall skrivna så att de är tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Rapporterna finns att ladda ner kostnadsfritt längre ner på den här sidan.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning, hör av dig till Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03.

Uppdragsforskningsrapporter

Konkurrens och offentlig upphandling

Konkurrens och offentlig upphandling

KONKURRENS, UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Docent Janne Tukiainen och docent Kirsi-Maria Halonen har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt varför antalet anbud minskat inom offentlig upphandling. Författarna har även undersökt överprövningar av genomförda upphandlingar.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Vladimir Bastidas Venegas har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bedömning av missbruk av dominerande ställning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Korruptionsdomar och offentlig upphandling

Korruptionsdomar och offentlig upphandling

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Jur. dr. Catrin Karlsson Westergren har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, identifierat faktorer och omständigheter som kan ge skäl att misstänka och vidare utreda förekomsten av korruption i upphandlingssituationer.

Läs mer och beställ/ladda ner

Blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv

Blockkedjeteknik utifrån ett konkurrensperspektiv

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Doktor Pontus Lindblom har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, gjort en översikt över blockkedjetekniken och dess tillämpningar samt genomfört en analys utifrån ett konkurrens-, tillsyns- och juridiskt perspektiv.

Läs mer och beställ/ladda ner