Innehåll på sidan

Sök forskningsbidrag

Du kan söka forskningsbidrag från oss för forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt och forskningsprogram. Vi ger i första hand medel till projekt som har en klar anknytning till våra verksamhetsområden.

Projekt som kan få stöd

Du kan söka forskningsbidrag från oss för:

  • Forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt och forskningsprogram.
  • Deltagande i eller samordnande av seminarier och konferenser.

Fleråriga projekt kan få bidrag i maximalt tre år. Vi ger medel till enskilda specificerade projekt eller program, men inte till institutioner eller liknande. Vi stödjer främst projekt som inte till en övervägande del får stöd från andra källor.

Vi ger forskningsbidrag i första hand till projekt som har en klar anknytning till våra verksamhetsområden. Vi välkomnar ansökningar till projekt som till exempel berör:

  • Marknaders funktionssätt
  • Effekter av konkurrensbegränsningar
  • Verkningar av olika konkurrenspolitiska medel
  • Effektivitet inom offentlig sektor
  • Upphandlingsfrågor
  • Marknader där regelreformering sker eller har skett

Du kan även få forskningsbidrag för andra forskningsområden som rör konkurrens och upphandling. Vi gör en individuell bedömning av alla ansökningar som vi får in.

Vi kan i enskilda fall behöva minska sökta belopp. I sådana fall tar vi kontakt med sökanden.

Pågående och avslutade forskningsprojekt med finansiering från Konkurrensverket

Du som söker

För att få stöd ska du som är sökande (huvudansvarig bidragsmottagare) ha avlagt en doktorsexamen eller motsvarande och finnas på en högskola, ett universitet eller ett forskningsinstitut (anslagsförvaltande organ). Du som är doktorand kan också få forskningsbidrag, men din ansvariga handledare måste då stå som sökande.

Konkurrensverket vill gärna uppmuntra fler personer att forska inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Vi vill stödja de bästa forskarna – oavsett kön. Eftersom vi strävar efter en jämnare könsfördelning ser vi gärna att fler kvinnliga forskare ansöker om forskningsbidrag.

Offentlighetsprincipen

Vi är en statlig myndighet. Det innebär att alla ansökningar som skickas till oss blir allmänna handlingar som vi kan komma att lämna ut enligt offentlighetsprincipen.

När du skickar in en ansökan om forskningsbidrag till Konkurrensverket innebär det att du medger till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på vår webbplats.

Läs mer om hur Konkurrensverket behandlar personuppgifter

Ansök om forskningsbidrag

Ansökan med bilagor (projektbeskrivning, CV med mera) skickar du elektroniskt till oss senast den 1 februari. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den tillsammans med bilagor till

Så hanterar vi din ansökan

Rutiner att följa om du beviljas forskningsbidrag

Frågor om forskningsbidrag

Har du frågor om ansökningsförfarandet för forskningsmedel, hör av dig till Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor. Telefonnummer 08-700 16 03,