Obligatoriska ansökningar 2020

Här kan du ta del av Konkurrensverkets samtliga obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Obligatoriska ansökningar: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket  Domstol

Maskinell dosdispensering och dosexpediering av läkemedel för öppenvård

2020-09-30
(dnr 554/2020 Västra Götalandsregionen)
(dnr 553/2020 Region Halland)
Konkurrensverket yrkar på 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har regionen brutit mot LOU genom att förlänga ett avtal mellan regionen och Apoteket AB. Förvaltningsrätten i Göteborg har i mål nr 15983-19 om överprövning av giltigheten av avtalet fastställt att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

Förvaltningsrätten
2020-11-25
(12649-20 Västra Götalandsregionen)
(12651-20 Region Halland)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västra Götalandsregionen och Region Halland ska vardera betala en upphandlingsskadeavgift om 20 000 kronor. 

Ramavtalsupphandling av fast och mobil telefoni

Staffanstorps Centrum AB
Dnr 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020, 299/2020, 300/2020, 301/2020, 302/2020, 303/2020, 304/2020, 305/2020, 306/2020, 307/2020, 308/2020, 309/2020

2020-06-08
(dnr 294–309/2020)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor per motpart i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Malmö fastslog den 19 juni 2018 att avtalen hade varit otillåtna direktupphandlingar men beslutade att de skulle få bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Kammarrätten i Jönköping meddelade också senare i en dom att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda. Konkurrensverket ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift bland annat i de fall som anges i 21 kap. 1 § 2 LOU (21 kap. 2 § LOU). Det är fråga om en skyldighet för Konkurrensverket att ansöka om en sådan avgift. 

Förvaltningsrätten
2020-08-10
(6957-20 – 6964-20 och 6966-20 – 6973-20)
Förvaltningsrätten avslår ansökningarna. 

Västtrafik AB

2020-06-23
(dnr 373/2020)

Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västtrafik AB brutit mot LOU genom att ingå avtal trots att förvaltningsrätten i ett interimistiskt beslut förordnat att avtalet inte fick fullgöras. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade senare i en dom att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

Förvaltningsrätten
2020-09-28
(3682-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västtrafik AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 10 000 kronor.

Trelleborgs kommun

2020-04-24
(dnr 253/2020
)

Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trelleborgs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende mattransporter trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Förvaltningsrätten
2020-08-31
(5032-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Trelleorgs kommun ska betala en upphandlingsavgift om 60 000 kronor.