Våra tillsynsbeslut

Här hittar du Konkurrensverkets tillsynsbeslut från 2014 och framåt som gäller upphandlings- och valfrihetslagarna.

2020

Beslut 2020-12-18, dnr 539/2019
UM/UE: Norrköpings kommun
Ärendet: Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Norrköpings kommun eftersom kommunen brutit mot annonseringsplikten i 10 kap. 1 § LOU vid inköp av konsulttjänster inom kategorierna upphandling och organisation. Eftersom upphandlingen av konsulttjänster inom kategorierna upphandling och organisation översteg gränsen för direktupphandling, och en annonsering skulle ha gjorts, har Norrköpings kommun gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket riktar kritik mot Norrköpings kommun eftersom kommunen agerat i strid med dokumentationsplikten i 12 kap. 14–16 §§ LOU vid tilldelning av kontrakt utifrån ramavtal inom kategorierna upphandling och organisation. Norrköpings kommun har även agerat i strid med de upphandlingsrättsliga principerna om öppenhet, likvärdighet och icke-diskriminering i 4 kap. 1 § LOU i samband med inköp utifrån ramavtal avseende konsultförmedlingstjänster inom digitalisering, eftersom kommunen försökt påverka vilken specifik konsult eller bolag som skulle tilldelas kontrakt.
Läs beslutet

2018

Beslut 2018-03-28, dnr 649/2017
UM/UE: Sveriges Utbildningsradio AB
Ärendet: Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Sveriges Utbildningsradio AB (UR) som har köpt konsulttjänster inom personalområdet utan att följa upphandlingsreglernas krav på annonsering. Eftersom avtalen om konsulttjänster inom personalområdet översteg gränsen för direktupphandling, och en annonsering skulle ha gjorts, har UR gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar.
Läs beslutet

2017

Beslut 2017-12-18, dnr 356/2017
UM/UE: Emmaboda kommun
Ärendet: Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Emmaboda kommun som har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglernas krav på annonsering. Emmaboda kommun har därmed gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar.
Läs beslutet

Beslut 2017-10-24, dnr 57/2017
UM/UE:
Bollebygds kommun  
Ärendet: Bollebygds kommun får kritik från Konkurrensverket eftersom kommunen inte följt upphandlingsreglerna. Kommunens inköp av bostadsmoduler i juni 2016 annonserades inte enligt reglerna och är därmed otillåten direktupphandling. Kommunen åberopade undantag för synnerlig brådska till följd av flyktingkrisen 2015, men Konkurrensverket anser inte att undantaget är tillämpligt på grund av ändrade förutsättningar.
Läs beslutet

Beslut 2017-10-11, dnr 517/2016
UM/UE:
Nya Joneberg C AB  
Ärendet: Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Nya Joneberg C AB som utan föregående annonsering ingick ett byggentreprenadkontrakt till ett uppskattat värde av cirka 27 miljoner kronor. Nya Joneberg C AB var enligt Konkurrensverket ett offentligt styrt organ när avtalet ingicks. Eftersom någon annonsering inte gjordes var entreprenadkontraktet en otillåten direktupphandling.
Läs beslutet

Beslut 2017-05-03, dnr 562/2016
UM/UE:
Skolfastigheter i Stockholm AB  
Ärendet: Stockholms bolag för skolfastigheter, SISAB, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor, vilket är långt över gränsen för direktupphandling utan annonsering.
Läs beslutet

Beslut 2017-04-05, dnr 539-542/2016, 544-558/2016
UM/UE:
Trafikverket, Inköp Gävleborg, Stockholms stad, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Försvarets materielverk, Göteborgs stad, Region Skåne, Region östergötland, Upphandlingscenter Falun-Borlängeregionen, Uppsala kommun, Malmö stad, Halmstads komun, Jönköpingskommun, Västerås stad, Göteborgs stad, Örebro kommun, Locum AB
Ärendena:
Sverige är sämst i EU på att ange kontraktsvärdet i efterannonsering av offentliga upphandlingar. Det leder till sämre transparens och hindrar allmänhetens insyn i de upphandlingar som gjorts. Konkurrensverket riktar kritik mot upphandlande myndigheter i nitton separata tillsynsbeslut. Samtidigt publiceras en rapport om efterannonsering.
Läs rapporten med besluten som bilagor

Beslut 2017-02-08, dnr 499/2016
UM/UE:
Karlskrona kommun 
Ärendet: Karlskrona kommun direkttilldelade under hösten 2015 avtal om HVB-platser för ensamkommande barn. Avtalstiden sattes till 18 månader. Trots att avtalen omfattade mer än det omedelbara behovet kan kommunens direktupphandling vara förenlig med LOU.
Läs beslutet

Beslut 2017-02-08, dnr 365/2016
UM/UE:
Lapplands kommunalförbund
Ärendet: Det var ett brott mot upphandlingsreglerna som Lapplands kommunalförbund gjorde sig skyldigt till när de köpte viss utrustning för undervisning. Att det var en extern part som finansierade inköpen innebär inte något undantag från reglerna.
Läs beslutet

Beslut 2017-06-15, dnr 297/2016
UM/UE:
Västerbottens läns landsting
Ärendet: Konkurrensverket riktar kritik mot Västerbottens läns landsting för att det gjort otillåtna direktupphandlingar av operationsset. Upphandlingarna borde, enligt upphandlingsreglerna, ha annonserats så att fler leverantörer fått möjlighet att lägga anbud.
Läs beslutet

Beslut 2017-01-25, dnr 257/2016
UM/UE:
Trosa kommun
Ärendet: Konkurrensverket riktar kritik mot Trosa kommuns köp av måltidstransporttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Utvidgning av kontraktsföremålet utgör den väsentlig förändring av avtalet, och innebär en otillåten direktupphandling.
Läs beslutet

Beslut 2017-04-19, dnr 610/2014
UM/UE:
Göteborgs stad
Ärendet: Göteborg skulle ha upphandlat de tjänster som det delvis kommunalägda företaget Göteborg & Co har utfört för kommunens räkning. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen för att den i flera år har köpt tjänsten genom direkttilldelning av budgetmedel till verksamheten i stället för att upphandla dessa tjänster på marknaden.
Läs beslutet

2016

Beslut 2016-12-15, dnr 431/2015 och 432/2015
UM/UE:
Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommun
Ärendet: Fråga om Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa konsulttjänster utan föregående annonsering.
Läs beslutet Fagersta kommun, dnr 431/2015
Norra Västmanlands kommun, dnr 432/2015

Beslut 2016-12-15, dnr 526/2016
UM/UE:
Karlstads kommun
Ärendet:
Fråga om utformningen av fördelningsnyckel i ramavtal har skapat möjlighet till fritt val bland antagna leverantörer och därigenom inte är förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § samt även 5 kap. 6 § rörande tilldelning av kontrakt vid ramavtal med samtliga villkor fastställda i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Läs beslutet

Beslut 2016-10-03, dnr 528/2015
UM/UE:
Kils kommun
Ärendet: Fråga om Kils kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa tekniska konsulttjänster utan föregående annonsering.
Läs beslutet

Beslut 2016-09-12, dnr 585/2015
UM/UE: Klippans kommun
Ärendet: Fråga om dokumentationsplikt enligt 15 kap. 18 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster.
Läs beslutet

Beslut 2016-07-11, dnr 306/2015
UM/UE: Sjöfartsverket
Ärendet: Fråga om förhandling av kontraktsvillkor vid upphandling av räddningshelikoptrar genom ett öppet förfarande och om att ställa krav på varumärke och viss teknologi. Även fråga om kontakter med leverantörer varit förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling samt om kraven i förfrågningsunderlaget rörande helikoptrarnas storlek och leveranstider varit förenliga med proportionalitetsprincipen.
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 254/2015
UM/UE:
Kalmar kommun
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan anses ingå i en upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling då endast ett fåtal av de avropade produkterna/tjänsterna varit listade i upphandlingen. 
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 295/2016
UM/UE:
Kalmar Vatten AB
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan anses ingå i en upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster då endast ett fåtal av de avropade produkterna/tjänsterna varit listade i upphandlingen. 
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 634/2015
UM/UE:
Lindesbergs kommun
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan avropas efter en förnyad konkurrensutsättning enligt lagen (2007:1091)om offentlig upphandling. 
Läs beslutet

Beslut 2016-04-26, dnr 249/2015
UM/UE:
Sigtuna kommun
Ärendet: Fråga om synnerlig brådska enligt 4 kap. 5 § p. 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling vid inköp av konsulttjänster. 
Läs beslutet

Beslut 2016-01-13, dnr 171/2015
UM/UE:
Malmö stad
Ärendet: Fråga om uppföljning av upphandlingskontrakt kan ske via ombud.
Läs beslutet

2015

Beslut 2015-09-02, dnr 738/2014
UM/UE: Eda kommun
Ärendet: Fråga om beräkning av kontraktsvärde enligt 15 kap. 3a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling vid inköp av maskin- och rörläggartjänster utan att annonsera dessa först.
Läs beslutet 

Beslut 2015-07-08, dnr 692/2014
UM/UE: Älmhults kommun
Ärendet: Fråga om användandet av förhandlat förfarande med föregående annonsering vid upphandling av leverantör för oberett kött har varit förenligt med 4 kap. 1-2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-06-24, dnr 728/2014
UM/UE: Ängelholms kommun, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs kommun, Åstorps kommun
Ärendet: Fråga om köp av avfallstjänster av kommunalt avfallsbolag varit att räkna som en tjänstekoncession som inte omfattas av reglerna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2015-06-24, dnr 728/2014
UM/UE: Höganäs kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpliga vid köp av avfallshanteringstjänster från kommunalt avfallsbolag.
Läs beslutet 

Beslut 2015-06-24, dnr 733/2014
UM/UE: Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Ystads kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpliga vid köp av avfallshanteringstjänster från kommunalt avfallsbolag.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-21, dnr 639/2014
UM/UE: Flens kommun
Ärendet: Fråga om inköp av utbildningstjänster utan föregående annonsering omfattats av undantaget för ensamrätt enligt 4 kap. 5 § andra punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-21, dnr 743/2014
UM/UE: Norrköpings kommun
Ärendet: Fråga om inköp av utbildningstjänster utan föregående annonsering tillsammans har överstigit gränsen för direktupphandling och borde ha upphandlats enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-12, dnr 77/2014
UM/UE: Vårgårda kommun
Ärendet: Fråga om direktupphandlingar av tjänster avseende Leanprocesser, projekteringar och personaluthyrning varit tillåtna med hänsyn till reglerna om kompletterande inköp enligt 4 kap. 8 § första punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Även fråga om direktupphandlingar av tjänster legat under tröskelvärdena som anges i 3 kap. 1 § och 15 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2015-04-16, dnr 379/2014
UM/UE: Vellinge kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna (som numera återfinns i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) varit tillämpliga vid tecknande av avtal om köp av administrativa tjänster från kommunalt bolag som sedan sålts till privat ägare.
Läs beslutet

Beslut 2015-04-15, dnr 470/2014
UM/UE: Trosa kommun
Ärendet: Fråga om upphandling av tjänster för projektuppföljning och granskning ej omfattats av de avtal som använts och därmed stridit mot 15 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-04-15, dnr 606/2014
UM/UE: Södertörns högskola
Ärendet: Fråga om avrop av IT-konsulttjänster gjorts i strid med villkoren i ramavtalet och därmed brutit mot 5 kap. 2 § och 7 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

2014

Beslut 2014-12-19, dnr 446/2014
UM/UE: MKB Fastighets AB
Ärendet: Fråga om undantaget tekniska skäl i 4 kap. 5 § andra punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpligt vid ingående om avtal avseende ett digitalt system- och planeringsverktyg
Läs beslutet

Beslut 2014-12-15, dnr 304/2014
UM/UE: Norrköpings kommun
Ärendet: Fråga om synnerliga skäl enligt 15 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling förelegat vid tecknande av enskilda avtal och ramavtal rörande boendestöd. 
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-15, dnr 546/2014
UM/UE: AB Timråbo
Ärendet: Fråga om AB Timråbo brutit mot 15 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att vid avtalstecknandet väsentlig ändra villkoren för den annonserade upphandlingen.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 280/2013
UM/UE: Mönsterås kommun
Ärendet: Fråga om Mönsterås kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa gräsklippning, spol- och slamsugsarbeten och gatusopning utan föregående annonsering.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 690/2013
UM/UE: Kriminalvården
Ärendet: Fråga om Kriminalvården har brutit mot 7 kap. 1 § och 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att använda ett förenklat förfarande vid ingående av ramavtal rörande organisationskonsulttjänster.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 99/2014
UM/UE: Region Skåne
Ärendet: Fråga om fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter är förenligt med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 117/2014
UM/UE: Försvarets materielverk
Ärendet: Fråga om avrop av ruggade datorer har varit oförenligt med villkoren i ramavtal och därmed brutit mot 1 kap. 9 §, 5 kap. 4 § och 7 kap 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 261/2014
UM/UE: Bostads AB Poseidon
Ärendet: Fråga om utformningen av avrop från kombinerade ramavtal strider mot principerna för likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 333/2014
UM/UE: Västra Götalandsregionen
Ärendet: Fråga om ett krav på att uppdraget inte får tillhandahållas på samma plats/adress som en vårdgivare som ersätts enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi som villkor för godkännande i valfrihetssystemet är förenligt med 1 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem.
Läs beslutet 

Beslut 2014-11-19, dnr 179/2014
UM/UE: Stiftelsen högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Ärendet: Fråga om undantaget i 4 kap. 5 § första punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpligt efter en förnyad konkurrensutsättning som inte resulterat i några anbud.
Läs beslutet 

Beslut 2014-10-15, dnr 416/2014
UM/UE: Region Halland
Ärendet: Fråga om kravet på anslutning som producent till den Nationella Patientöversikten i valfrihetssystemet Vårdval Halland är förenligt med 1 kap. 2 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Läs beslutet 

Beslut 2014-06-03, dnr 456/2012
UM/UE: Stiftelsen för strategisk forskning
Ärendet: Fråga om Stiftelsen för Strategisk Forskning utgör ett offentligt styrt organ enligt 2 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Relaterad information

Senast uppdaterad: