Ett ärendes gång

Som tillsynsmyndighet har Konkurrensverket ett stort ansvar för att alla utredningar bedrivs objektivt och grundligt. På den här sidan kan du läsa mer om vår handläggning, samt hur arbetsgången ser ut från det att ett ärende kommer in till att ett beslut publiceras.

Vår handläggning

Vi kommunicerar både muntligt och skriftligt med de myndigheter som vi granskar. Syftet med de inledande kontakterna är ofta att vi vill få klarhet i vad som har hänt i det aktuella fallet. När det behövs genomför vi även andra utredningsåtgärder, exempelvis kontakter med andra intressenter, möten med myndighetsföre­trädare eller besök hos den upphandlande myndighet som vi granskar.

Vi har som tillsynsmyndighet ett stort ansvar för att alla utredningar bedrivs objektivt och grundligt. Därför tar våra utredningar ibland lång tid. Om ett ärende tar lång tid att utreda ska det dock bero på frågans komplexitet eller vår ambition att hålla kvalitet.

Vårt mål är att skriva av ärenden som inte leder till en fortsatt granskning så fort som möjligt. Myndigheter som utreds ska snabbt få reda på om ärendet skrivs av eller om det utreds vidare. De ärenden som vi väljer att inte gå vidare med ska skrivas av inom tre månader.

Ett ärendes gång

 

 Konkurrensverket får information   
 Du lämnar in ett tips
Mer om hur du tipsar oss
 
Så arbetar vi med inkomna tips

Vår egen omvärldsbevakning
Vi bedriver spaning i olika media och databaser.

     
                                          
 
2
Förstudie
 Fördjupning: Vad har hänt?
 Här utreder vi om det finns någon potentiell överträdelse.


3Prioriteringsmöte
Vi matchar ärendet mot vår prioriteringspolicy.
Ta del av prioriteringspolicyn

Beslut om prioritering eller avskrivning
Ärendet prioriteras eller skrivs av.Handläggning inleds
Vi gör en fördjupad koll av det material som kommit in, alternativt hämtar in eget.

 


Dialog med upphandlade myndighet
Vi ställer frågor till upphandlande myndighet, som får möjlighet att med egna ord berätta vad som har hänt. Skriftväxling som kan pågå ett tag. 

7

Utkast till beslut/ansökan om upphandlingsskadeavgift
Vi beskriver hur vi ser på saken.

 

 8Upphandlande myndighet yttrar sig
Upphandlande myndighet för möjlighet att yttra sig över   vårt utkast.

 


 Vi fattar beslut
 
Vi fattar tillsynsbeslut, beslutar att ansöka om upphandlingsskadeavgift eller skriver av ärendet.
 

 Slutprodukt görs tillgänglig
 
Vi publicerar tillsynsbeslut alternativt ansökan om upphandlingsskadeavgift samt informerar tipsare.
Våra tillsynsbeslut
Ansökningar om upphandlingsskadeavgift

 Uppföljning
 Vi följer vi upp och utvärderar det arbete vi utfört.
 Uppföljning inom upphandlingstillsynen

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: